Građevinska dozvola

KONTAKT:

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Kontakt osoba: Danka Graonić

Adresa: Petra Kočića 2
Telefon: +387 52 720 461;
E-mail: danka.graonic@opstina-novigrad.com
Websajt: www.opstina-novigrad.com

O zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole odlučuju nadležni organi 15 dana od dana prijema zahtjeva uz koji je priložena propisana dokumentacija.

 OBRASCI:

Građenju objekta može se pristupiti samo na osnovu rješenja kojim se izdaje građevinska dozvola. Građevinsku dozvolu izdaje Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, Opštinske uprave opštine Novi Grad, na čijem području se gradi objekat.

 Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, investitor prilaže:

Lokacijske uslove, nadležnost: Odjeljenje za prostoro uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Novi Grad,

Dokaz o rješenim imovinsko-pravnim odnosima (izvod iz javne evidencije o nepokretnostima, zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, ugovor ili odluka nadležnog organa pogodna kao osnov za sticanje prava vlasništva ili prava građenja u korist investitora, ugovor o zajedničkom građenju zaključen sa vlasnikom zemljišta ili nepokretnosti). Nadležnost: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove republike Srpske, Područna jedinica Novi Grad: Karađorđa Petrovića 33, Novi Grad, telefon: 052/751-290, e-mail: katnovigrad@rgurs.org,

Ugovor o koncesiji ili javno-privatnom partnerstvu, ako se za traženu izgradnju koncesija ili zaključni ugovor o javnoprivatnom partnerstvu u skladu sa posebnim propisima,

Tehnička dokumentacija:  Svi objekti moraju biti projektovani i izgrađeni u skladu sa dokumentima prostornog uređenja, odnosno izdatim lokacijskimi urbanističko-tehničkim uslovima. Na osnovu glavnog projekta izdaje se građevinska dozvola.

Glavni projekat izrađuje se u skladu sa lokacijskim uslovima, a zavisno od vrste objekta i tehničke strukture objekta sadrži: arhitektonski projekat, građevinski projekat, projekat instalacija, projekat tehnološkog procesa, projekat ugradnje opreme i sl. Ukoliko je glavni projekat izrađen po propisima druge države, mora biti nostrifikovan, pri čemu se provjerava usklađenost projekta sa propisima koji se primjenjuju za te vrste i namjene objekata u Republici Srpskoj. Nostrifikaciju tehničke dokumentacije može vršiti pravno lice koje ima odgovarajuću licencu za reviziju tehničke dokumentacije.

Nakon izrade glavnog projekta vrši se revizija tehničke dokumentacije. Revizija se vrši za sve objekte (kolektivne stambene i stambeno-poslovne objekte, poslovne i infrastrukturne objekte, individualne objekte sa BGP većom od 200 m2 itd.). Investitor bira pravno lice ovlašćeno za izradu tehničke dokumentacije – projektnu kuću, da izvrši reviziju. Revizija ne može biti povjerena licu koje je na bilo koji način bilo angažovano u izradi tehničke dokumentacije ili ako je ta dokumentacija potpuno ili djelimično izrađena kod pravnog lica u kojem je bilo zaposleno to lice. Nakon izvršene kontrole radi se izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije.

Uz Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole prilaže se:

 • Glavni projekat u tri primjerka, nadležnost: pravno lice ovlašćeno od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,
 • Izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije, osim za objekte čiji je bruto građevinska površina manja od 400m2, osim za službene objekte u smislu ovog zakona,
 • Izvještaj i potvrda o nostrifikaciji ukoliko je riječ o projektima izgrađenim po propisima drugih zemalja,
 • Saglasnosti:
 • Elektroenergetska saglasnost na lokaciju: nadležnost: RJ “Elektrodistribucija” Novi Grad, adresa: Branka Ćopića 2, Novi Grad, telefon: 052/751-048,
 • Komunalna saglasnost: nadležnost: KP “Vodovod i kanalizacija” a.d., Novi Grad, adresa: Njegoševa 4, Novi Grad, telefon: 052/752-163, vodovodnovigrad@yahoo.com,  http://www.vodovodnovigrad.com.
 • Protivpožarna saglasnost na lokaciju: nadležnost: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske,PU Prijedor, www.mup.vladars.net,
 • Saglasnost “Telekoma RS”: nadležnost: “Telekomunikacije RS” a.d., Banja Luka- Telekom Srpske a.d. Banja Luka i “Mtel” a.d. Banja Luka,
 • Ekološka saglasnost: nadležnost: Odjeljenje za prostoro uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Novi Grad,
 • Vodne smjernice/vodna saglasnost/vodna dozvola, nadležnost: Odjeljenje za prostoro uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Novi Grad.
  Izdavanje vodne saglasnosti je potrebno za izgradnju novih, rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih objekata i druge aktivnosti ako one mogu uticati na promjenu kvaliteta i kvantiteta voda. Omogućava stranci pribavljanje odobrenja za građenje i vodne dozvole.
  Vodna dozvola se izdaje za korišćenje voda, pražnjenje akomulacija, za ispuštanje otpadnih voda u vode i za odlaganje, odnosnom ispuštanje opasnih materija na javno vodno dobro, poljoprivredno, građevinsko i šumsko zemljište i promet proizvoda od opasnih materija koji poslije upotrebe dospijevaju u vode. Zaklјučak o vodnim smjernicama je upravni akt kojim se određuju uslovi koji će biti ispunjeni u dokumentaciji za građenje novih, rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih objekata i druge aktivnosti koje se ne smatraju građenjem, a mogu trajno, povremeno ili privre¬meno da utječu na promjene režima voda.      

  Uz Zahtjev za izdavanje vodnih smjernica/vodne saglasnosti/vodne  dozvole prilaže se:
  – Lična karta,
  – Kopija katastarskog plana (za vodne smjernice i vodnu saglasnost), nadležnost: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove republike Srpske, Područna jedinica Novi Grad: Karađorđa Petrovića 33, Novi Grad, telefon: 052/751-290, e-mail: katnovigrad@rgurs.org,
  – Situacioni plan (za vodne smjernice), nadležnost: ovlaštena projektantska kuća,
  – Lokacijski uslovi (za vodnu saglasnost), nadležnost: Odjeljenje za prostoro uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Novi Grad,
  – Projektna dokumentacija (za vodnu saglasnost), nadležnost: ovlaštena projektantska kuća,
  – Odobrenje za građenje (za vodnu dozvolu),
  -Vodna saglasnost (za vodnu dozvolu),nadležnost: Odjeljenje za prostoro uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Novi Grad,
  – Odobrenje za rad,nadležnost: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Novi Grad,
  – Poreska kartica, nadležnost: Poreska uprava RS,
  – Dokaz o uplati 2 + 30 KM takse (za vodne smjernice)
  – Dokaz o uplati 2 + 40 KM takse (za vodnu saglasnost)
  – Dokaz o uplati 2 + 50 KM takse (za vodnu dozvolu).
  – Saglasnost za priklјučak na magistralni ili regionalni put: nadležnost: JP “Putevi republike Srpske”, Banja Luka, www.putevirs.com

 • Polјoprivredna saglasnost: nadležnost: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Novi Grad. Za izgradnju objekta na parceli koja se tretira kao poljoprivredno zemljište investitor je dužan izvršiti pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište, što je regulisano Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 93/06,86/07,14/10,5/12).
  Uz zahtjev za izdavanje poljoprivredne saglasnosti, odnosno pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište, potrebno je priložiti:
  – Lokacijske uslove ( sa urbanističko-tehničkim uslovima),
  – Zemljišno knjižni izvadak,
  – Posjedovni list,
  – Kopiju katastarskog plana,
  – Opštinsku administrativnu taksu: 10,00 +2,00 KM.
 • Saglasnost Želјeznica RS: nadležnost: Željeznice Republike Srpske, a.d. Doboj, www.zrs-rs.com
 • Saglasnost za zaštitu od elektromagnetnih polјa (za antenske stubove operativne mobilne telefonije, predajnike itd.): nadležnost: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, www.vladars.net,

Ekološka dozvola – ako je potrebna ili rješenje o odbrenju studije uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine, nadležnost: Odjeljenje za prostoro uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Novi Grad i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.
Za objekte u kojima se obavljaju djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugrožavati životnu sredinu prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu, a ukoliko je traženo lokacijskim uslovima, investitor je dužan prethodno pribaviti ekološku dozvolu, što je regulisano Zakonom o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik Republike Srpske broj 71/12 i 79/15).
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS izdaje ekološku dozvolu za postrojenja koja odgovaraju projektima navedenim u Pravilniku o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 124/12) i to:
– za pogone navedene u članu 2. Pravilnika, obavezna je procjena uticaja na životnu sredinu;
– za pogone navedene u članu 3. Pravilnika, Ministarstvo odlučuje o potrebi sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu;
– projekti (član 4.) koji ne dostižu propisani prag, ali koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu;
– projekti navedene u članovima 2., 4., 5. i 6. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik RS“, broj 124/12).

Odjeljenje za prostoro uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Novi Grad izdaje ekološke dozvole u skladu sa članom 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik RS”, broj 124/12):

– za postrojenja čije su veličine ispod pragova utvrđenih članom 2. navedenog Pravilnika.

Uz Zahtjev za prihvatanje Plana aktivnosti- Izdavanje ekološke dozvole (za nove i izgrađene objekte) potrebno je priložiti:

– Plan aktivnosti, nadležnost: Ovlaštena organizacija za obavlјanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine,
– Rješenje o registraciji preduzeća ili djelatnosti: nadležnost: Nadležni Organ za registraciju,
– Rješenje o prihvatanju Plana aktivnosti  (za nove i izgrađene objekte): nadležnost:Odjeljenje za prostoro uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Novi Grad,
– Dokazi za izdavanje ekološke dozvole-Projektna dokumentacija (za nove i izgrađene objekte): nadležnost: Ovlaštena projektantska kuća,
– Poreska kartica: nadležnost:Poreska uprava RS,
– Dokaz o uplati opštinske administrativne taksu u iznosu 50,00 + 2,00 KM.

Druge dokaze određene posebnim zakonima,

Dokaz o uplati opštinske administrativne takse.

Za odobrenje za građenje  plaća se taksa  po predračunskoj vrijednosti objekta, i to:

–   do 50.000,00 KM: 20,00 KM
–   od 50.000,00-100.000,00 KM: 35,00 KM
–   preko 100.000,00 KM: 0,5% na predračunsku vrijednost objekta, ali ne više od 1.000,00 KM.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, te dokaz o uplati utvrđenog iznosa naknade, odnosno ugovor o načinu izmirenja ovih obaveza investitor je dužan da dostavi nadležnom organu na njegov zahtjev prije izdavanja građevinske dozvole.

Za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čijia je bruto građevinska površina manja od 400m², osim za složene objekte u smislu ovog zakona, koji se grade na području za koje je donesen sprovedbeni document prostornog uređenja ili van urbanog područja, za izdavanje građevinske dozvole nisu potrebni lokacijski uslovi.

 

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se sa izgradnjom objekta ne počne u roku od tri godine od dana kada je građevinska dozvola postala izvršna. Investitor je dužan prije građevinske dozvole da plati jednokratnu rentu i naknadu za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta u navedenim iznosima:

а) Obračun jednokratne rente
Građevinska zonaOsnovica u KMProcenat %Iznos jednokratne rente u KM
I750,00645,00
II750,00537,50
III750,00430,00
IV750,00322,50
V750,00215,00
VI750,0017,50
b) Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
Građevinska zonaOsnovica u KMProcenat %Iznos jednokratne rente u KM
I750,000,04533,75
II750,000,03526,25
III750,000,02518,75
IV750,000,01511,25
V750,000,0107,50
VI750,000,0053,75

Ako na građevinskim parcelelama nisu izgrađeni infrastrukturni objekti, uređaji i instalacije, iznos naknade se umanjuje za neizgrađene, i to:

 1. Za vodovodnu mrežu:4 %
 2. Za električnu mrežu:5 %
 3. Za asfaltni put sa trotoarom:11 %
 4. Za asfaltni put bez trotoara:9 %
 5. Za kanalizaciju za otpadne vode:5 %
 6. Za makadamski put: 5 %
 7. Za toplovod: 4 %
 8. Za kišnu kanalizaciju: 4 %
 9. Za javnu rasvjetu:3 %
 10. Za telefonsku mrežu:3 %