Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Statutom Razvojne agencije Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/19), Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2024. godinu, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, raspisuje

Javni poziv za učešće u programu obuke iz oblasti prodaje i marketinga pod nazivom „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“

Prodaja i marketing su funkcije koje svakom preduzeću omogućavaju da na što bolјi način pozicionira svoje proizvode i usluge na tržište. Obuka, koja će biti provedena u okviru programa „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“, za cilј ima unapređenje znanja i vještina iz oblasti prodaje i marketinga. Ovladavanje ovim znanjima i vještinama će polaznicima omogućiti da efikasnije doprinesu ostvarenju poslovnih cilјeva svojih preduzeća.

Obuka će obuhvatiti slјedeće oblasti:

Komunikacija sa kupcima

 • Faze u prodajnom razgovoru sa kupcem
 • Poslovni bonton u prodaji
 • Kako razviti i sačuvati odnos sa kupcem
 • Kako se povezati sa kupcem – komunicirajte na višem nivou
 • Efikasna telefonska komunikacija sa kupcem

Pružanje usluga kupcima

 • Kako nadmašiti očekivanja kupaca
 • Kako poslovati sa zahtjevnim kupcima
 • Uspostavlјanje „zlatnog standarda u pružanju usluga kupcima“

Motivacija u prodaji

 • Stvaranje pozitivne slike o sebi
 • Motivisanje kroz pozitivnu komunikaciju

Određivanje prioriteta

 • Razvijanje strategije korišćenja vremena
 • 70 – minutni sat

Pregovaranje u prodaji

 • Pregovaranjem do obostrane pobjede u prodaji
 • Kako pobijediti u igri pregovaranja
 • Pregovaračke taktike u prodaji

Upravlјanje promjenama

 • Kako postati prodavac koji donosi promjene
 • Lideri čine da promjene zažive u radu sa kupcima

Osnove marketinga

 • Osnovni marketinški alati

Strateško planiranje i digitalni marketing

 • Osnove strateškog planiranja u marketingu
 • Izrada digitalne marketinške strategije

Digitalni marketing i medijska kampanja

 • Promocija na Fejsbuku
 • Gugl analitike
 • Gugl AdWords
 • Kreiranje Mailchimp kampanje

Koristi za polaznike obuke

 • Unaprjeđenje individualnih kompetencija (znanja i vještina) iz oblasti prodaje i marketinga;
 • Razumijevanje novih trendova u navedenim oblastima;
 • Razmjena iskustava sa ostalim polaznicima obuke;
 • Visoka orjentacija prema korisnicima i primjeri iz svakodnevnog rada u preduzeću osiguravaju praktičnu korist za polaznike obuke;
 • Završavanjem obuke polaznici stiču sposobnost prenosa stečenog znanja.

Uslovi za prijavu

 • Polaznik trenutno radi na poziciji u oblasti prodaje i/ili marketinga;
 • Poželјno poznavanje novih medija, tehnika marketinga i društvenih mreža;
 • Poželјno korisničko predznanje Excel, Powerpoint i Word;
 • Radno iskustvo u području prodaje i/ili marketinga najmanje 1 godina;
 • Popunjena Izjava o pristanku preduzeća u kojem će se praktično provoditi stečena znanja;
 • Popunjen Upitnik – prodaja i marketing u preduzeću;
 • Pristupanje Bazi dobavlјača Razvojne agencije Republike Srpske (za preduzeća) do početka obuke.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene i selekcije utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa,
 • dao lažne informacije.

Potrebna dokumentacija i ocjena prijava

   Podnosilac prijave dostavlјa slјedeća dokumenta:

 • popunjenu prijavu;
 • biografiju na srpskom jeziku;
 • potvrda preduzeća da osoba radi na poziciji koja je direktno vezana za funkciju prodaje i/ili marketinga;
 • izjava o pristanku preduzeća da će biti partner u unapređenju prodaje i marketinga;
 • upitnik – prodaja i marketing u preduzeću.

Na Javni poziv se može prijaviti samo jedna osoba ispred jednog preduzeća.

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju kandidati koji su u prethodnim godinama prisustvovali predmetnim obukama, dok će prilikom izbora preduzeća prednost imati ona preduzeća kojima nisu pružene usluge iz oblasti prodaje i marketinga u okviru  Prodajno – marketinške akademije za preduzeća iz Republike Srpske“.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Napomena:

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ocjena i kriterijumi za izbor kandidata

Nakon provjere ispunjenosti formalnih uslova prijave, Komisija za evaluaciju formirana u Agenciji vrši ocjenu i izbor kandidata prema slјedećim kriterijumima:

 • Iskustvo kandidata;
 • Uspješnost u poslovanju preduzeća u kojem će se provoditi usluge prodaje i marketinga;
 • Očekivani uticaj obuke na performanse preduzeća.

Izdavanje sertifikata

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci koji izdaje Razvojna agencija Republike Srpske i ovlašteni partner koji će provoditi obuku.  

Napomena:

Polaznik će dobiti sertifikat ukoliko bude prisustvovao kompletnoj obuci. Odabrani polaznik neće dobiti gore naznačeni sertifikat ukoliko se tokom provođenja obuke utvrdi da je dao lažne informacije ili nije obezbijedio preduzeće u kojem će tokom obuke praktično primijeniti stečena znanja.

Termini održavanja obuke

Obuke će se održavati u gradu Zvornik od jula do oktobra mjeseca 2024. godine.

Obuke će se održavati jedan dan u toku sedmice u terminu od 11:00 do 16:00 časova.

Krajnji rok za završetak obuka je 31.10.2024. godine.

Troškovi obuke

Troškove obuke snosi Agencija, dok će troškove smještaja i prevoza snositi polaznik obuke. Troškove materijala potrebnih za obuku će snositi polaznici obuke.

Agencija će sa izabranim kandidatima i predloženim preduzećima zaklјučiti ugovor o realizaciji modula obuke iz oblasti prodaje i marketinga. Usluge pružanja obuke iz oblasti prodaje i marketinga su za preduzeće besplatne.

Način prijavlјivanja

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 12.06.2024. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na imejl adresu: een@rars-msp.org sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje obuka iz oblasti prodaje i marketinga pod nazivom „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“.

Za detalјnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: een@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/247-516.

PRIJAVA

IZJAVA O PRISTANKU PREDUZEĆA

UPUTSTVO

UPITNIK