Употребна дозвола

О обављеном техничком прегледу сачињава се записник у који се уноси и мишљење сваког члана комисије за технички преглед о томе да се изграђени објекат може користити, да се морају претходно отклонити утврђени недостаци, односно да се употребна дозвола не може издати. Послије извршеног техничког прегледа комисија за технички преглед дужна је да у року од осам дана након извршеног техничког прегледа сачини извјештај у писаној форми о резултату техничког прегледа изграђеног објекта, односно изведених радова, чији је саставни дио записник.

Извјештај комисије чини саставни дио употребне дозволе објекта. Употребну дозволу објекта трајно чува орган управе који је издао грађевинску дозволу и власник објекта. Трошкове обављања техничког прегледа сноси инвеститор, односно власник објекта.

1. Уплата трошкова за вршење техничког прегледа породично стамбене зграде  износи 120,00 КМ,

2. Уплата трошкова за вршење техничког прегледа  самосталног пословног простора износи 220,00 КМ,

3. Уплата трошкова за вршење техничког прегледа породично стамбене зграде са пословним простором износи 300,00 КМ,

4. Уплата трошкова за вршење техничког прегледа пословно стамбене зграде, индустријских објеката и постројења износи 850,00 КМ.

Изграђени објекат не може се почети користити, односно ставити у употребу прије него што надлежни орган рјешењем изда употребну дозволу, на основу претходно извршеног техничког прегледа објекта.

Технички преглед обухвата контролу усаглашености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које је објекат изграђен, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, материјала, инсталација, опреме, уређаја и постројења. Технички преглед врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених грађевинском дозволом. Технички преглед мора се обавити најкасније у року од 15 дана од дана подношења комплетног захтјева за издавање употребне дозволе.

Употребна дозвола може се издати и за дио објекта који представља засебну техничку и функционалну цјелину, прије завршетка изградње цијелог објекта, и то у случају:

а) када је то потребно ради наставка и завршетка изградње, као што је: коришћење моста за приступ градилишту, трафостанице и далековода за снабдијевање енергијом и слично и

б) када се одређени дио објекта може привести својој намјени прије завршетка цијелог објекта.

 

Употребну дозволу издаје Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе, општине Нови Град, на чијем подручју се гради објекат.

Инвеститор, односно власник објекта или његов правни сљедник, подноси захтјев за издавање употребне дозволе надлежном органу управе који је издао грађевинску дозволу, када заједно са надзорним органом утврди да је објекат или његов дио изграђен у складу саграђевинском дозволом тако да се може користити. 

Подносилац захтјева уз исти прилаже:

грађевинску дозволу са пројектом изведеног стања у два примјерка, уколико је израђен и овјерен у складу са чланом 104. Закона о просторном уређењу и грађењу, надлежност: Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, Општинске управе, општине Нови Град
потврду о извршеном геодетском снимању објекта, надлежност: овлаштено правно лице, 
доказ о извршеном снимању подземних инсталација, надлежност: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове републике Српске, Подручна јединица Нови Град: Карађорђа Петровића 33, Нови Град, телефон: 052/751-290,e-mail: katnovigrad@rgurs.org,
сагласности на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима,(противпошарна сагласност, сагласност ЈП “Путеви Републике Српске),
изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објеката из члана 60. став 2. Закона о просторном уређењу и грађењу,
извјештај надзорног органа, надлежност: овлаштено правно или физичко лице,  
– енергетски цертификат зграде, надлежност: Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Бања Лука, телефон: 051/231-340, е-mail: info@ekofondrs.org, www.ekofondrs.org,

 

Технички преглед обавља стручна комисија коју рјешењем формира орган који је издао грађевинску дозволу (у даљем тексту: комисија) у року од три дана од дана пријема комплетног захтјева.

Инвеститор, односно власник или његов правни сљедник, дужан је да најкасније на дан техничког прегледа комисији за технички преглед достави на увид сљедећу документацију:

– грађевинску дозволу са главним пројектом на основу којег је издата дозвола и пројекат изведеног стања, уколико је израђен, 
– доказе о квалитету радова, грађевинских производа и опреме, надлежност: овлаштено правно лице, 
– документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости конструкције, ако се посебним прописима тестирање захтијева, надлежност: овлаштено правно лице, 
–  грађевински дневник, надлежност: извођач радова и надзорни орган, 
– грађевинску књигу, за оне објекте за које је уговорена обавеза њеног вођења,надлежност: извођач радова и надзорни орган.

 

Контакти:

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Адреса: Петра Кочића 2, 79220 Нови Град
Телефон: +387 52 720 467;
E-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com
www.opstina-novigrad.com