Javni poziv za finansiranje poslovnih ideja marginalizovanih grupa žena i pripadnika drugih marginalizovanih grupa

Opština Novi Grad objavila je Javni poziv za finansiranje poslovnih ideja marginalizovanih grupa žena i pripadnika drugih marginalizovanih grupa na osnovu  Preduzetničkog fonda za marginalizovane grupe žena i pripadnike drugih marginalizovanih grupa nastalog udruženim sredstvima Opštine i USAID-ovog Programa podrške zaštiti ljudskih prava (INSPIRE).

Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća marginalizovanih  grupa žena i pripadnika drugih marginalizovanih grupa i to:

 • žrtava nasilјa,
 • samohranih roditelјa,
 • nezaposlenih mladih do 35 godina,
 • dugoročno nezaposlenih ne uzimajući u obzir godine starosti,
 • osoba s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom,
 • osoba iz ruralnih sredina, te
 • osoba koje su na neki drugi način marginalizovane.

Iznos traženih sredstava po prijavi ne može biti manji od 10.000,00 KM, niti veći od 12.000,00 KM.

Javni poziv je otvoren od 03.10.2023. godine, a prijem aplikacija će se vršiti od 03.10.2023. do 02.11.2023. godine.

Opština Novi Grad i USAID/INSPIRE će tokom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Termin edukacije je  18.10.2023. godine 10.00 časova u Sali za sastanke Administrativne službe Opštine Novi Grad (Sala broj 5). 

Kontakt:
Saša Mirić, Viši stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata
Telefon: 052/720-466
E-mail: projekti@opstina-novigrad.com,
Web: https://www.opstina-novigrad.com/http://investnovigrad.com,

DOKUMENTI:

 1. JAVNI POZIV
 2. PRIJAVNI OBRAZAC

Međunarodni poslovni susreti za preduzeća i klastere , Niš 3. 11. 2023. godine

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske – Razvojna agencija Republike Srpske i Razvojna agencija Srbije, pozivaju Vas na Međunarodne poslovne susrete za preduzeća i klastere koji će biti održani, u okviru 8. Međunarodnog foruma o saradnji, 3. novembra 2023. godine u Nišu u prostorijama Naučno-tehnološkog parka Niš. Učešće na Međunarodnim poslovnim susretima je besplatno.

Ove godine fokus događaja je na inovacijama i održivosti, ali su preduzeća iz svih drugih sektora dobrodošla.

 • Informaciona i komunikaciona tehnologija (IKT);
 • Mašinska i metalna industrija;
 • Drvna i građevinska industrija;
 • Tekstil;
 • Automobilska industrija;
 • Hrana i polјoprivreda;
 • Energetska efikasnonst;
 • Plastika i proizvodi od plastike;
 • Turizam.

Međunarodni poslovni susreti će Vam pružiti mogućnost da direktno promovišete Vaše aktivnosti, proizvode i usluge, uspostavite nove poslovne kontakte i pronađete poslovne partnere. Registracija, kao i više informacija u vezi sa događajem dostupni su na službenoj internet stranici događaja na linku OVDJE

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na poslovnim susretima, molimo Vas da se registrujete na gore navedenom linku najkasnije do 31. oktobra 2023. godine.

Kontakt osobe u Razvojnoj agenciji Republike Srpske su:

 1. Dejan Šešlija, tel: +387 66 714 313,  seslija@rars-msp.org
 2. Sanja Radulović, tel.: +387 51 247 639,  radulovic@rars–msp.org
 3. Aleksandar Vuković, tel: +387 51 247 532, vukovic@rars-msp.org

UNDP raspisao Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima

UNDP kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj (GED) objavio je  Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini za provođenje mjera energetske efikasnosti i obnovlјivih izvora energije.

Svrha ovog Javnog Poziva je pružanje podrške za najmanje 14 MSP kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovlјivih izvora energije, za 7 MSP za provođenje detalјnih energetskih audita i 2 MSP za uvođenje sistema upravlјanja energijom.

Prihvatlјivi podnosioci prijava za podršku mogu biti MSP koja su registrovana najmanje dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju do 250 zaposlenih.

Za sufinansiranje će se odabrati prihvatlјive mjere za podršku u iznosima:

 • Obnovlјivi izvori energije, industrijska/procesna energetska efikasnost, energetska efikasnost objekta, će se subvencionirati iznosom do 10 % od ukupne investicije (maksimalan iznos subvencije je BAM 40,000) kroz subvencioniranje kamate kredita – najmanje 14 malih i srednjih preduzeća
 • Podrška uvođenju sistema upravlјanja energijom EN ISO 50001 / EN 16001, će se subvencionirati iznosom do 70% od iznosa ukupnih troškova uvođenja sistema upravlјanja energijom – najmanje 2 mala i srednja preduzeća
 • Izrada energetskog audita će se subvencionirati u cijelosti do maksimalnog iznosa od 10.000,00 BAM – za 7 malih i srednjih preduzeća

Kako bi ispunio uslove za subvenciju kamatne stope, MSP (podnosilac prijave) mora osigurati slјedeće:

 • Odobrena projektna dokumentacija od strane kreditne institucije (komercijalne banke, međunarodne finansijske institucije, itd.), kao efikasna u smanjenju uticaja na životnu sredinu kroz provođenje  mjera energetske efikasnosti/obnovlјivih izvora energije.
 • Nakon podnošenja prijedloga projekta, evaluacije i odobrenja, predloženi projekt mora biti izveden i pušten u rad nakon čega će se vršiti isplata subvencije.

Svi zainteresovani podnosioci prijava se savjetuju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi, u skladu sa ovim javnim pozivom, te da iste dostave na JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com  u formi priloga e-mail-u ili putem Google Drive ili WeTransfer linka, sa naznakom “Prijava za učešće na javnom pozivu MSP u sklopu GED projekta“.

Prijave se mogu podnijeti do 23.10. 2023. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti na adresu JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com  sa naznakom “Upit za prijavu za učešće na javnom pozivu MSP u sklopu GED projekta” u periodu od 22.09.2023. do 12.10.2023. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati.

Više informacija i propratna dokumentacija dostupni su na linku OVDJE.

Javni poziv za podrsku u primarnoj polјoprivrednoj proizvodnji

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, 19. septembra 2023.godine objavlјen je novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu polјoprivrednu proizvodnju.

U sklopu ovog javnog poziva na raspolaganju je 2 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do maksimalno 200.000 KM (bez PDV-a).

Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 30% ukupnog iznosa prihvatlјivih troškova predložene investicije. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava kroz mjeru podrške je 70% ukupnog iznosa prihvatlјivih troškova predložene investicije za sve sektore.

Na Javni poziv mogu se prijaviti samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave primarnom polјoprivrednom proizvodnjom.

Poziv je otvoren do 20. novembra 2023. godine do 15.00 časova.

Cilјevi Poziva su:

 • jačanje proizvodne konkurentnosti i povećanje nivoa produktivnosti primarne polјoprivredne proizvodnje modernizacijom i uvođenjem novih tehnologija, inovacija i stvaranjem dodatne vrijednosti polјoprivrednih proizvoda;
 • unapređenje kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane uvođenjem standarda kvaliteta;
 • promocija dobrih poslovnih praksi (polјoprivrednih, sigurnosnih uslova na radu itd.) i održivog razvoja pobolјšanjem upravlјanja prirodnim resursima, zaštite životne sredine, zaštite radnika i sigurnosti hrane;
 • ublažavanje poslјedica nastalih pandemijom COVID-19, osiguranje snabdijevanja prerađivačkih kapaciteta sirovinom i domaćih potrošača svježim proizvodima, kao i korišćenje novonastalih poslovnih prilika za pozicioniranje na domaćem i pristup novim tržištima.

Prijava se podnosi ISKLjUČIVO putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba.  Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na istom linku.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/54   u periodu od 30.09.2023. do 10.11.2023. godine.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete saznati putem zvanične web stranice projekta na linku OVDJE  , kao i putem facebook stranice projekta na lnku OVDJE.

 

Raspisan Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća

Dana, 21. 9. 2023. godine Ministarstvo privrede i preduzetništva RS je raspisalo javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća (MSP).

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticaja za mala i srednja preduzeća za digitalnu transformaciju, tehničke inovacije, očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi i za organizovanje sajma, odnosno konferencije.

Cilj dodjele podsticajnih sredstava je podrška jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu malih i srednjih preduzeća.

Projekti digitalne transformacije su novi projekti (čije projektne aktivnosti nisu otpočele do dana podnošenja zahtjeva na javni poziv), koji se sufinansiraju sa 80% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 10.000 KM do 30.000 KM.

Projekti koji za predmet imaju tehničku inovaciju su projekti u toku realizacije ili novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 3.000 KM do 60.000 KM.

Projekti koji za predmet imaju očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti su projekti u toku realizacije ili novi projekti, a sufinasiraju se sa 100% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 1.000 KM do 5.000 KM.

Projekti koji za predmet imaju organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi su projekti u toku realizacije ili novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 7.000 KM do 30.000 KM.

Projekti koji za predmet imaju organizovanje sajma, odnosno konferencije su projekti u toku realizacije ili novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, pri čemu vrijednost opravdanih ulaganja može biti u rasponu od 7.000 KM do 30.000 KM.

Javni poziv objavlјen je i  u dnevnim novinama „Glas Srpske” (četvrtak, 21.9.2023. godine), te isti ostaje otvoren 15 dana od dana objavlјivanja, odnosno do 6. oktobra 2023. godine.

Dodatne informacije dostupne su na brojeve telefona: 051/338-909 i 051/338-993 i na elektronskim adresama: m.acimovic@mpp.vladars.net  i o.smitran@mpp.vladars.net

Javni poziv, kao i propratni dokumenti objavlјeni su i na sajtu Ministarstva privrede i preduzetništva na linku OVDJE.

Dani našeg sela 2023.godine

Posjet ruske delegacije Sverdlovske oblasti

Projekat ,,Una connects 2023“

Digitalna transformacija: poziv za dodjelu grant sredstava malim i srednjim preduzećima u BiH

Obavještavamo vas da je otvoren poziv Jačanje inovacija i digitalizacije u malim i srednjim preduzećima, koji se finansira u okviru programa EU4Digital.

Poziv je otvoren za podnošenje projektnih prijedloga do 18. septembra 2023. godine do 16.00 časova.

Cilј poziva je da se pobolјšaju istraživačko-razvojni kapaciteti malih i srednjih preduzeća koja se bave proizvodnjom, i to kroz tehnološku (digitalnu) transformaciju i inovacije digitalnih tehnologija.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti mala i srednja preduzeća koja posluju u sektoru proizvodnje.

Ukupan budžet Poziva iznosi 100 000 evra, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 10 000 do 15 000 evra (od čega aplikant obezbjeđuje 50%).

Aplikacioni paket dostupan je OVDJEa detalјne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da na e-mail  fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.