ŠTA JE UPOTREBNA DOZVOLA?

Izgrađeni objekat ne može se početi koristiti , odnosno staviti u upotrebu prije nego što nadležni organ rješenjem izda upotrebnu dozvolu, na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda objekta. Upotrebna dozvola može se izdati za cijeli objekat ili za dio objekta koji predstavlјa zasebnu tehničku i funkcionalnu cjelinu, kada se isti može privesti svojoj namjeni prije završetka izgradnje cijelog objekta i u slučaju kada je to potrebno radi nastavka i završetka izgradnje.

Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih građevinskom dozvolom i obavlјa ga stručna komisija koju rješenjem formira organ koji je izdao građevinsku dozvolu u roku od tri dana od dana prijema kompletnog zahtjeva.

PODNOŠENјE ZAHTJEVA

Uz Zahtjev za tehnički pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu objekta prilaže se:

1.    Građevinska dozvola (kopija),

2.    Projekat, tehnička dokumentacija (original),

3.    Vodna dozvola (kopija),

4.    Geodetski snimak objekta/elaborat o izvršenom snimanju podzemnih instalcija (original),

5.    Saglasnost na izvedeno stanje (kopija),

6.    Izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekta (original),

7.    Izvještaj nadzornog organa (original)

8.    Energetski certifikat (original),

9.    Poreska kartica (original),

10. Dokaz o uplati 100 KM takse (original)

11. Dokaz o uplati naknade (kopija).

 

TEHNIČKI PREGLED

O obavlјenom tehničkom pregledu sačinjava se zapisnik u koji se unosi i mišlјenje svakog člana komisije za tehnički pregled o tome da se izgrađeni objekat može koristiti, da se moraju prethodno otkloniti utvrđeni nedostaci, odnosno da se upotrebna dozvola ne može izdati. Poslije izvršenog tehničkog pregleda komisija za tehnički pregled dužna je da u roku od osam dana nakon izvršenog tehničkog pregleda sačini izvještaj u pisanoj formi o rezultatu tehničkog pregleda izgrađenog objekta, odnosno izvedenih radova, čiji je sastavni dio zapisnik. Izvještaj komisije čini sastavni dio upotrebne dozvole objekta. Upotrebnu dozvolu objekta trajno čuva organ uprave koji je izdao građevinsku dozvolu i vlasnik objekta. Troškove obavlјanja tehničkog pregleda snosi investitor, odnosno vlasnik objekta:

1.    Uplata troškova za vršenje tehničkog pregleda porodično stambene zgrade  iznosi 120,00 KM,

2.    Uplata troškova za vršenje tehničkog pregleda  samostalnog poslovnog prostora iznosi 220,00 KM,

3.    Uplata troškova za vršenje tehničkog pregleda porodično stambene zgrade sa poslovnim prostorom iznosi 300,00 KM,

4.    Uplata troškova za vršenje tehničkog pregleda poslovno stambene zgrade, industrijskih objekata i postrojenja iznosi 850,00 KM.

 

IZDAVANјE UPOTREBNE DOZVOLE

Ukoliko se na osnovu zapisnika utvrdi da nema nedostataka ili da su uočeni nedostaci otklonjeni, nadležni organ izdaje upotrebnu dozvolu. Ukoliko utvrđeni nedostaci nisu ni u naknadno ostavlјenom roku otklonjeni, nadležni organ izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole i o tome obavještava nadležnu burbanističko-građevinsku inspekciju.

VAŽNO JE ZNATI JOŠ I…

Rok za rješavanje potpunog predmeta je 18 dana.

Nakon dobijanja upotrebne dozvole i stavlјanja klauzule pravosnažnosti stekli su se uslovi za korišćenje objekta, a nakon izmirenja svih obaveza za rentu i uređenje za upis objekta u katastarski operat i zemlјišnu knjigu.

Kontakti:

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Adresa: Petra Kočića 2,Novi Grad
Telefon: +387 52 720 467;
E-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com
Websajt: www.opstina-novigrad.com