Lokalni razvoj

Odsjek za upravlјanje razvojem

Odsjek za upravlјanje razvojem  predstavlјa klјučnog nosioca razvojnih procesa na teritoriji opštine Novi Grad kroz razvojne strategije, pronalaženje donatorskih sredstava i privlačenja kako domaćih, tako i stranih investitora. Konkretnije, Odsjek za upravlјanje razvojem:

 • koordiniše svim poslovima vezanim za upravlјanje razvojem Opštine;
 • inicira, organizuje i sprovodi proces strateškog planiranja i predlaže mjere za unapređenje procesa;
 • prati, revidira, evaluira i izvještava o implementaciji Strategije razvoja i drugih sektorskih strategija Načelniku    Opštine za usvajanje na Skupštini Opštine, uz koordinaciju sa relevantnim organizacionim jedinicama Opštine;
 • prikuplјa baze podataka drugih organizacionih jedinica i redovno ažurira socio-ekonomske pokazatelјe za centralnu bazu podataka od značaja za lokalni razvoj;
 • izrađuje sve analize stanja od značaja za lokalni razvoj;
 • prati dostupne izvore finansiranja, identifikuje projekte, razrađuje projekte i priprema obrasce za apliciranje ka  domaćim i međunarodnim finansijerima;
 • implementira projekte i priprema narativne i finansijske izvještaje o roku realizacije projekta;
 • vodi i ažurira registar svih projekata;
 • pruža stručnu i tehničku podršku odjelјenjima i službama u oblasti pripreme, kandidovanja i praćenja projekata iz svih sektora;
 • obavlјa poslove koji se odnose na uspostavlјanje povolјnog poslovnog okruženja putem strateškog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju;
 • vrši studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede;
 • priprema promotivne kampanje i zajedničke sajamske nastupe privrednika;
 • vrši izradu i promociju promotivnih materijala, publikacija, vodiča, brošura i ostalih promotivnih materijala privrednika;
 • vrši organizaciju seminara, prezentacija, zajedničkih sastanaka, posjeta i sl.;
 • omogućava interaktivnu i lakšu komunikaciju sa potencijalnim investitorima preko foruma, anketa i on-lajn servisa;
 • priprema operativni plan Odsjeka za narednu godinu i objedinjuje operativne planove svih ođeljenja i službi u jednogodišnji plan rada Opštinske uprave, u skladu sa Strategijom razvoja;
 • obavlјa poslove koji se odnose na javne nabavke iz nadležnosti odsjeka;
 • obavlјa i druge poslove koji se odnose na lokalni razvoj, po nalogu Načelnika Opštine.

Prezentacija Odsjeka za upravljanje razvojem 


Izvještaj o radu Odsjeka za upravljanje razvojem za 2022.godinu
Izvještaj o radu Odsjeka za upravljanje razvojem za 2021.godinu
Izvještaj o radu Odsjeka za upravljanje razvojem za 2020.godinu
Izvještaj o radu Odsjeka za upravljanje razvojem za 2019.godinu
Izvještaj o radu Odsjeka za upravljanje razvojem za 2018.godinu
Izvještaj o radu Odsjeka za upravljanje razvojem za 2017.godinu

Godišnјi plan rada Načelnika i Opštinske uprave Opštine Novi Grad za 2023.godinu
Plan rada Odsjeka za upravljanje razvojem za 2022.godinu
Plan rada Odsjeka za upravljanje razvojem za 2021.godinu
Plan rada Odsjeka za upravljanјe razvojem za 2020. godinu
Plan rada Odsjeka za upravljanјe razvojem za 2019. godinu
Plan rada Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj za 2018.godinu
Plan rada Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj za 2017.godinu  

Odsjek za upravlјanje razvojem sarađuje sa:

 • Načelnikom opštine i svim organizacionim jedinicama Opštinske uprave Opštine Novi Grad,
 • Lokalnom privredom,
 • Ministarstvima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Javnim institucijama na području opštine,
 • Domaćim  stranim organizacijama,
 • Opštinama i gradovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Organizaciona struktura:

 • Šef odsjeka,
 • Samostalni stručni saradnik za strateško planiranje, integracije i saradnju,
 • Samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima,
 • Viši stručni saradnik za investicije,
 • Viši stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata,
 • Stručni saradnik za administrativno – tehničke poslove 

Detalјniji pregled profila svakog radnog mjesta u Odsjeku za upravlјanje razvojem:

Odsjek za upravljanje razvojem- sistematizacija radnih mjesta
Odluka o osnivanju opstinske uprave- Odsjek za upravljanje razvojem

KONTAKTI:

Vesna Đukanović, šef Odsjeka
e-mail:vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com, tel: 052/720-466, fax: 052/720-901

Daliborka Umićević, samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima:
e-mail: daliborka.umicevic@opstina-novigrad.com,tel.: 052/720-455, fax: 052/720-901
Olivera Ćulibrk, samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima
e-mail: olivera.culibrk@opstina-novigrad.com, tel: 052/720-458, fax: 052/720-901

Dijana Tadić, viši stručni saradnik za investicije
e-mail: dijana.tadic@opstina-novigrad.com, tel: 052/720-455, fax: 052/720-901

Saša Mirić, viši stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata
e-mail: sasa.miric@opstina-novigrad.com, tel: 052/720-466, fax: 052/720-901

Pošaljite nam upit:

Kabinet načelnika

Kontakt:  Nenad Drljača, šef Kabineta načelnika

Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad

Tel: 052/720-454 Fax: 052/720-901

E-mail: sef.kabineta@opstina-novigrad.com

 

Kabinet načelnika opštine, iz okvira lokalnog ekonomskog razvoja, ima koordinišuću ulogu u pripremi i implementaciji razvojnih projekata opštine, priprema finansijsku konstrukciju razvojnih projekata, uspostavlјa kontakte i kontinuirano radi na privlačenju novih investitora,  te pruža podršku postojećim investitorima. Organizaciona struktura:

 • Šef Kabineta Načelnika Opštine,
 • Stručni savjetnik za privredu i razvojne projekte,
 • Stručni savjetnik za zastupanje Opštine pred sudovima,
 • Stručni savjetnik za pravne poslove,
 • Samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću,
 • Samostalni stručni saradnik za uspostavlјanje, sprovođenje i razvoj finanasijskog upravlјanja i kontrole,
 • Viši stručni saradnik za administrativno tehničke poslove.

 

Pošaljite nam upit:

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Kontakt:  Miroslava Pašić,  načelnik Odjeljenja

Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad

Tel: 052/720-460 Fax: 052/720-901

E-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

U nadležnosti Odjeljenja za privredu i poljoprivredu obavljaju se stručni i upravni poslovi koji se odnose na studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede (industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostiteljstvo, saobraćaj i veze), poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podsticanje razvoja institucija za razvoj i unapređenje preduzetništva – zanatstva, malih i srednjih preduzeća, razvoja zanatsko-preduzetničke djelatnosti, sprovođenje politike i strategije razvoja, podsticanje politike ulaganja u domaća preduzeća, te stvaranje uslova za dovođenje stranih investitora, definisanje i sprovođenje mjera strukture poljoprivredne i strukturne politike u poljoprivredi, sprovođenje mjera podsticaja u poljoprivredi, unapređenje mjera konkurentnosti u poljoprivredi, ekonomsko socijalne revitalizacije sela i seoske infrastrukture, obavlja i poslove iz oblasti upravljanja integrisanim razvojem Grada iz djelokruga rada Odjeljenja.

Odsjeci:

 Odsjek za privredu 

Kontakt: Duško Damjanić šef Odsjeka,

Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad

Tel: 052/720-902 Fax: 052/720-901

E-mail: dusko.damjanic@opstina-novigrad.com

Organizaciona struktura:

 • Šef Odsjeka za privredu
 • Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti preduzetničke djelatnosti
 • Samostalni stručni saradnik za upravljanje prirodnim resursima
 • Samostalni stručni saradnik za planiranje i razvoj trgovine
 • Viši stručni saradnik za analizu stanja u sektoru malih i srednjih preduzeća, preduzetničkoj djelatnosti i za informisanje
 • Viši stručni saradnik za vođenje baza podataka u sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetničke djelatnosti
 • Viši stručni saradnik za unapređenje poslovne infrastrukture
 • Stručni saradnik za istraživanje tržišta.

U Odsjeku za privredu obavljaju se sledeći poslovi:

 • Poslovi koji se odnose na uspostavljanje povoljnog poslovnog okruženja putem strateškog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju;
 • Uspostavljanje organizacionih kapaciteta za pružanje podrške privredi;
 • Rad na dostupnosti informacija relevantnih za poslovanje javnih i privatnih preduzeća;
 • Pružanje podrške osnivanju novih preduzeća;
 • Preduzimanje mjere za privlačenje investicija putem unapređenja administrativnih procedura;
 • Praćanje podataka o privrednim društvima, investicijama u privrednom sektoru, zaposlenosti i nezaposlenosti, radnoj snazi i dr.;
 • Izdavanje odobrenja za rad kod zanatsko-preduzetničke djelatnosti;
 • Vođenje evidencije o registrovanim zanatsko-preduzetničkim radnjama;
 • Drugi poslovi koji se odsjeku stave u nadležnost u skladu sa zakonom.
 • Administrativni postupci koje vrši Odsjek za privredu:
 • Registracija osnivanja samostalnog preduzetnika;
 • Promjena podataka preduzetnika (promjena ličnih podataka preduzetnika, promjena poslovnog sjedišta, promjena vrste i načina obavljanja djelatnosti, itd);
 • Prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika (trajni i privremeni prestanak);
 • Izdavanje Izvoda/Uvjerenja/Potvrde o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • Registracija čamca i izdavanje (produženje) plovidbene dozvole;
 • Registracija prevoza za vlastite potrebe (za nosioce poljoprivrednog gazdinstva);
 • Izdavanje licence prevoznika (D licenca) i licence za vozilo;
 • Izdavanje saglasnosti za prigodno radno vrijeme;
 • Izdavanje saglasnosti za produženo radno vrijeme;
 • Ispravka greške u rješenju.

 Odsjek za poljoprivredu 

Šef odsjeka:  Olivera Popović,

Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad

Tel: 052/720-456 , Fax: 052/720-901

E-mail: olivera.popovic@opstina-novigrad.com  

Organizaciona struktura:

 • Šef Odsjeka za poljoprivredu,
 • Samostalni stručni saradnik za upravljanje poljoprivredno – prehrambenim proizvodima,
 • Samostalni stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo,
 • Samostalni stručni saradnik za stočarstvo,
 • Stručni saradnik za uzgoj i selekciju.

U odsjeku za poljoprivredu obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Poslovi vezani za razvoj i unapređenje poljoprivrede i zaštite poljoprivrednog zemljišta;
 • Planiranje razvoja i realizacija  strateških planova iz djelokruga rada;
 • Upravljanje poljoprivrednim i razvojnim programima u ruralnim područjima;
 • Aktivno učestvuje u strateškom planiranju lokalnog integrisanog razvoja;
 • Poslovi koji se odnose na prilagođavanje poslovanja poljoprivrednih gazdinstava važećim zakonima i propisima;
 • Edukacija poljoprivrednih proizvođača;
 • Promocija lokalne poljoprivredne proizvodnje;
 • Uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odsjeka  i spoljnih nosioca poljoprivrednog razvoja (privatnog i zadružnog sektora, Privredne komore Republike Srpske, Zadružnog saveza Republike Srpske , udruženja poljoprivrednika , finansijskih organizacija, međunarodnih organizacija, akademskih institucija i dr.,)

 

 

 

 

Pošaljite nam upit: