Од локације до употребне дозволе у 14 корака:

КОРАК 1. УВИД У ПРОСТОРНО-ПЛАНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

КОРАК 2. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 

КОРАК 3. РЈЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ОДНОСА 

КОРАК 4. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

КОРАК 5. РЕВИЗИЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

КОРАК 6. ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ 

КОРАК 7. ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 

КОРАК 8. РЈЕШЕЊЕ О НАКНАДАМА 

КОРАК 9. РЈЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

КОРАК 10. ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА 

КОРАК 11. ИСКОЛЧАВАЊЕ ОБЈЕКТА

 КОРАК 12. ПРИЈАВА ГРАДИЛИШТА 

КОРАК 13. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 

КОРАК 14. УКЊИЖБА ОБЈЕКТА

Контакт:

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Адреса: Petra Kočića 2
Телефон: +387 52 720 468;
E-mail: duska.zgonjanin@opstina-novigrad.com
www.opstina-novigrad.com