Privredna struktura

LJUDSKI RESURSI

 • Radna snaga - zaposlenost

  Opština ima 4.080 zaposlenih od čega:

  ·      Prerađivačka industrija i poljoprivreda 877

  ·       Trgovina 922

  ·       Saobraćaj i usluge 42

  ·       Javni sektor 293

  ·       Obrazovanje 410

  ·       Ugostiteljstvo 231

  ·       Ostalo 924

 • Zaposlenost prema grupacijama

  MSP sa 1.470 zaposlenа

  ·       Prerađivačka industrija: 606

  ·       Trgovina na veliko i malo: 476

  ·       Zdravstvena zaštita i socijalni rad: 141

  ·       Saobraćaj i skladištenje: 133

  ·       Stručne, naučne i tehničke usluge: 63

  ·       Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov: 51

 • Obrazovna struktura i obrazovni profili

  ·       1 visoka škola – 7 fakulteta i 14 obrazovnih profila

  ·       2 srednje škole sa 11 obrazovnih profila u mašinskoj, poslovno-pravnoj, ekonomskoj, poljoprivrednoj, trgovačkoj i zdravstvenoj struci

  ·       4 osnovne škole

 • Univerzitetski centri i obrazovni profili

  ·       Univerzitet Apeiron Banja Luka – izdvojeno odjeljenje u Novom Gradu u svom sastavu ima slijedeće fakultete i obrazovne profile koje školuje:

  ·       Saobraćajni fakultet – Diplomirani inženjer saobraćaja;

  ·       Fakultet pravnih nauka – Diplomirani pravnik i Diplomirani pravnik poslovnog prava;

  ·       Fakultet informacionih tehnologija – Diplomirani informatičar;

  ·       Fakultet filoloških nauka – Profesor ruskog jezika i književnost i Diplomirani filologprevodilac;

  ·       Fakultet poslovne ekonomije – Diplomirani ekonomista;

  •  Fakultet sportskih nauka – Diplomirani menadžer u sportu,Diplomirani trener i Profesor   fizičkog vaspitanja;

  ·       Fakultet zdravstvenih nauka – Diplomirani medicinar, Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite, Diplomirani medicinar-fizioterapeut i Diplomirani medicinsko-labaratorijski inženjer.

   

  ·       Univerzitet u Banja Luci i ICBL– Inovacioni centar B.Luka– udaljen 90 km.

 • Obrazovni profili

  Mašinstvo i obrada metala (tehničar mehatronike mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, automehaničar, bravar, mehaničar grejne i rashladne tehnike)
  Elektrotehnika (tehničar računarstva, tehničar za informacione tehnologije,elektroničar mehaničar, električar, autoelektričar)
  Saobraćaj  (tehničar logistike i špedicije, vozač motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja,
  Ekonomija, pravo i trgovina (poslovni sekretar, poslovno-pravni tehničar, trgovac,)
  Poljoprivreda i prerada hrane (pekar, agroturistički tehničar,)
  Medicinska struka (farmaceutski tehničar),
  Ugostiteljstvo i turizam (turistički tehničar, konobar, kuvar),
  Ostalo: cvjećar-vrtlar, frizer, gimnazija-opšti smjer , gimnazija- računarsko-informatički smjer, gimnazija- društveno-jezički smjer

 • Broj nezaposlenih

  735 aktivno nezaposlenih sljedećih profila:

  • Nekvalifikovani radnici: 89

  • Polukvalifikovani radnici: 5

  • Kvalifikovani radnici: 242

  • Srednja stručna sprema i visokokvalifikovani radnici: 278

  • Viša i visoka stručna sprema: 121

  Detaljnije informacije: Dostupna radna snaga na dan 31.12.2018.

 • Prosječna neto / bruto plata

  • Opština Novi Grad: neto plata 742,00 KM, bruto plata 1.146,00 KM

  • Republika Srpska: neto plata 857,00 KM, bruto plata 1.358,00 KM

KARAKTERISTIKE LOKALNE PRIVREDE

 • Poslovni subjekti

  151 aktivno privredno društvo:

  Mikro (do 9 zaposlenih) 71 

  Mala (od 10-49 zaposlenih) 67 

  Srednja (od 50-249 zaposlenih): 10

  Velika (od 250 zaposlenih): 3 

  420 registrovanih preduzetnika:

  Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala: 154

  Djelatnosti pružanja usluga smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 107

  Prerađivačka industrija: 48

  Ostale uslužne djelatnosti: 41

  Saobraćaj i skladištenje: 20

  Stručne, naučne i tehničke djelatnosti: 16

  Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov: 13

  Građevinarstvo: 13

  Obrazovanje: 5

  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 2

  Poslovanje nekretninama: 1

 • Glavne grane privrede MSP-a sa % učešća grana djelatnosti u privredi

  • Poljoprivreda 6,1%

  • Prerađivačka industrija 33,3%

  • Trgovina 24,5%

  • Saobraćaj i skladištenje 12,2%

  • Ostalo 23,9%

 • Finansijsko poslovanje MSP-a u 2017. g.

  Ukupan prihod: 195.862.131,00 KM

  Ukupni rashodi: 190.622.739,00 KM

  Neto dobit: 6.380.661,00 KM

 • % učešća u prerađivačkoj industriji

  • Drvna industrija 30,5%

  • Tekstilna industrija 7,9%

  • Metalna industrija 7,3%

  • Prehrambena industrija 52,4%

  • Ostale djelatnosti 1,9%

 • Kapital opštine

  Kapital 2017.godine: 55.519.194,00 KM

  Stopa rasta 2017/2016: 2,5%

  Učešće opštine Novi Grad u kapitalu Republike Srpske u 2017.g.:0,3 %

   

 • Spoljnotrgovinska razmjena opštine

  Trend obima robne razmjene u 2018.g.: 118.325.000,00 KM

  Trend izvoza u 2018.g.:36.878.000,00 KM

  Trend uvoza u 2018.g.:81.447.000,00 KM

  Trend salda robne razmjene u 2018.g.: -44.569.000,00 KM

  Pokrivenost uvoza izvozom u 2018.g.: 45,3 %

  U pogledu spoljnotrgovinskih partnera, naši proizvodi su najprisutniji na tržištima

  Najznačajnije zemlje spoljnotrgovinski partneri su: njemačka, Italija, Slovenija i Hrvatska

  Najznačajniji izvozni proizvodi: drvo i proizvodi od drveta, tekstil i proizvodi od tekstila i prosti metali i proizvodi od prostih metala

  Najznačajniji uvozni proizvodi su: proizvodi hemijske industrije, prehrambene industrije, duvan, mašine aparati i mehanički uređaji, elektro oprema, telefonski aparati, i dr.

 • Strani ulagači

  23 registrovana strana lica od toga u oblasti:

  • prerađivačke industrije 48%

  • trgovine 26%

  • saobraćaja i poslovanje nekretninama 8%

  • građevinski sektor 4%

  • ostalo 14%

 • Veličina tržišta

  Privreda opštine Novi Grad učestvuje sa 1,1% u ukupnom prihodu privrede Republike Srpske

 • Međunarodni trgovinski sporazumi na nivou BiH

  • Sporazum o slobodnoj trgovini u zemljama Centralne Evrope

  (Central European Free Trade Agreement-CEFTA)

  • Sporazum o slobodnoj trgovini u zemljama Evropske Unije

  (Europen Union Free Trade Agreement-EFTA)