Izdavanje lokacijskih uslova

ŠTA SU LOKACIJSKI USLOVI?

Lokacijski uslovi su tehnički stručni dokument koji određuje uslove za projektovanje i građenje, a koji  se izrađuje na osnovu Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl.glasnik Republike Srpske“ broj 40/13,02/15, 106/15, 3/16, 104/18 i 84/19), posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona, kao i dokumenata prostornog uređenja.

 

PODNOŠENјE ZAHTJEVA

Uz zahtjev za izdavanje lokacijsih uslova potrebno je priložiti i slјedeće dokumente:

1.     Kopija lične karte,

2.    Kopija katastarskog plana sa identifikacijom, ne stariji od 6 mjeseci, ili ažurna geodetska podloga za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte (original),

3.   Dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja nad zemlјištem za objekte iz člana 78. Zakona o uređenju prostora i građenju (drvarnice, garaže, nadstrešnice, staklenici, tende, reklamni panoi, septičke jame, kontejneri ….) – ne stariji od 6 mjeseci (original),

4.     Urbanističko tehnički uslovi (original),

5.     Opis objekta (horizontalni, vertikalni gabariti, namjena objekta ili idejno rješenje) (original ),

6. Saglasnosti na lokaciju objekta predviđene u urbanističko-tehničkim uslovima na osnovu posebnih zakona zavisno od vrste i namjene objekta (komunalnih preduzeća koja upravlјaju komunalnom infrastrukturom, javnih preduzeća koja upravlјaju javnom infrastrukturom i slično), ako takve saglasnosti nisu sadržane u urbanističko-tehničkim uslovima, (kopija)

7.     Dokaz o uplati naknade za troškove vođenja upravnog postupka (original),

8.     Poreska kartica( original),

9.     Dokaz o uplati 20,00  KM opštinske administrativne takse (original).

IZDAVANјE LOKACIJSKIH USLOVA

Osnova za izdavanje lokacijskih uslova su: zoning plan, zoning plan područja posebne namjene, regulacioni plan, urbanistički projekat, te plan parcelacije.

Lokacijski uslovi sastoje se od ovjerenog izvoda iz sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja i urbanističko-tehničkih uslova (ukoliko je područje buduće izgradnje obuhvaćeno sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja), odnosno izvoda iz važećeg raspoloživog dokumenta prostornog uređenja, stručnog mišlјenja i urbanističko tehničkih uslova i izjave vlasnika susjednih objekata i parcela (ako područje buduće izgradnje nije obuhvaćeno sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja).

Za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2, osim za složene objekte u smislu Zakona, koji se grade na području za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog uređenja ili na vanurbanom području, za izdavanje građevinske dozvole nisu potrebni lokacijski uslovi

 

Pripremu i izradu urbanističko-tehničkih uslova investitor povjerava pravnom licu koje ima odgovarajuću licencu za izradu dokumenta prostornog uređenja. Izuzetno, za izgradnju ili rekonstrukciju individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata BGP do 400 m2, kao i za izgradnju objekata za koje nije potrebna građevinska dozvola urbanističko-tehničke uslove može da priprema i izradi Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.

 

Lokacijski uslovi izdaju se u roku od 15 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva.

 

Lokacijski uslovi važe do izmjene važećeg, odnosno donošenja novog plana. Ukoliko u roku od godinu dana od dana izdavanja lokacijskih uslova investitor ne podnese zahtjev za odobrenje za građenje, prije podnošenja istog dužan je da traži uvjerenje da izdati lokacijski uslovi nisu promjenjeni.

 

VAŽNO JE ZNATI JOŠ I…

 

Lokacijski uslovi nisu potrebni za radove na održavanju postojećeg objekta i adaptaciji objekta.

 

KONTAKT:

Odjelјenje za prostorno uređenje i  stambeno-komunalne poslove

Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
Telefon: +387 52 720-467
E-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com