Od lokacije do upotrebne dozvole u 14 koraka:

 

KORAK 1. UVID U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU

KORAK 2. LOKACIJSKI USLOVI 

KORAK 3. RJEŠAVANJE IMOVINSKIH ODNOSA 

KORAK 4. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

KORAK 5. REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

KORAK 6. PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI 

KORAK 7. EKOLOŠKA DOZVOLA 

KORAK 8. RJEŠENJE O NAKNADAMA 

KORAK 9. RJEŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI 

KORAK 10. PRIPREMA GRADILIŠTA 

KORAK 11. ISKOLČAVANJE OBJEKTA

 KORAK 12. PRIJAVA GRADILIŠTA 

KORAK 13. TEHNIČKI PREGLED I UPOTREBNA DOZVOLA 

KORAK 14. UKNJIŽBA OBJEKTA

 

 

 

Kontakt:

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Adresa: Petra Kočića 2
Telefon: +387 52 720 467;
E-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com
Websajt: www.opstina-novigrad.com