Privredna struktura

LJUDSKI RESURSI

 • Radna snaga - zaposlenost

  Opština ima 3.903 zaposlenih 

 • Univerzitetski centri

  • Na području opštine novi Grad  postoji jedna visokoškolska ustanova – Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka. Studenti na Panevropskom univerzitetu Apeiron, odjelјenje Novi Grad,  imaju mogućnost da se upišu na nekoliko studijskih programa prvog ciklusa, i to:

   1. Preduzetnički menadžment

   2. Menadžment bankarstva, finansija i trgovine,

   3. Opšte-pravni studijski program,

   4. Poslovna informatika.

  Više informacija o obrazovnim ustanovama na području opštine

 • Obrazovni profili

  Saobraćaj: Tehničar drumskog saobraćaja, Tehničar logistike i špedicije,  Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama i kranovima

  Mašinstvo i obrada metala:Bravar-zavarivač, Alatničar, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

  Ekonomija pravo i trgovina: Trgovac, Poslovno-informatički tehniča, Ekonomski tehničar

  Elektrotehnika:  Električar-elektroinstalater, Tehničar informacionih tehnologija

  Zdravstvo: Fizioterapeutski tehničar, Farmaceutski tehničar

  Ugostitelјstvo i turizam: Konobar,  Kuvar, Turistički tehničar

   

  KONTAKT LISTA INSTITUCIJA OBRAZOVNIH INSTITUCIJA KOJE IMAJU PROGRAME SARADNJE SA PRIVREDOM

KARAKTERISTIKE LOKALNE PRIVREDE

 • Poslovni subjekti

  145 aktivnih privrednih društava:

  Prerađivačka industrija:45 preduzeća

  Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala: 30 preduzeća

  Saobraćaj i skladištenje: 19 preduzeća

  Djelatnosti pružanja usluga smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 2 preduzeća

  Ostale uslužne djelatnosti: 3 preduzeća

  Stručne, naučne i tehničke djelatnosti: 7 preduzeća

  Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov: 9 preduzeća

  Građevinarstvo: 5 preduzeća

  Poslovanje nekretninama:2 preduzeća

  Vađenje ruda i kamena: 2 preduzeća

  Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom: 3 preduzeća

  Informacije i komunilkacije: 2 preduzeća

  Ostale uslužne djelatnosti: 3 preduzeća

  Ostali: 13 preduzeća

 • Prosječna bruto/neto plata

  Net salary   1.146,00 KM

  Gross salary 1.719,00 KM

 • Finansijsko poslovanje MSP-a u 2023. g.

  Ukupan prihod preduzeća: 338.811.768,00 KM
  Ukupni rashodi preduzeća: 318.940.560, 00 KM
  Neto dobit preduzeća : 19.871.208,00 KM

   

   

 • % učešća u prihodima prerađivačke industrije

  Prehrambena industrija 43%

  Drvna industrija 33%

  Tekstilna industrija 17,5%

  Mašinska industrija 2,3%

  Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala:2%

  Metalna industrija 1,8%

  Ostale djelatnosti 0,4%

 • Spoljnotrgovinska razmjena opštine

  Obim robne razmjene u 2023.g.: 117.137.000,00  KM

  Ukupan izvoz u 2023.g.:32.424.000,00 KM

  Ukupan uvoz u 2023.g.:84.714.000,00  KM

  Najznačajnije zemlje spoljnotrgovinski partneri su: Njemačka, Italija, Slovenija i Hrvatska Najznačajniji izvozni proizvodi: drvo i proizvodi od drveta, tekstil i proizvodi od tekstila i prosti metali i proizvodi od prostih metala Najznačajniji uvozni proizvodi su: proizvodi hemijske industrije, prehrambene industrije, duvan, mašine aparati i mehanički uređaji, elektro oprema, telefonski aparati, i dr.

 • Strani ulagači

  Broj preduzeća sa stranim kapitalom: 16 

  Najveći strani ulagači:

  • ,,VASTIL” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Italije, 2017.godina) 
  • ,,bioCONCEPT” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Srbije, 2014.godina) 
  • “Fabrika peleta” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Srbije, 2012.godina) 
  • “SMS IE” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Austrije, 2011.godina) 
  • ,,UNAGRO” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Srbije, 2015.godina) 

 • Poslovna udruženja:

  Udruženje farmera, Novi Grad ,
  Adresa: Blatna 137, 79220 Novi Grad

  Udruženje voćara , Novi Grad
  Adresa: Karađorđa Petrovića 42, 79220 Novi Grad

  Društvo pčelara,Novi Grad
  Adresa:  Mile Cimeše 3, 79220 Novi Grad