Привредна структура

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

 • Радна снага - запосленост

  Општина има 3903 запослених 

   

 • Средњошколско образовање

  Средњошколско образовање на подручју општине Нови Град одвија се у двије образовне установе:

  1. ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град и

  2. ЈУ Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град.

  Више информација о образовним установама на подручју општине

 • Универзитетски центри

  На подручју општине нови Град  постоји једна високошколска установа – Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука. Студенти на Паневропском универзитету Апеирон, одјељење Нови Град,  имају могућност да се упишу на неколико студијских програма првог циклуса, и то:

  1. Предузетнички менаџмент

  2. Менаџмент банкарства, финансија и трговине,

  3. Опште-правни студијски програм,

  4. Пословна информатика.

  Више информација о образовним установама на подручју општине

 • Образовни профили

  Саобраћај: Техничар друмског саобраћаја, Техничар логистике и шпедиције,  Руковалац грађевинским и претоварним машинама и крановима

  Машинство и обрада метала:Бравар-заваривач, Алатничар, Машински техничар за компјутерско конструисање

  Економија право и трговина: Трговац, Пословно-информатички технича, Економски техничар

  Електротехника:  Електричар-електроинсталатер, Техничар информационих технологија

  Здравство: Физиотерапеутски техничар, Фармацеутски техничар

  УгоститеЉство и туризам: Конобар,  Кувар, Туристички техничар

  КОНТАКТ ЛИСТА ИНСТИТУЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ ИМАЈУ ПРОГРАМЕ САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДОМ

   

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛОКАЛНЕ ПРИВРЕДЕ

 • Пословни субјекти

  140 активних привредних друштава:

   

  Прерађивачка индустрија:45 предузећа Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала: 27 предузећа Саобраћај и складиштење: 22 предузећа Дјелатности пружања услуга смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство: 2 предузећа Остале услужне дјелатности: 3 предузећа Стручне, научне и техничке дјелатности: 7 предузећа Пољопривреда, шумарство и риболов: 7 предузећа Грађевинарство: 3 предузећа Пословање некретнинама:2 предузећа Вађење руда и камена: 2 предузећа Производња и снабдијевање електричном енергијом: 3 предузећа Остали: 10 предузећа

   

   

 • Просјечна бруто/нето плата

  Нето плата  1.146,00 КМ

  Бруто плата 1.719,00 КМ

   

 • Финансијско пословање МСП-а у 2022. г.

  Укупан приход предузећа: 320.701.497,00 КМ
  Укупни расходи предузећа: 298.862,295, 00 КМ
  Нето добит предузећа : 21.839.202, 00 КМ

   

 • % учешћа у прерађивачкој индустрији

  Дрвна индустрија 46,7%
  Текстилна индустрија 22,22%
  Метална индустрија 6,66%
  Прехрамбена индустрија 6,66%
  Производња осталих производа од неметалних минерала:6,66%
  Остале дјелатности 11,10%

 • Спољнотрговинска размјена општине

  Обим робне размјене у 2022.г.: 112.683.909,00 КМ
  Укупан извоз у 2022.г.:33.292.999,00  КМ
  Укупан увоз у 2022.г.:79.390.910,00  КМ

   

  Најзначајније земље спољнотрговински партнери су: Њемачка, Италија, Словенија и Хрватска
  Најзначајнији извозни производи: дрво и производи од дрвета, текстил и производи од текстила и прости метали и производи од простих метала
  Најзначајнији увозни производи су: производи хемијске индустрије, прехрамбене индустрије, дуван, машине апарати и механички уређаји, електро опрема, телефонски апарати, и др.

   

 • Страни улагачи

  Број предузећа са страним капиталом: 16 

  Највећи страни улагачи:

  • ,,VASTIL” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Italije, 2017.godina) 
  • ,,bioCONCEPT” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Srbije, 2014.godina) 
  • “Fabrika peleta” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Srbije, 2012.godina) 
  • “SMS IE” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Austrije, 2011.godina) 
  • ,,UNAGRO” d.o.o. Novi Grad (strani investitor iz Srbije, 2015.godina) 

 • Пословна удружења

  Удружење фармера, Нови Град ,
  Адреса: Блатна 137, 79220 Нови Град

  Удружење воћара , Нови Град
  Адреса: Карађорђа Петровића 42, 79220 Нови Град

  Друштво пчелара,Нови Град
  Адреса:  Миле Цимеше 3, 79220 Нови Град