Привредна структура

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

 • Радна снага - запосленост

  Општина има 3875 запослених од чега:

  Прерађивачка индустрија и пољопривреда 829
  Трговина 899
  Саобраћај и услуге 404
  Јавни сектор 285
  Образовање 383
  Угоститељство 230
  Остало 845

 • Запосленост према групацијама

  МСП са 1.757 запослена

   

   Прерађивачка индустрија: 705

   

  Производња одјеће: 296

  Производња текстила:39

  Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, сем намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала: 238

  Производња прехрамбених производа:70

   

  Остали:62

   

  Трговина на велико и мало: 517

   Здравствена заштита и социјални рад: 148

   Саобраћај и складиштење: 107

   Стручне, научне и техничке услуге: 55

   Пољопривреда, шумарство и риболов: 44

  Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјел.санације животне средине: 89

  Грађевинарство: 13

  Пословање некретнинама: 47

   

  Остали: 31

   

   

 • Образовна структура и образовни профили

  ·       1 висока школа – 7 факултета и 14 образовних профила

  ·       2 средње школе са 11 образовних профила у машинској, пословно-правној, економској, пољопривредној, трговачкој и здравственој струци

   

  ·       4 основне школе

   

 • Универзитетски центри и образовни профили

  ·       Универзитет Апеирон Бања Лука – издвојено одјељење у Новом Граду у свом саставу има слиједеће факултете и образовне профиле које школује:

  ·       Саобраћајни факултет – Дипломирани инжењер саобраћаја;

  ·       Факултет правних наука – Дипломирани правник и Дипломирани правник пословног права;

  ·       Факултет информационих технологија – Дипломирани информатичар;

  ·       Факултет филолошких наука – Професор руског језика и књижевност и Дипломирани филологпреводилац;

  ·       Факултет пословне економије – Дипломирани економиста;

  •  Факултет спортских наука – Дипломирани менаџер у спорту,Дипломирани тренер и Професор   физичког васпитања;

  ·       Факултет здравствених наука – Дипломирани медицинар, Дипломирани менаџер здравствене заштите, Дипломирани медицинар-физиотерапеут и Дипломирани медицинско-лабараторијски инжењер.

   

  ·       Универзитет у Бања Луци и ИЦБЛ– Иновациони центар Б.Лука– удаљен 90 км.

   

   

 • Образовни профили

  Машинство и обрада метала (техничар мехатронике машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар, бравар, механичар грејне и расхладне технике)
  Електротехника (техничар рачунарства, техничар за информационе технологије,електроничар механичар, електричар, аутоелектричар)
  Саобраћај 
   (техничар логистике и шпедиције, возач моторних возила, техничар друмског саобраћаја,
  Економија, право и трговина (пословни секретар, пословно-правни техничар, трговац,)
  Пољопривреда и прерада хране (пекар, агротуристички техничар,)
  Медицинска струка (фармацеутски техничар),
  Угоститељство и туризам (туристички техничар, конобар, кувар),
  Остало:
   цвјећар-вртлар, фризер, гимназија-општи смјер , гимназија- рачунарско-информатички смјер, гимназија- друштвено-језички смјер

 • Број незапослених

  808 активно незапослених сљедећих профила:

  Неквалификовани радници: 108
  Полуквалификовани радници: 7
  Квалификовани радници: 259
  Радници са средњом стручном спремом и висококвалификовани радници: 311
  Виша и висока стручна спрема: 120

  Детаљнији преглед:

  Доступна радна снага на дан 31.12.2019.
  Доступна радна снага на дан 30.06.2019.
  Доступна радна снага на дан 31.12.2018.

   

 • Просјечна нето / бруто плата

  • Општина Нови Град: нето плата 801,00 КМ, бруто плата 1.127,00 КМ

  • Република Српска: нето плата 906,00 КМ, бруто плата 1.407,00 КМ

   

   

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛОКАЛНЕ ПРИВРЕДЕ

 • Пословни субјекти

   

  144 активно привредно друштво:

   

   

  Микро (до 9 запослених) 108
  Мала (од 10-49 запослених) 28
  Средња (од 50-249 запослених) 8
  Велика (од 250 запослених) 0

  Прерађивачка индустрија:46
  Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала: 35
  Саобраћај и складиштење: 17
  Дјелатности пружања услуга смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство: 2
  Остале услужне дјелатности: 2
  Стручне, научне и техничке дјелатности: 6
  Пољопривреда, шумарство и риболов: 10
  Грађевинарство: 4
  Пословање некретнинама:3
  Остали: 22

   

   

   

 • Главне гране привреде МСП-а са % учешћа грана дјелатности у привреди

  Пољопривреда 6,1%
  Прерађивачка индустрија 33,3%
  Трговина 24,5%
  Саобраћај и складиштење 12,2%
  Остало 23,9%

 • Финансијско пословање МСП-а у 2018. г.

  Укупан приход: 221.237.166,00 КМ
  Укупни расходи: 214.267.994,00 КМ
  Нето добит: 7.626.423,00 КМ

   

 • % учешћа у прерађивачкој индустрији

  • Дрвна индустрија 30,5%

  • Текстилна индустрија 7,9%

  • Метална индустрија 7,3%

  • Прехрамбена индустрија 52,4%

  • Остале ђелатности 1,9%

 • Капитал општине

  Капитал 2018.године: 56.516.212,00 КМ
  Стопа раста 2018/2017: 2,6%

   

 • Спољнотрговинска размјена општине

  Тренд обима робне размјене у 2018.г.: 118.325.000,00 КМ
  Тренд извоза у 2018.г.:36.878.000,00 КМ
  Тренд увоза у 2018.г.:81.447.000,00 КМ
  Тренд салда робне размјене у 2018.г.: -44.569.000,00 КМ
  Покривеност увоза извозом у 2018.г.: 45,3 %

  Најзначајније земље спољнотрговински партнери су: Њемачка, Италија, Словенија и Хрватска

  Најзначајнији извозни производи: дрво и производи од дрвета, текстил и производи од текстила и прости метали и производи од простих метала

  Најзначајнији увозни производи су: производи хемијске индустрије, прехрамбене индустрије, дуван, машине апарати и механички уређаји, електро опрема, телефонски апарати, и др.

   

 • Страни улагачи

  Број предузећа са страним капиталом: 16 

  Највећи страни улагачи:

  • ,,VASTIL” д.о.о. Нови Град (страни инвеститор из Италије, 2017.година) 
  • ,,bioCONCEPT” д.о.о. Нови Град (страни инвеститор из Србије, 2014.година) 
  • “SMS IE” д.о.о. Нови Град (страни инвеститор из Аустрије, 2011.година) 
  • ,,УНАГРО” д.о.о. Нови Град (страни инвеститор из Србије, 2015.година)

 • Величина тржишта

  Привреда општине Нови Град учествује са 1,1% у укупном приходу привреде Републике Српске