Privredni savjet opštine Novi Grad je osnovan 2013.godine, a predstavlja savjetodavno tijelo koje daje mišljenja, preporuke i pokreće inicijative o pitanjima koja se odnose na stanje i razvoj privrede i predlaže mjere za unaprijeđenje lokalnog poslovnog okruženja. Osnovni zadatak Privrednog savjeta je da obezbjeđuje i unapređuje javno-privatni dijalog kroz neposrednu saradnju opštinskih organa, Načelnika opštine i privrednih subjekata. Svoje zadatke Privredni savjet ostvaruje kroz realizaciju sljedećih aktivnosti:

 • vršenje povezivanja i koordinacije između privrednih subjekata i lokalne samouprave;
 • donošenje zaključaka, preporuka i mišljenja od važnosti za unapređenje poslovne klime u lokalnoj zajednici i obavještavanje o istima Načelnika opštine i Skupštinu opštine, sa prijedlogom odgovarajućih mjera iz nadležnosti tih organa;
 • učestvovanje u izradi strategija i drugih akata kojima se definišu ciljevi i mjere unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja;
 • pokretanje inicijativa za unapređenje poslovnog ambijenta i otklanjanje administrativnih barijera;
 • praćenje i učestvovanje u aktivnostima na promovisanju privrednih potencijala opštine;
 • davanje prijedloga za unapređenje rada Opštinske uprave opštine, javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač Opština Novi Grad, radi poboljšanja uslova za privređivanje u opštini;
 • razmatranje i drugih pitanja koja obuhvataju mjere i aktivnosti za stvaranje boljih uslova za privređivanje.

Privredni savjet ima 15 članova: 8 (osam) predstavnika privatnog sektora i 7 (sedam) predstavnika javnog sektora. Članove Privrednog savjeta  iz reda privatnog sektora čine predstavnici privrednih subjekata registrovanih na području opštine Novi Grad, koji se bave određenom privrednom djelatnošću (proizvodnom, zanatsko-preduzetnčkom, uslužnom, poljoprivrednom, finansijskom i dr.),

Kriterijumi za izbor članova Privrednog savjeta iz redova privatnog sektora su:

 • Relevantna zastupljenost svih sektora privrede sa potencijalima za razvoj (namanje po jedan predstavnik iz sektora: prehrambeni, poljoprivredni, drvni, tekstilni, trgovina, turizam i ugostiteljstvo),
 • Predstavnici mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika,
 • Najveći poslodavci.

Članove Privrednog savjeta iz reda javnog sektora čine predstavnici Opštinske uprave i ključnih javnih institucija na području opštine Novi Grad, i to:

 • Načelnik opštine Novi Grad,
 • Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu,
 • Predstavnik JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad,
 • Predstavnik JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske- Biro Novi Grad,
 • Predstavnik KP „Komus“ D.  Novi Grad,
 • Predstavnik KP „Vodovod i kanalizacija „ A.D. Novi Grad,
 • Predstavnik RJ „Elektrodistribucija“ Novi Grad.

Članovi Privrednog savjeta biraju se na osnovu kriterijuma koje je posebnim aktom uredio Načelnik opštine. Načelnik opštine je po funkciji i predsjednik Privrednog savjeta. Stručne i administrativne poslove za potrebe Privrednog savjeta obavlja Odsjek za upravljanje razvojem Opštinske uprave opštine Novi Grad. Na prvoj, konstitutivnoj, sjednici novog saziva Privrednog savjeta, održanoj dana 18.05.2021.godine, za potpredsjednika Privrednog savjeta izabran je g-din Savo Stjepanović.

Novi saziv Privrednog Savjeta opštine Novi Grad (od 2021-2024.g.) je osnovan na osnovu Rješenja o imenovanju članova Privrednog savjeta opštine Novi Grad od 12.05.2021. godine.

Rad Privrednog savjeta opštine Novi Grad se odvija na osnovu  Poslovnika o radu Privrednog savjeta opštine Novi Grad kojeg je Privredni sajet donio na prvoj, konstitutivnoj, sjednici, održanoj dana 18.05.2021. godine.

U skladu sa Poslovnikom o radu Privrednog savjeta opštine Novi Grad, stručne i administrativne poslove za potrebe Privrednog savjeta obavlja Odsjek za upravljanje razvojem Opštinske uprave opštine Novi Grad.

METODOLOGIJA RADA PRIVREDNOG SAVJETA

Privredni savjet djeluje organizovanjem tematskih sjednica, kojima prethode pripremne aktivnosti, a kroz koje se dobija detaljan pregled stanja u određenoj oblasti i definisati prijedloge i inicijative za poboljšanje privredne konkurentnosti, unapređenje poslovanja i zapošljavanja. Tematske sjednice se održavaju u skladu sa usvojenim godišnjim Planom rada Savjeta, koji je prilagođen potrebama lokalne zajednice.

Prikupljene preporuke ili inicijative za unapređenje poslovanja na lokalnom nivou se zajedno sa radnim materijalima prezentuju na tematskim sjednicama Privrednog savjeta, te se nakon diskusije donose Zaključci u vezi sa temom o kojoj se raspravlja. Na početku svake sljedeće sjednice Privrednog savjeta, Privrednom savjetu se podnosi izvještaj o realizaciji pokrenutih inicijativa/preporuka. Na ovaj način se omogućuje mjerenje efikasnost rada Privrednog savjeta.

Kroz ovu metodologiju rada, lokalna zajednica dobija tijelo koje identifikuje prepreke sa kojima se suočavaju biznisi, te uz konstruktivno i partnersko djelovanje ka njihovom otklanjanju, predstavlja pozitivan primjer sistematskog rada na poboljšanju poslovnog okruženja.