Привредни савјет општине Нови Град је основан 2013.године, а представља савјетодавно тијело које даје мишљења, препоруке и покреће иницијативе о питањима која се односе на стање и развој привреде и предлаже мјере за унапријеђење локалног пословног окружења. Основни задатак Привредног савјета је да обезбјеђује и унапређује јавно-приватни дијалог кроз непосредну сарадњу општинских органа, Начелника општине и привредних субјеката. Своје задатке Привредни савјет остварује кроз реализацију сљедећих активности:

– вршење повезивања и координације између привредних субјеката и локалне самоуправе;

– доношење закључака, препорука и мишљења од важности за унапређење пословне климе у локалној заједници и обавјештавање о истима Начелника општине и Скупштину општине, са приједлогом одговарајућих мјера из надлежности тих органа;

– учествовање у изради стратегија и других аката којима се дефинишу циљеви и мјере унапређења локалног економског развоја;

– покретање иницијатива за унапређење пословног амбијента и отклањање административних баријера;

– праћење и учествовање у активностима на промовисању привредних потенцијала општине;

– давање приједлога за унапређење рада Општинске управе општине, јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач Општина Нови Град, ради побољшања услова за привређивање у општини;

– разматрање и других питања која обухватају мјере и активности за стварање бољих услова за привређивање.

Привредни савјет има 15 чланова: 8 (осам) представника приватног сектора и 7 (седам) представника јавног сектора. Чланове Привредног савјета  из реда приватног сектора чине представници привредних субјеката регистрованих на подручју општине Нови Град, који се баве одређеном привредном дјелатношћу (производном, занатско-предузетнчком, услужном, пољопривредном, финансијском и др.),

Критеријуми за избор чланова Привредног савјета из редова приватног сектора су:

– Релевантна заступљеност свих сектора привреде са потенцијалима за развој (намање по један представник из сектора: прехрамбени, пољопривредни, дрвни, текстилни, трговина, туризам и угоститељство),

– Представници микро, малих и средњих предузећа и предузетника,

– Највећи послодавци.

Чланове Привредног савјета из реда јавног сектора чине представници Општинске управе и кључних јавних институција на подручју општине Нови Град, и то:

– Начелник општине Нови Град,

– Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду,

– Представник  ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град, 

– Представник ЈУ  Завод за запошљавање Републике Српске- Биро Нови Град,

– Представник КП „Комус“  А.Д.  Нови Град,

– Представник КП „Водовод и канализација „ А.Д. Нови Град,

– Представник РЈ „Електродистрибуција“ Нови Град.

Чланови Привредног савјета бирају се на основу критеријума које је посебним актом уредио Начелник општине. Начелник општине је по функцији и предсједник Привредног савјета. Стручне и административне послове за потребе Привредног савјета обавља Одсјек за управљање развојем Општинске управе општине Нови Град. На првој, конститутивној, сједници новог сазива Привредног савјета, одржаној дана 18.05.2021.године, за потпредсједника Привредног савјета изабран је г-дин Саво Стјепановић.

Нови сазив Привредног Савјета општине Нови Град (од 2021-2024.г.) је основан на основу Рјешења о именовању чланова Привредног савјета општине Нови Град од 12.05.2021. године.

Рад Привредног савјета општине Нови Град се одвија на основу  Пословника о раду Привредног савјета општине Нови Град којег је Привредни сајет донио на првој, конститутивној, сједници, одржаној дана 18.05.2021. године.

У складу са Пословником о раду Привредног савјета општине Нови Град, стручне и административне послове за потребе Привредног савјета обавља Одсјек за управљање развојем Општинске управе општине Нови Град.

 

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

Привредни савјет дјелује организовањем тематских сједница, којима претходе припремне активности, а кроз које се добија детаљан преглед стања у одређеној области и дефинисати приједлоге и иницијативе за побољшање привредне конкурентности, унапређење пословања и запошљавања. Тематске сједнице се одржавају у складу са усвојеним годишњим Планом рада Савјета, који је прилагођен потребама локалне заједнице.

Прикупљене препоруке или иницијативе за унапређење пословања на локалном нивоу се заједно са радним материјалима презентују на тематским сједницама Привредног савјета, те се након дискусије доносе Закључци у вези са темом о којој се расправља. На почетку сваке сљедеће сједнице Привредног савјета, Привредном савјету се подноси извјештај о реализацији покренутих иницијатива/препорука. На овај начин се омогућује мјерење ефиAкасност рада Привредног савјета. 

Кроз ову методологију рада, локална заједница добија тијело које идентификује препреке са којима се суочавају бизниси, те уз конструктивно и партнерско дјеловање ка њиховом отклањању, представља позитиван примјер систематског рада на побољшању пословног окружења.

 

Сједнице 2021

Дневни ред за 11. сједницу Привредног савјета- 05.03.2021
Записник са 11-сједнице ПС-05.03.2021.
Списак присутних на 11. сједници Привредног савјета-05.03.2021.

 

НОВИ САЗИВ (2021-2024)

Одлука о критеријумима за избор чланова Привредног савјета Ј
авни позив за подношење пријава за чланство у Привредном савјету општине Нови Град из реда представника приватног сектора

Рјешење о именовању чланова Привредног савјета општине Нови Град
Рјешење о именовању потпредсједника Привредног савјета Списак чланова Привредног савјета са контактима Пословник о раду Привредног савјета
Информација о раду Привредног савјета у претходном сазиву (2018-2021)

 

Записник са 1. сједнице Привредног савјета- 18.05.2021.
Списак присутних на 1. сједници привредног савјета-18.05.2021.
Закључци са 1. сједнице Привредног савјета- 18.05.2021.

Дневни ред са 2. сједнице Привредног савјета -14.10.2021.
Записник са 2. сједнице Привредног савјета 14.10.2021.
Списак учесника на 2. сједници Привредног савјета 14.10.2021
Закључци са 2. сједнице Привредног савјета 14.10.2021

Дневни ред П.С-09.12.2021.g.
Записник 3. сједнице П.С. – 09.12.2021.g.
Закључци са 3.сједнице ПС-09.12.2021.
Списак присутних на 3. сједници П.С- 09.12.2021.g

Сједнице 2019

Позив на 4. сједницу Привредног савјета (29.01.2019.)

Записник са 4.сједнице Привредног савјета општине Нови Град (29.01.2019.)

Списак присутних на 4. сједници Привредног савјета (29.01.2019)

 

Позив на 5.сједницу привредног савјета (22.05.2019.)

Записник са 5.сједнице Привредног савјета (22.05.2019.)

Списак присутних на 5. сједници Привредног савјета (22.05.2019.)

Закључци са 5.сједнице Привредног савјета (22.05.2019.)

 

Позив на 6. (тематску) сједницу Привредног савјета (12.08.2019.)

Записник са 6. (тематске) сједнице Привредног савјета општине Нови Град(12.08.2019.)

Списак присутних на 6. (тематској) сједници Привредног савјета (12.08.2019.)

Закључци са 6. (тематске) сједнице Привредног савјета (12.08.2019.)

 

Позив на 7. сједницу Привредног савјета општине Нови Град (13.11.2019)

Записник са 7. сједнице Привредног савјета (13.11.2019.)

Списак присутних на 7.сједници Привредног савјета (13.11.2019)

Закључци са 7. сједнице Привредног савјета (13.11.2019.)

 

Позив на 8. сједницу Привредног савјета општине Нови Град (23.12.2019)

Записник са 8.сједнице Привредног савјета (23.12.2019.)

Списак присутних на 8. сједници Привредног савјета (23.12.2019)

Закључци са 8. сједнице Привредног савјета (23.12.2019.)