Privredna struktura

LJUDSKI RESURSI

 • Radna snaga - zaposlenost

  Opština ima 3.927 zaposlenih 

 • Zaposlenost prema grupacijama

  MSP sa 1.853 zaposlena

  Prerađivačka industrija: 739

  • Proizvodnja odjeće: 311
  • Proizvodnja tekstila:62
  • Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, sem namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala: 242
  • Proizvodnja prehrambenih proizvoda:68
  • Ostali:126

  Trgovina na veliko i malo: 522
  Zdravstvena zaštita i socijalni rad: 167
  Saobraćaj i skladištenje: 145
  Stručne, naučne i tehničke djelatnosti: 52
  Polјoprivreda, šumarstvo i ribolov: 54
  Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravlјanje otpadom i djel.sanacije životne sredine: 89
  Građevinarstvo: 14
  Informacije i komunikacije: 14
  Ostali: 43

 • Obrazovna struktura i obrazovni profili

  • 1 visoka škola – 7 fakulteta i 14 obrazovnih profila
  • 2 srednje škole sa 11 obrazovnih profila u mašinskoj, poslovno-pravnoj, ekonomskoj, poljoprivrednoj, trgovačkoj i zdravstvenoj struc
  • 4 osnovne škole
 • Univerzitetski centri i obrazovni profili

  • Univerzitet Apeiron Banja Luka – izdvojeno odjeljenje u Novom Gradu u svom sastavu ima slijedeće fakultete i obrazovne profile koje školuje:
   Saobraćajni fakultet – Diplomirani inženjer saobraćaja;
   Fakultet pravnih nauka – Diplomirani pravnik i Diplomirani pravnik poslovnog prava;
   Fakultet informacionih tehnologija – Diplomirani informatičar;
   Fakultet filoloških nauka – Profesor ruskog jezika i književnost i Diplomirani filologprevodilac;
   Fakultet poslovne ekonomije – Diplomirani ekonomista;
   Fakultet sportskih nauka – Diplomirani menadžer u sportu,Diplomirani trener i Profesor   fizičkog vaspitanja;
   Fakultet zdravstvenih nauka – Diplomirani medicinar, Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite, Diplomirani medicinar-fizioterapeut i Diplomirani medicinsko-labaratorijski inženjer.
  • Univerzitet u Banja Luci i ICBL– Inovacioni centar B.Luka– udaljen 90 km.
 • Obrazovni profili

  Mašinstvo i obrada metala (tehničar mehatronike mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, automehaničar, bravar, )
  Elektrotehnika  (tehničar za informacione tehnologije,elektroničar mehaničar, električar)
  Saobraćaj  (tehničar logistike i špedicije, vozač motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja),
  Ekonomija, pravo i trgovina (poslovni sekretar, poslovno-pravni tehničar, trgovac,)
  Poljoprivreda i prerada hrane (pekar, agroturistički tehničar)
  Medicinska struka (farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar),
  Ugostiteljstvo i turizam (turistički tehničar, konobar, kuvar),
  Ostalo: cvjećar-vrtlar, frizer, gimnazija-opšti smjer , gimnazija- računarsko-informatički smjer, gimnazija- društveno-jezički smjer

 • Broj nezaposlenih

  808 aktivno nezaposlenih sljedećih profila:

  Nekvalifikovani radnici: 108
  Polukvalifikovani radnici:7
  Kvalifikovani radnici: 259
  Radnici sa srednjom stručnom spremom i visokokvalifikovani radnici: 311
  Viša i visoka stručna sprema: 120

  Detaljniji pregled :

  Dostupna radna snaga, 30.04.2023.

  Dostupna radna snaga, 31.12.2022.

   

   

KARAKTERISTIKE LOKALNE PRIVREDE

 • Poslovni subjekti

  140 aktivnih privrednih društava:

  Mikro preduzeća (do 9 zaposlenih): 103
  Mala preduzeća(od 10-49 zaposlenih): 28
  Srednja preduzeća (od 50-249 zaposlenih):9
  Velika preduzeća (preko 250 zaposlenih): 0

   

  Prerađivačka industrija:46 preduzeća

  Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala: 27 preduzeća

  Saobraćaj i skladištenje: 22 preduzeća

  Djelatnosti pružanja usluga smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 2 preduzeća

  Ostale uslužne djelatnosti: 3 preduzeća

  Stručne, naučne i tehničke djelatnosti: 7 preduzeća

  Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov: 7 preduzeća

  Građevinarstvo: 3 preduzeća

  Poslovanje nekretninama:2 preduzeća

  Ostali: 21 preduzeće

 • Prosječna bruto/neto plata

  Neto plata  1.014,00 KM

  Bruto plata 1.508,00 KM

   

 • Glavne grane privrede MSP-a sa % učešća grana djelatnosti u privredi

  Poljoprivreda 6,1%
  Prerađivačka industrija 33,3%
  Trgovina 24,5%
  Saobraćaj i skladištenje 12,2%
  Ostalo 23,9%

 • Finansijsko poslovanje MSP-a u 2022. g.

  Ukupan prihod preduzeća: 320.701.497,00 KM
  Ukupni rashodi preduzeća: 298.862,295, 00 KM
  Neto dobit preduzeća : 21.839.202, 00 KM

 • % učešća u prerađivačkoj industriji

  Drvna industrija 30,5%
  Tekstilna industrija 7,9%
  Metalna industrija 7,3%
  Prehrambena industrija 52,4%
  Ostale djelatnosti 1,9%

 • Spoljnotrgovinska razmjena opštine

  Obim robne razmjene u 2022.g.: 112.683.909,00 KM
  Ukupan izvoz u 2022.g.:33.292.999,00  KM
  Ukupan uvoz u 2022.g.:79.390.910,00  KM

  Najznačajnije zemlje spoljnotrgovinski partneri su: Njemačka, Italija, Slovenija i Hrvatska
  Najznačajniji izvozni proizvodi: drvo i proizvodi od drveta, tekstil i proizvodi od tekstila i prosti metali i proizvodi od prostih metala
  Najznačajniji uvozni proizvodi su: proizvodi hemijske industrije, prehrambene industrije, duvan, mašine aparati i mehanički uređaji, elektro oprema, telefonski aparati, i dr.

 • Strani ulagači

  Broj preduzeća sa stranim kapitalom: 16 

  Najveći strani ulagači:

  • ,,VASTIL” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Italije, 2017.godina) 
  • ,,bioCONCEPT” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Srbije, 2014.godina) 
  • “Fabrika peleta” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Srbije, 2012.godina) 
  • “SMS IE” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Austrije, 2011.godina) 
  • ,,UNAGRO” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Srbije, 2015.godina) 

 • Finansijski sektor

   

  Banke

  „Nova banka“, ad  Banja Luka, Filijala Prijedor, Ekspozitura Novi Grad
  Adresa: Karađorđa Petrovića  25, 79 220 Novi Grad
  Telefon: 052/720-050, 052/720-051, 05/720-052

  „Raiffeisen BANK“ dd Bosna i Hercegovina,Agencija “Novi Grad”
  Adresa: Miće Šurlana 22, 79 220 Novi Grad
  Telefon: 052/721-240, 052/721-241,  052/721-243

  „NLB Banka“ a.d. Banja Luka, Ekspozitura Novi Grad
  Adresa: Karađorđa Petrovića 34,79220 Novi Grad
  Telefon: 52/752-121, 052/751-065, 052/751-531

  „Addiko Bank“ a.d. Banja Luka , Poslovnica Novi Grad
  Adresa: Karađorđa Petrovića 45, 79 220 Novi Grad
  Telefon: 052/721-250, 052/751-329

  „Atos Bank“ a.d. Banja Luka Poslovnica Novi Grad
  Adresa: Karađorđa Petrovića 17, 79 220 Novi Grad
  Telefon: 052/721-190, Fax: 052/ 721-170

  „UniCredit Bank Banja Luka“ a.d., Banja Luka,  Filijala Novi Grad
  Adresa: Karađorđa Petrovića 33, 79220 Novi Grad
  Telefon: 052/751-756

  „MF banka” a.d., Banja Luka, Poslovnica Novi Grad
  Adresa: Miloša Obilića bb, 79220 Novi Grad
  Telefon: 052/721-140

  Mikro-kreditne organizacije: 

  MKF „MIKRA“ d.o.o.Banja Luka , Podured Novi Grad
  Adresa:  Kralјa Petra I Karađorđevića 34, 79 220 Novi Grad
  Telefon: 052/753-834

  MKD “Mikrofin” d.o.o. Banja Luka, Poslovnica Novi Grad
  Adresa:  Karađorđa Petrovića broj 25, 79220 Novi Grad
  Telefon:  052/720-780

  MKD „ZDRAVO“ d.o.o. Banja Luka, Regionalna kancelarija Novi Grad
  Adresa: Nјegoševa b.b. 79220 Novi GraD
  Telefon:  052/720-800

  MKD „EKI“ d.o.o. Sarajevo
  Adresa: Miće Šurlana 5, 79220 Novi Grad
  Telefon:  052/751-800

  MKF „ Partner“, Tuzla
  Adresa: Petra Pecije 15, 79220 Novi Grad,
  Telefon: 066/710-363, 066/913-076

  SPISAK BANAKA I MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA U NOVOM GRADU

 • Poslovna udruženja:

  Udruženje farmera, Novi Grad ,
  Adresa: Blatna 137, 79220 Novi Grad

  Udruženje voćara , Novi Grad
  Adresa: Karađorđa Petrovića 42, 79220 Novi Grad

  Društvo pčelara,Novi Grad
  Adresa:  Mile Cimeše 3, 79220 Novi Grad