Građevinska dozvola

ŠTA JE GRAĐEVINSKA DOZVOLA?

Rješenje o građevinskoj dozvoli je upravni akt na osnovu kojega se može pristupiti izgradnji, dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekta.

Prije podnošenja zahtjeva za dobijanje rješenja o građevinskoj dozvoli neophodno je, na osnovu urbanističko-tehničkih uslova i lokacijskih uslova izraditi glavni projekat.

 

PODNOŠENјE ZAHTJEVA

Obrazac zahtjeva je dostupan na šalteru 4. Info-pulta, kancelariji broj 42 ili na: 
https://www.euprava.opstina-novigrad.com/stambeno/,a uz isti potrebno je priložiti:

1.    Lokacijski uslovi (kopija)

2.    Tehnička dokumentacija- projekat, 3 primjerka (original),

3.    Izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije, osim za objekte čiji je bruto građevinska površina manja od 400m2, osim za službene objekte,

4.    Izvještaj i potvrda o nostrifikaciji ukoliko je riječ o projektima izgrađenim po propisima drugih zemalјa,

5.    Dokaz o pravu svojine, odnosno o pravu korišćenja zemlјišta (ne stariji od 6 mjeseci) (Izvod iz javne evidencije o nepokretnostima, ZK izvadak, Posjedovni list, Ugovor ili Odluka nadležnog organa pogodna kao osnov za sticanje prava vlasništva ili prava građenja u korist investitora, Ugovor o zajedničkom građenju zaklјučen sa vlasnikom zemlјišta ili nepokretnosti i dr.), (kopija),

6.    Ugovor o koncesiji ili javno-privatnom partnerstvu, ako se za traženu izgradnju koncesija ili zaklјučni ugovor o javno-privatnom partnerstvu u skladu sa posebnim propisima,

7.    Protivpožarnu saglasnost na lokaciju (original),

8.    Vodna saglasnosnost (original),

9.    Ekološka saglasnost(kopija),

10. Saglasnost za priklјučak na magistralni ili regionalni put (kopija),

11. Polјoprivredna saglasnost (kopija),

12. Saglasnost Želјeznica RS (original),

13. Saglasnost za zaštitu od elektromagnetnih polјa (za antenske stubove operativne mobilne telefonije, predajnike itd.) (original),

14. Dokaz o uplati 2 KM takse na zahtjev (original),

15. Dokaz o uplati naknade po osnovu prirodnih pogodnosti i pogodnosti izgrađene infrastrukture – (jednokratna renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta)- plaća se nakon što Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove izvrši obračun visine naknade (original),

16. Poreska kartica(original).

 

 

IZDAVANјE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Rješenje o građevinskoj dozvoli se daje za potrebe izgradnje cijelog objekta i dijela objekta koji čini tehničku, tehnološku ili funkcionalnu cjelinu.

 

Rješenje o građevinskoj dozvoli donosi se u roku od 18 dana od dana kada zahtjev bude u potpunosti kompletiran.

 

Rješenje o građevinskoj dozvoli prestaje da važi ako se u roku od 3 godine od dana izvršnosti, ne otpočne sa radovima.

 

Početak izvođenja radova mora se prijaviti građevinskoj inspekciji 8 dana prije početka istih.

 

VAŽNO JE ZNATI JOŠ I…

Iznos takse na Rješenje za građevinsku dozvolu plaća se po predračunskoj vrijednosti objekta.

Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti i pogodnosti izgrađene infrastrukture (jednokratna renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta) se plaća nakon što Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove izvrši obračun visine naknade

Građevinska dozvola nije potrebna za pomoćne objekte, privremene objekte za potrebe sajmova, za uređenje parcele individualnog stambenog objekta (staze, platoi, vrtni bazeni, ograde, vrtno ognjište …), postavlјanje plastenika, konzolne tende, kao ni za radove na adaptaciji objekata i sl.

 

 

NAKNADA ZA UREĐENјE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I RENTA

Investitor izgradnje objekta na opštinskom građevinskom zemlјištu dužan je  da prije dobijanja građevinske dozvole platiti: rentu i naknadu za troškove uređenja gradskog građevinskog zemlјišta.

Visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemlјišta i renta utvrđuju se rješenjem . Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, i Odluke Skupštine Opštine Novi Grad o utvrđivanju osnovice za obračun rente, koja se donosi svake godine. 

Iznos naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemlјišta i iznos rente utvrđuje se po jedinici korisne površine objekta (KM/m²) sadržane u projektu na osnovu kojeg se izdaje građevinska dozvola.

 JEDNOKRATNA RENTA

Za polјoprivredno zemlјište koje je dokumentom prostornog uređenja određeno kao građevinsko zemlјište za koje investitor plaća naknadu za pretvaranje polјoprivrednog u građevinsko zemlјište u skladu sa posebnim propisom, troškovi rente umanjuju se za iznos plaćene naknade za pretvaranje.

Obračun jednokratne rente za 1,00 m2 korisne površine, prema Odluci o utvrđivanju osnovice za obračun rente za 2020. godinu (Sl.Glasnik Opštine Novi Grad 10/19):

 

Građ. zona

Osnovica u KM

Procenat%

Koeficijent razvijenosti

Iznos jednokratne rente u KM

I

750,00

6

0,80

36,00

II

750,00

5

0,80

30,00

III

750,00

4

0,80

24,00

IV

750,00

3

0,80

18,00

V

750,00

2

0,80

12,00

VI

750,00

1

0,80

6,00

(osnovica x koeficijent razvijenosti h procenat)

 

UREĐENјE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Naknada za troškove uređenja gradskog građevinskog zemlјišta se utvrđuje na osnovu Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemlјištu (Sl.Glasnik Opštine Novi Grad 15/13 i 12/18). Obračun naknade za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta:

Građ. zona

Osnovica u KM

Procenat%

Iznos jednokratne rente u KM

I

750,00

0,045

33,75

II

750,00

0,035

26,25

III

750,00

0,025

18,75

IV

750,00

0,015

11,25

V

750,00

0,010

7,50

VI

750,00

0,005

3,75

Ako do građevinske parcele nisu nisu izgrađeni infrastrukturni objekti, uređaji i instalacije, iznos naknade se umanjuje za neizgrađene, i to:

·         Za vodovodnu mrežu: 4 %

·         Za električnu mrežu: 5 %

·         Za asfaltni put a trotoarom: 11 %

·         Za asfaltni put bez trotoara: 9 %

·         Za kanalizaciju za otpadne vode: 5 %

·         Za makadamski put: 5 %

·         Za toplovod:4 %

·         Za kišnu kanalizaciju: 4 %

·         Za javnu rasvjetu: 3 %

·         Za telefonsku mrežu: 3 %

 

VAŽNO JE ZNATI JOŠ I…

Rješenje o iznosu naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemlјišta i iznosu rente, važi godinu dana od njegove konačnosti.

Prilikom izgradnje pomoćnog objekta koji posredno služi određenoj djelatnosti ili namjeni, obezbjeđivanjem uslova za funkciju glavnih objekata, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta i renta umanjuju se za 50 % od visine naknade propisane u toj zoni. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta i renta za privremene objekte plaćaju se u iznosu 25% od visine naknade troškova uređenja i rente za konkretnu lokaciju.