Грађевинска дозвола

Контакт:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Контакт особа: Данка Граонић

Адреса: Петра Кочића 2
Tелефон: +387 52 720 467;
E-mail: danka.graonic@opstina-novigrad.com
www.opstina-novigrad.com

О захтјеву за издавање грађевинске дозволе одлучују надлежни органи 15 дана од дана пријема захтјева уз који је приложена прописана документација.

 OБРАСЦИ:

Грађењу објекта може се приступити само на основу рјешења којим се издаје грађевинска дозвола. Грађевинску дозволу издаје Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, Општинске управе општине Нови Град, на чијем подручју се гради објекат.

 Уз захтјев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор прилаже:

Локацијске услове, надлежност: Одјељење за просторо уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, e-mail: katnovigrad@rgurs.org 

Доказ о рјешеним имовинско-правним односима (извод из јавне евиденције о непокретностима, земљишнокњижни извадак, посједовни лист, уговор или одлука надлежног органа погодна као основ за стицање права власништва или права грађења у корист инвеститора, уговор о заједничком грађењу закључен са власником земљишта или непокретности). Надлежност: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове републике Српске, Подручна јединица Нови Град: Карађорђа Петровића 33, Нови Град, телефон: 052/751-290, e-mail: katnovigrad@rgurs.org, 

Уговор о концесији или јавно-приватном партнерству, ако се за тражену изградњу концесија или закључни уговор о јавноприватном партнерству у складу са посебним прописима,

Техничка документација:  Сви објекти морају бити пројектовани и изграђени у складу са документима просторног уређења, односно издатим локацијскими урбанистичко-техничким условима. На основу главног пројекта издаје се грађевинска дозвола.

Главни пројекат израђује се у складу са локацијским условима, а зависно од врсте објекта и техничке структуре објекта садржи: архитектонски пројекат, грађевински пројекат, пројекат инсталација, пројекат технолошког процеса, пројекат уградње опреме и сл. Уколико је главни пројекат израђен по прописима друге државе, мора бити нострификован, при чему се провјерава усклађеност пројекта са прописима који се примјењују за те врсте и намјене објеката у Републици Српској. Нострификацију техничке документације може вршити правно лице које има одговарајућу лиценцу за ревизију техничке документације.

Након израде главног пројекта врши се ревизија техничке документације. Ревизија се врши за све објекте (колективне стамбене и стамбено-пословне објекте, пословне и инфраструктурне објекте, индивидуалне објекте са БГП већом од 200 м2 итд.). Инвеститор бира правно лице овлашћено за израду техничке документације – пројектну кућу, да изврши ревизију. Ревизија не може бити повјерена лицу које је на било који начин било ангажовано у изради техничке документације или ако је та документација потпуно или дјелимично израђена код правног лица у којем је било запослено то лице. Након извршене контроле ради се извјештај о ревизији техничке документације.

Уз Захтјев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:

– Главни пројекат у три примјерка, надлежност: правно лице овлашћено од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
– Извјештај о ревизији техничке документације, осим за објекте чији је бруто грађевинска површина мања од 400м2, осим за службене објекте у смислу овог закона,
– Извјештај и потврда о нострификацији уколико је ријеч о пројектима изграђеним по прописима других земаља,

 

Сагласности:


Електроенергетска сагласност
на локацију: надлежност: РЈ “Електродистрибуција” Нови Град, адреса: Бранка Ћопића 2, Нови Град, телефон: 052/751-048,

Комунална сагласност: надлежност: КП “Водовод и канализација” а.д., Нови Град, адреса: Његошева 4, Нови Град, телефон: 052/752-163, vodovodnovigrad@yahoo.com,  www.vodovodnovigrad.com.

Противпожарна сагласност на локацију: надлежност: Министарство унутрашњих послова Републике Српске,ПУ Приједор, www.mup.vladars.net,

Сагласност “Телекома РС”: надлежност: “Телекомуникације РС” а.д., Бања Лука- Телеком Српске а.д. Бања Лука и “Мтел” а.д. Бања Лука,

Еколошка сагласност: надлежност: Одјељење за просторо уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град,

Водне смјернице/водна сагласност/водна дозвола, надлежност: Одјељење за просторо уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град.

Издавање водне сагласности је потребно за изградњу нових, реконструкцију или уклањање постојећих објеката и друге активности ако оне могу утицати на промјену квалитета и квантитета вода. Омогућава странци прибављање одобрења за грађење и водне дозволе.

Водна дозвола се издаје за коришћење вода, пражњење акомулација, за испуштање отпадних вода у воде и за одлагање, односном испуштање опасних материја на јавно водно добро, пољопривредно, грађевинско и шумско земљиште и промет производа од опасних материја који послије употребе доспијевају у воде. ЗакЉучак о водним смјерницама је управни акт којим се одређују услови који ће бити испуњени у документацији за грађење нових, реконструкцију или уклањање постојећих објеката и друге активности које се не сматрају грађењем, а могу трајно, повремено или привре¬мено да утјечу на промјене режима вода.      

Уз Захтјев за издавање водних смјерница/водне сагласности/водне  дозволе прилаже се:

– Лична карта,
– Копија катастарског плана (за водне смјернице и водну сагласност), надлежност: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове републике Српске, Подручна јединица Нови Град: Карађорђа Петровића 33, Нови Град, телефон: 052/751-290, e-mail: katnovigrad@rgurs.org,
– Ситуациони план (за водне смјернице), надлежност: овлаштена пројектантска кућа,
– Локацијски услови (за водну сагласност), надлежност: Одјељење за просторо уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град,
– Пројектна документација (за водну сагласност), надлежност: овлаштена пројектантска кућа,
– Одобрење за грађење (за водну дозволу),
-Водна сагласност (за водну дозволу),надлежност: Одјељење за просторо уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град,
– Одобрење за рад,надлежност: Одјељење за привреду и пољопривреду Општинске управе општине Нови Град,
– Пореска картица, надлежност: Пореска управа РС,
– Доказ о уплати 2 + 30 КМ таксе (за водне смјернице)
– Доказ о уплати 2 + 40 КМ таксе (за водну сагласност)
– Доказ о уплати 2 + 50 КМ таксе (за водну дозволу).

– Сагласност за прикључак на магистрални или регионални пут: надлежност: ЈП “Путеви републике Српске”, Бања Лука, www.putevirs.com,

Пољопривредна сагласност: надлежност: Одјељење за привреду и пољопривреду Општинске управе општине Нови Град. За изградњу објекта на парцели која се третира као пољопривредно земљиште инвеститор је дужан извршити претварање пољопривредног у грађевинско земљиште, што је регулисано Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“ број 93/06,86/07,14/10,5/12).

Уз захтјев за издавање пољопривредне сагласности, односно претварање пољопривредног у грађевинско земљиште, потребно је приложити:

– Локацијске услове ( са урбанистичко-техничким условима),
– Земљишно књижни извадак,
– Посједовни лист,
– Копију катастарског плана,
– Општинску административну таксу: 10,00 +2,00 КМ.

Сагласност Жељезница РС: надлежност: Жељезнице Републике Српске, а.д. Добој, www.zrs-rs.com,

Сагласност за заштиту од електромагнетних поља (за антенске стубове оперативне мобилне телефоније, предајнике итд.): надлежност: Министарство здравља и социјалне заштите РС, www.vladars.net.

 

Еколошка дозвола – ако је потребна или рјешење о одбрењу студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине, надлежност: Одјељење за просторо уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. За објекте у којима се обављају дјелатности које угрожавају или могу угрожавати животну средину прије подношења захтјева за грађевинску дозволу, а уколико је тражено локацијским условима, инвеститор је дужан претходно прибавити еколошку дозволу, што је регулисано Законом о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске број 71/12 и 79/15).

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС издаје еколошку дозволу за постројења која одговарају пројектима наведеним у Правилнику о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 124/12) и то:

– за погоне наведене у члану 2. Правилника, обавезна је процјена утицаја на животну средину;
– за погоне наведене у члану 3. Правилника, Министарство одлучује о потреби спровођења процјене утицаја на животну средину;
– пројекти (члан 4.) који не достижу прописани праг, али који могу имати значајан утицај на животну средину;
– пројекти наведене у члановима 2., 4., 5. и 6. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, број 124/12).

Одјељење за просторо уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град издаје еколошке дозволе у складу са чланом 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник РС”, број 124/12):

– за постројења чије су величине испод прагова утврђених чланом 2. наведеног Правилника.

Уз Захтјев за прихватање Плана активности- Издавање еколошке дозволе (за нове и изграђене објекте) потребно је приложити:

– План активности, надлежност: Овлаштена организација за обавЉање дјелатности из области заштите животне средине,
– Рјешење о регистрацији предузећа или дјелатности: надлежност: Надлежни Орган за регистрацију,
-Рјешење о прихватању Плана активности  (за нове и изграђене објекте): надлежност:Одјељење за просторо уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град,
– Докази за издавање еколошке дозволе-Пројектна документација (за нове и изграђене објекте): надлежност: Овлаштена пројектантска кућа,
– Пореска картица: надлежност:Пореска управа РС,
– Доказ о уплати општинске административне таксу у износу 50,00 + 2,00 КМ.

Друге доказе одређене посебним законима,

Доказ о уплати општинске административне таксе.

За одобрење за грађење  плаћа се такса  по предрачунској вриједности објекта, и то:

–   до 50.000,00 КМ: 20,00 КМ
–   од 50.000,00-100.000,00 КМ: 35,00 КМ
–   преко 100.000,00 КМ: 0,5% на предрачунску вриједност објекта, али не више од 1.000,00 КМ.

 

Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте, те доказ о уплати утврђеног износа накнаде, односно уговор о начину измирења ових обавеза инвеститор је дужан да достави надлежном органу на његов захтјев прије издавања грађевинске дозволе.

За индивидуалне стамбене и индивидуалне стамбено-пословне објекте чијиа је бруто грађевинска површина мања од 400м², осим за сложене објекте у смислу овог закона, који се граде на подручју за које је донесен спроведбени доцумент просторног уређења или ван урбаног подручја, за издавање грађевинске дозволе нису потребни локацијски услови.

 

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се са изградњом објекта не почне у року од три године од дана када је грађевинска дозвола постала извршна. Инвеститор је дужан прије грађевинске дозволе да плати једнократну ренту и накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у наведеним износима:

а) Obračun jednokratne rente
Грађевинска зонаОсновица у КМПроценат %Износ једнократне ренте у КМ
I750,00645,00
II750,00537,50
III750,00430,00
IV750,00322,50
V750,00215,00
VI750,0017,50
b) Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
Грађевинска зонаОсновица у КМПроценат %Износ једнократне ренте у КМ
I750,000,04533,75
II750,000,03526,25
III750,000,02518,75
IV750,000,01511,25
V750,000,0107,50
VI750,000,0053,75

Ако на грађевинским парцелелама нису изграђени инфраструктурни објекти, уређаји и инсталације, износ накнаде се умањује за неизграђене, и то:

-За водоводну мрежу:4 %
-За електричну мрежу:5 %
-За асфалтни пут са тротоаром:11 %
-За асфалтни пут без тротоара:9 %
-За канализацију за отпадне воде: 5 %
-За макадамски пут:5 %
-За топловод: 4 %
-За кишну канализацију:4 %
-За јавну расвјету:3 %
-За телефонску мрежу:3 %