ШТА ЈЕ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА?

Изграђени објекат не може се почети користити , односно ставити у употребу прије него што надлежни орган рјешењем изда употребну дозволу, на основу претходно извршеног техничког прегледа објекта.

 Употребна дозвола може се издати за цијели објекат или за дио објекта који представља засебну техничку и функционалну цјелину, када се исти може привести својој намјени прије завршетка изградње цијелог објекта и у случају када је то потребно ради наставка и завршетка изградње. Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених грађевинском дозволом и обавља га стручна комисија коју рјешењем формира орган који је издао грађевинску дозволу у року од три дана од дана пријема комплетног захтјева.

 ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Уз Захтјев за технички преглед и издавање одобрења за употребу објекта прилаже се:

Грађевинска дозвола (копија),

Пројекат, техничка документација (оригинал),

Водна дозвола (копија),

Геодетски снимак објекта/елаборат о извршеном снимању подземних инсталција (оригинал),

Сагласност на изведено стање (копија),

Изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта (оригинал),

Извјештај надзорног органа (оригинал)

Енергетски цертификат (оригинал),

Пореска картица (оригинал),

 Доказ о уплати 100 КМ таксе (оригинал)

Доказ о уплати накнаде (копија).

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

О обављеном техничком прегледу сачињава се записник у који се уноси и мишљење сваког члана комисије за технички преглед о томе да се изграђени објекат може користити, да се морају претходно отклонити утврђени недостаци, односно да се употребна дозвола не може издати. Послије извршеног техничког прегледа комисија за технички преглед дужна је да у року од осам дана након извршеног техничког прегледа сачини извјештај у писаној форми о резултату техничког прегледа изграђеног објекта, односно изведених радова, чији је саставни дио записник. Извјештај комисије чини саставни дио употребне дозволе објекта. Употребну дозволу објекта трајно чува орган управе који је издао грађевинску дозволу и власник објекта. Трошкове обављања техничког прегледа сноси инвеститор, односно власник објекта:

 Уплата трошкова за вршење техничког прегледа породично стамбене зграде  износи 120,00 КМ,

Уплата трошкова за вршење техничког прегледа  самосталног пословног простора износи 220,00 КМ,

 Уплата трошкова за вршење техничког прегледа породично стамбене зграде са пословним простором износи 300,00 КМ

Уплата трошкова за вршење техничког прегледа пословно стамбене зграде, индустријских објеката и постројења износи 850,00 КМ.

ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

Уколико се на основу записника утврди да нема недостатака или да су уочени недостаци отклоњени, надлежни орган издаје употребну дозволу.

Уколико утврђени недостаци нису ни у накнадно остављеном року отклоњени, надлежни орган издаје рјешење о одбијању захтјева за издавање употребне дозволе и о томе обавјештава надлежну бурбанистичко-грађевинску инспекцију.

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ЈОШ И…

Рок за рјешавање потпуног предмета је 18 дана.

Након добијања употребне дозволе и стављања клаузуле правоснажности стекли су се услови за коришћење објекта, а након измирења свих обавеза за ренту и уређење за упис објекта у катастарски операт и земљишну књигу.

Контакти:

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Адреса: Петра Кочића 2, 79220 Нови Град
Телефон: +387 52 720 467;
E-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com
www.opstina-novigrad.com