Upotrebna dozvola

O obavljenom tehničkom pregledu sačinjava se zapisnik u koji se unosi i mišljenje svakog člana komisije za tehnički pregled o tome da se izgrađeni objekat može koristiti, da se moraju prethodno otkloniti utvrđeni nedostaci, odnosno da se upotrebna dozvola ne može izdati. Poslije izvršenog tehničkog pregleda komisija za tehnički pregled dužna je da u roku od osam dana nakon izvršenog tehničkog pregleda sačini izvještaj u pisanoj formi o rezultatu tehničkog pregleda izgrađenog objekta, odnosno izvedenih radova, čiji je sastavni dio zapisnik.

Izvještaj komisije čini sastavni dio upotrebne dozvole objekta. Upotrebnu dozvolu objekta trajno čuva organ uprave koji je izdao građevinsku dozvolu i vlasnik objekta. Troškove obavljanja tehničkog pregleda snosi investitor, odnosno vlasnik objekta.

1. Uplata troškova za vršenje tehničkog pregleda porodično stambene zgrade  iznosi 120,00 KM,

2. Uplata troškova za vršenje tehničkog pregleda  samostalnog poslovnog prostora iznosi 220,00 KM,

3. Uplata troškova za vršenje tehničkog pregleda porodično stambene zgrade sa poslovnim prostorom iznosi 300,00 KM,

4. Uplata troškova za vršenje tehničkog pregleda poslovno stambene zgrade, industrijskih objekata i postrojenja iznosi 850,00 KM.

Izgrađeni objekat ne može se početi koristiti, odnosno staviti u upotrebu prije nego što nadležni organ rješenjem izda upotrebnu dozvolu, na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda objekta.

Tehnički pregled obuhvata kontrolu usaglašenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je objekat izgrađen, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, materijala, instalacija, opreme, uređaja i postrojenja. Tehnički pregled vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih građevinskom dozvolom. Tehnički pregled mora se obaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole.

Upotrebna dozvola može se izdati i za dio objekta koji predstavlja zasebnu tehničku i funkcionalnu cjelinu, prije završetka izgradnje cijelog objekta, i to u slučaju:

a) kada je to potrebno radi nastavka i završetka izgradnje, kao što je: korišćenje mosta za pristup gradilištu, trafostanice i dalekovoda za snabdijevanje energijom i slično i

b) kada se određeni dio objekta može privesti svojoj namjeni prije završetka cijelog objekta.

Upotrebnu dozvolu izdaje Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštinske uprave, opštine Novi Grad, na čijem području se gradi objekat.

Investitor, odnosno vlasnik objekta ili njegov pravni sljednik, podnosi zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole nadležnom organu uprave koji je izdao građevinsku dozvolu, kada zajedno sa nadzornim organom utvrdi da je objekat ili njegov dio izgrađen u skladu sagrađevinskom dozvolom tako da se može koristiti. 

Podnosilac zahtjeva uz isti prilaže:

– građevinsku dozvolu sa projektom izvedenog stanja u dva primjerka, ukoliko je izrađen i ovjeren u skladu sa članom 104. Zakona o prostornom uređenju i građenju, nadležnost: Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, Opštinske uprave, opštine Novi Grad

– potvrdu o izvršenom geodetskom snimanju objekta, nadležnost: ovlašteno pravno lice, 

– dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija, nadležnost: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove republike Srpske, Područna jedinica Novi Grad: Karađorđa Petrovića 33, Novi Grad, telefon: 052/751-290, e-mail: katnovigrad@rgurs.org,

– saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim propisima,(protivpošarna saglosnt, saglasnost JP “Putevi Republike Srpske)

– izjavu izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekata iz člana 60. stav 2. Zakona o prostornom uređenju i građenju,

– izvještaj nadzornog organa, nadležnost: ovlašteno pravno ili fizičko lice,  

– energetski certifikat zgrade, nadležnost: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Banja Luka, telefon: 051/231-340, e- mail:info@ekofondrs.org, www.ekofondrs.org

Tehnički pregled obavlja stručna komisija koju rješenjem formira organ koji je izdao građevinsku dozvolu (u daljem tekstu: komisija) u roku od tri dana od dana prijema kompletnog zahtjeva.

Investitor, odnosno vlasnik ili njegov pravni sljednik, dužan je da najkasnije na dan tehničkog pregleda komisiji za tehnički pregled dostavi na uvid sljedeću dokumentaciju:

– građevinsku dozvolu sa glavnim projektom na osnovu kojeg je izdata dozvola i projekat izvedenog stanja, ukoliko je izrađen, 

– dokaze o kvalitetu radova, građevinskih proizvoda i opreme, nadležnost: ovlašteno pravno lice, 

– dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima i rezultatima testiranja nosivosti konstrukcije, ako se posebnim propisima testiranje zahtijeva, nadležnost: ovlašteno pravno lice, 

– građevinski dnevnik, nadležnost: izvođač radova i nadzorni organ, 

– građevinsku knjigu, za one objekte za koje je ugovorena obaveza njenog vođenja,nadležnost: izvođač radova i nadzorni organ.

Kontakti:

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Adresa: Petra Kočića 2,Novi Grad
Telefon: +387 52 720 467;
E-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com
Websajt: www.opstina-novigrad.com