Strateški dokumenti

Strategija bezbjednosti saobraćaja            2018 – 2027

Strategija bezbjednosti saobraćaja za period od 2018. – 2027.godine

Plan kapitalnih investicija

 

2020-2022

Odluka o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija 2020-2022
Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima za izradu Plana kapitalnih investicija 2020-2022
Poslovnik o radu Koordinacionog tima
Načela i način izrade Plana kapitalnih investicijа
Odluka o kriterijumima rangiranja
Plan i dinamika izrade Plana kapitalnih investicija
Javni poziv
Obrazac i uputstvo
Nacrt Plana kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period od 2020-2022.godine
Javni uvid u nacrt plana kapitalnih investicija 2020-2022
Plan kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period od 2020-2022.godine

2019-2021

Plan kapitalnih investicija za period od 2019-2021.godine 
Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period od 2019-2021.godine
Zaključak o usvajanju Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period od 2019-2021.godine
Nacrt Plana kapitalnih investicija za period od 2019.-2021.g.
Obavjestenje – Javni uvid za Plan kapitalnih investicija
Odluka o kriterijumima rangiranja investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija Opštine Novi Grad za period od 2019-2021.g.
Uputstvo za popunjavanje obrasca prijedloga projekata za izradu plana kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period 2019-2021. godine
Obrazac prijedloga projekata za izradu plana kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period 2019-2021. godine
Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za izradu Plana kapitalnih investicija Opštine Novi Grad za period od 2019-2021.g.
Odluka o usvajanju plana i dinamike izrade Plana kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period od 2019-2021.g.
Odluka o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija za period od 2019-2021.godine

2018-2021

Plan kapitalnih investicija za period od 2018-2021.godine

Izvještaji

Informacija o realizaciji Programa investicionih ulaganja za 2019.g.
Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa investicionih ulaganja u 2019.g.

Izvještaj o realizaciji programa investicionih ulaganja opštine Novi Grad za 2018.g.
Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa investicionih ulaganja u 2018.g.

Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2017.godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju kapitalnih investicija 2017.god.

Program obavljanja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na javnim površinama 

Program obavljanja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na javnim površinama na području opštine Novi Grad za 2020.g.

Program obavljanja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na javnim površinama na području opštine Novi Grad za 2019.g.

Izmjene i dopune Programa obavljanja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na javnim površinama na području opštine Novi Grad za 2019.g.

Izvještaji komunalnih preduzeća