Грађевинска дозвола

Контакт:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Адреса: Петра Кочића 2, 79220 Нови Град
Tелефон: +387 52 720 467;
E-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com
www.opstina-novigrad.com

О захтјеву за издавање грађевинске дозволе одлучују надлежни органи 15 дана од дана пријема захтјева уз који је приложена прописана документација.

 OБРАСЦИ:

 

ШТА ЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА?

Рјешење о грађевинској дозволи је управни акт на основу којега се може приступити изградњи, доградњи, надоградњи, реконструкцији и санацији објекта. Прије подношења захтјева за добијање рјешења о грађевинској дозволи неопходно је, на основу урбанистичко-техничких услова и локацијских услова израдити главни пројекат.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Уз захтјев за издавање грађевинске дозволе потребно је приложити:

1. Локацијски услови (копија), Техничка документација- главни пројекат, 3 примјерка (оригинал),  

2. Доказ о праву својине, односно о праву коришћења земљишта (не старији од 6 мјесеци) (Извод из јавне евиденције о непокретностима, ЗК извадак, Посједовни лист, Уговор или Одлука надлежног органа погодна као основ за стицање права власништва или права грађења у корист инвеститора),

3. Противпожарну сагласност на локацију (оригинал),

4. Водну сагласносност (оригинал),

5. Еколошку сагласност(копија), Сагласност за прикЉучак на магистрални или регионални пут (копија),

6. Пољопривредну сагласност (копија),

7. Сагласност Жељезница РС (оригинал),

8. Сагласност за заштиту од електромагнетних поЉа (за антенске стубове оперативне мобилне телефоније, предајнике итд.) (оригинал),

9. Извјештај о контроли техничке документације, (копија)

10. Доказ о уплати таксе на Рјешење за грађевинску дозволу -плаћа се по предрачунској вриједности објекта, и то до 50.000,00 КМ: 35,00 КМ од 50.000,00 КМ-100.000,00 КМ: 50,00 КМ и преко 100.000,00 КМ: 0,5% на предрачунску вриједност објекта, али не више од 5.000,00 КМ,

11. Доказ о уплати накнаде по основу природних погодности и погодности изграђене инфраструктуре – (једнократна рента и накнада за уређење градског грађевинског земЉишта)- плаћа се након што Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове изврши обрачун висине накнаде , (оригинал),

12. Пореска картица(оригинал).   Рок за рјешавање потпуног предмета је 18 дана. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од три године од дана извршности, не отпочне са радовима.Образац захтјева је доступан на шалтеру 4. Инфо-пулта или на линку ОВДЈЕ.  

ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Рјешење о грађевинској дозволи се даје за потребе изградње цијелог објекта и дијела објекта који чини техничку, технолошку или функционалну цјелину. Рјешење о грађевинској дозволи доноси се у року од 18 дана од дана када захтјев буде у потпуности комплетиран. Рјешење о грађевинској дозволи престаје да важи ако сеу року од 3 године од дана извршности, не отпочне са радовима.  Почетак извођења радова мора се пријавити грађевинској инспекцији 8 дана прије почетка истих.

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ЈОШ И…

Износ таксе на Рјешење за грађевинску дозволу плаћа се по предрачунској вриједности објекта. Накнаде по основу природних погодности и погодности изграђене инфраструктуре (једнократна рента и накнада за уређење градског грађевинског земЉишта) се плаћа након што Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове изврши обрачун висине накнаде Грађевинска дозвола није потребна за помоћне објекте, привремене објекте за потребе сајмова, за уређење парцеле индивидуалног стамбеног објекта (стазе, платои, вртни базени, ограде, вртно огњиште …), постављање пластеника, конзолне тенде, као ни за радове на адаптацији објеката и сл.  

 

 

 

НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РЕНТА

Инвеститор изградње објекта на општинском грађевинском земљишту дужан је  да прије добијања грађевинске дозволе платити: ренту и накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта.

Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и рента утврђују се рјешењем . Накнада за уређење градског грађевинског земљишта утврђује се у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, прописа донесених на основу овог Закона, и Одлуке Скупштине Општине Нови Град о утврђивању основице за обрачун ренте, која се доноси сваке године.

Износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земЉишта и износ ренте утврђује се по јединици корисне површине објекта (КМ/м²) садржане у пројекту на основу којег се издаје грађевинска дозвола.

 

ЈЕДНОКРАТНА РЕНТА

За пољопривредно земљиште које је документом просторног уређења одређено као грађевинско земљиште за које инвеститор плаћа накнаду за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у складу са посебним прописом, трошкови ренте умањују се за износ плаћене накнаде за претварање.љ

Обрачун једнократне ренте за 1,00 м2 корисне површине, према Одлуци о утврђивању основице за обрачун ренте за 2020. годину (Сл.Гласник Општине Нови Град 10/19):

 

Грађ. зона

Основица у КМ

Проценат%

Коефицијент развијености

Износ једнократне ренте у КМ

I

750,00

6

0,80

36,00

II

750,00

5

0,80

30,00

III

750,00

4

0,80

24,00

IV

750,00

3

0,80

18,00

V

750,00

2

0,80

12,00

VI

750,00

1

0,80

6,00

(основица x коефицијент развијености х проценат)

 

УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земЉишта се утврђује на основу Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл.Гласник Општине Нови Град 15/13 и 12/18).

 Обрачун накнаде за уређење градског грађевинског земљишта:

 

Грађ. зона

Основица у КМ

Проценат%

Износ једнократне ренте у КМ

I

750,00

0,045

33,75

II

750,00

0,035

26,25

III

750,00

0,025

18,75

IV

750,00

0,015

11,25

V

750,00

0,010

7,50

VI

750,00

0,005

3,75

 

Ако до грађевинске парцеле нису нису изграђени инфраструктурни објекти, уређаји и инсталације, износ накнаде се умањује за неизграђене, и то:

– За водоводну мрежу: 4 %
–  За електричну мрежу: 5 %
– За асфалтни пут са тротоаром: 11 %
– За асфалтни пут без тротоара: 9 %
– За канализацију за отпадне воде: 5 %
– За макадамски пут: 5 %
–  За топловод:4 %
–  За кишну канализацију: 4 %
–  За јавну расвјету: 3 %
– За телефонску мрежу: 3 %

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ЈОШ И…

Рјешење о износу накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и износу ренте, важи годину дана од његове коначности.

Приликом изградње помоћног објекта који посредно служи одређеној дјелатности или намјени, обезбјеђивањем услова за функцију главних објеката, накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента умањују се за 50 % од висине накнаде прописане у тој зони. Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента за привремене објекте плаћају се у износу 25% од висине накнаде трошкова уређења и ренте за конкретну локацију.