Одсјек за управљање развојем

Контакт: 

Весна Ђукановић,  шеф Одсјека Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град Тел: +387 52/720-466, Факс:+ 387 52/720-901 E-mail: vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com E-mail канцеларије: projekti@opstina-novigrad.com

 

Одсјек за управљање развојем  представља кључног носиоца развојних процеса на територији општине Нови Град кроз развојне стратегије, проналажење донаторских средстава и привлачења како домаћих, тако и страних инвеститора.

 

Конкретније, Одсјек за управљање развојем:

– координише свим пословима везаним за управљање развојем Општине; – иницира, организује и спроводи процес стратешког планирања и предлаже мјере за унапређење процеса; – прати, ревидира, евалуира и извјештава о имплементацији Стратегије развоја и других секторских стратегија Начелнику    Општине за усвајање на Скупштини Општине, уз координацију са релевантним организационим јединицама Општине; – прикупља базе података других организационих јединица и редовно ажурира социо-економске показатеље за централну базу података од значаја за локални развој; – израђује све анализе стања од значаја за локални развој; – прати доступне изворе финансирања, идентификује пројекте, разрађује пројекте и припрема обрасце за аплицирање ка  домаћим и међународним финансијерима; – имплементира пројекте и припрема наративне и финансијске извјештаје о року реализације пројекта; – води и ажурира регистар свих пројеката; – пружа стручну и техничку подршку одјељењима и службама у области припреме, кандидовања и праћења пројеката из свих сектора; – обавља послове који се односе на успостављање повољног пословног окружења путем стратешког приступа локалном економском развоју; – врши студијске и аналитичке послове из области привреде; – припрема промотивне кампање и заједничке сајамске наступе привредника; – врши израду и промоцију промотивних материјала, публикација, водича, брошура и осталих промотивних материјала привредника; – врши организацију семинара, презентација, заједничких састанака, посјета и сл.; – омогућава интерактивну и лакшу комуникацију са потенцијалним инвеститорима преко форума, анкета и он-лајн сервиса; – припрема оперативни план Одсјека за наредну годину и обједињује оперативне планове свих ођелјења и служби у једногодишњи план рада Општинске управе, у складу са Стратегијом развоја; – обавља послове који се односе на јавне набавке из надлежности одсјека; – обавља и друге послове који се односе на локални развој, по налогу Начелника Општине.

 

Одсјек за управљање развојем сарађује са:

– Начелником општине и свим организационим јединицама Општинске управе Општине Нови Град, – Локалном привредом, – Министарствима Републике Српске и Босне и Херцеговине, – Јавним институцијама на подручју општине, – Домаћим  страним организацијама, – Општинама и градовима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

Организациона структура:

– Шеф одсјека, – Самостални стручни сарадник за стратешко планирање, интеграције и сарадњу, – Самостални стручни сарадник за подстицање локалне привреде и подршку инвеститорима, – Виши стручни сарадник за инвестиције, – Виши стручни сарадник за развој, имплементацију и праћење пројеката, – Стручни сарадник за административно – техничке послове 

 

Детаљнији преглед профила сваког радног мјеста у Одсјеку за управљање развојем:

Одсјек за управљање развојем- систематизација радних мјеста Одлука о оснивању-опстинске управе- Одсјек за управљање развојем

 

КОНТАКТИ:

– Весна Ђукановић, шеф Одсјека: vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com 

– Далиборка Умићевић, самостални стручни сарадник за подстицање локалне привреде и подршку инвеститорима: daliborka.umicevic@opstina-novigrad.com 

– Дијана Тадић, виши стручни сарадник за инвестиције: dijana.tadic@opstina-novigrad.com  

– Саша Мирић, виши стручни сарадник за развој, имплементацију и праћење пројеката: sasa.miric@opstina-novigrad.com 

 

 

Презентација Одсјека за управљање развојем

Извјештај о раду Одсјека за управљање развојем за 2021.годину

Извјештај о раду Одсјека за управљање развојем за 2020.годину

Извјештај о раду Одсјека за управљање развојем за 2019.годину

Извјештај о раду Одсјека за управљање развојем за 2018.годину

Извјештај о раду Одсјека за управљање развојем за 2017.годину

 

План рада Одсјека за управљање развојем за 2022.годину

План рада Одсјека за управљање развојем за 2021.годину

План рада Одсјека за управљаЊе развојем за 2020. годину

План рада Одсјека за управљаЊе развојем за 2019. годину

План рада Одсјека за локални економски развој за 2018.годину

План рада Одсјека за локални економски развој за 2017.годину

 

 

 

 

 

Кабинет начелника

Контакт:  Милан Жујић, шеф Кабинета начелника Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град Тел: +387 52/720-454, Факс:+387 52/720-901 E-mail: sef.kabineta@opstina-novigrad.com

Кабинет начелника општине, из оквира локалног економског развоја, има координишућу улогу у припреми и имплементацији развојних пројеката општине, припрема финансијску конструкцију развојних пројеката, успоставља контакте и континуирано ради на привлачењу нових инвеститора,  те пружа подршку постојећим инвеститорима.

Организациона структура:

 

– Шеф Кабинета Начелника Општине, – Стручни савјетник за привреду и развојне пројекте, – Стручни савјетник за заступање Општине пред судовима, – Стручни савјетник за правне послове, – Самостални стручни сарадник за односе с јавношћу, – Самостални стручни сарадник за успостављање, спровођење и развој финанасијског управљања и контроле, – Виши стручни сарадник за административно техничке послове.

 

 

Одјељење за привреду и пољопривреду

Контакт:  Дамир Шевић,  начелник Одјељења Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град Тел: +387 52/720-460 Факс: + 387 52/720-901 E-mail: damir.sevic@opstina-novigrad.com

У надлежности Одјељења за привреду и пољопривреду обављају се стручни и управни послови који се односе на студијске и аналитичке послове из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, саобраћај и везе), пољопривреде, шумарства и водопривреде, подстицање развоја институција за развој и унапређење предузетништва – занатства, малих и средњих предузећа, развоја занатско-предузетничке дјелатности, спровођење политике и стратегије развоја, подстицање политике улагања у домаћа предузећа, те стварање услова за довођење страних инвеститора, дефинисање и спровођење мјера структуре пољопривредне и структурне политике у пољопривреди, спровођење мјера подстицаја у пољопривреди, унапређење мјера конкурентности у пољопривреди, економско социјалне ревитализације села и сеоске инфраструктуре, обавља и послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења.

 

Одсјеци:

1. Одсјек за привреду

Kонтакт:  Мирпослава Пашић,   Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град Тел: + 387 52/720-902 Факс: + 387 52/720-901 E-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

 

Организациона структура:

– Шеф Одсјека за привреду – Самостални стручни сарадник за управно-правне послове из области предузетничке дјелатности – Самостални стручни сарадник за управлјање природним ресурсима – Самостални стручни сарадник за планирање и развој трговине – Виши стручни сарадник за анализу стања у сектору малих и средњих предузећа, предузетничкој дјелатности и за информисање – Виши стручни сарадник за вођење база података у сектору малих и средњих предузећа и предузетничке дјелатности – Виши стручни сарадник за унапређење пословне инфраструктуре – Стручни сарадник за истраживање тржишта.

 

2. Одсјек за пољопривреду

Шеф одсјека:  Оливера Поповић,   Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град Тел: + 387 52/720-456 Факс: + 387 52/720-901 E-mail: olivera.popovic@opstina-novigrad.com

 

Организациона структура:

– Шеф Одсјека за пољопривреду, – Самостални стручни сарадник за управлјање полјопривредно – прехрамбеним производима, – Самостални стручни сарадник за воћарство и виноградарство, – Самостални стручни сарадник за сточарство, – Стручни сарадник за узгој и селекцију.