Izdavanje lokacijskih uslova

Lokacijski uslovi predstavlјaju tehnički stručni dokument, koji određuje uslove za projektovanje i građenje, a koji se izrađuje na osnovu Zakona o uređenju prostora i građenju, posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona, kao i dokumenta prostornog uređenja. Dokumenti kao osnov za izdavanje lokacijskih uslova su: zoning plan, zoning plan područja posebne namjene, regulacioni plan, urbanistički projekat i plan parcelacije.

Lokacijske uslove izdaje Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, Opštinske uprave, opštine Novi Grad, na čijem se području zahtjeva gradnja.

Uz zahtjev za lokacijske uslove investitor je dužan da priloži

  1. Urbanističko-tehničke uslove i stručno mišlјenje ako nema sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja koji se dostavlјaju u tri primjerka, samo ako se rade van organa nadležnog za poslove uređenja prostora jedinice lokalne samouprave,
  2. Kopiju katastarskog plana, odnosno ažurnu geodetsku podlogu za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte, ovjerene od organa nadležnog za poslove premjera i katastra,
  3. Dokaz o legalnosti postojećeg objekta, ukoliko je riječ o dogradnji, nadogradnji i promjeni namjene postojećeg objekta,
  4. Saglasnost na lokaciju objekta predviđene u urbanističko-tehničkim uslovima na osnovu posebnih zakona zavisno od vrste i namjene objekta (komunalnih preduzeća koja upravlјaju komunalnom infrastrukturom, javnih reduzeća koja upravlјaju javnom infrastrukturom i sl.) ako takve saglasnosti nisu sadržane u urbanističko-tehničkim uslovima,
  5. Rješenje outvrđivanju obaveza sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu i obimu procjene uticaja, ako je njeno sprovođenje obavezno u skladu sa posebnim propisom i
  6. Idejni projekat i dokaz o vlasništvu ili pravu građenja nad zemlјištem za objekte za koje prema odredbama ovog zakona nije potrebna građevinska dozvola,
  7. Dokaz o uplati naknade za izradu lokacijskih uslova koja obuhvata stvarne troškove izrade istih – prije okončanja postupka, a prema konačnom obračunu,
  8. Dokaz o uplati 2,00+10,00 KM opštinske administrativne takse.

Ukoliko komunalno ili javno preduzeće ne dostavi svoje mišlјenje u roku od 15 dana od dana prijema službenog zahtjeva, smatra se da nema nikakvih posebnih uslova i urbanističko-tehnički uslovi se izrađuju na osnovu stanja na terenu.

Nadležni organ dužan je da izda lokacijske uslove u roku od 15 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva.

Ako je područje buduće izgradnje obuhvaćeno sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja, lokacijski uslovi se sastoje od ovjerenog izvoda iz sprovedbenog dokumeta prostornog uređenja i urbanističko-tehničkih uslova.
Lokacijski uslovi važe do izmjene važećeg ili donošenja sprovedbenog plana, ako je propisana obaveza njegovog donošenja.

Ako investitor nije podnio zahtjev za građevinsku dozvolu u roku od godinu dana od dana izdavanja lokacijskih uslova, prije podnošenja zahtjeva dužan je pribaviti uvjerenje da izdati lokacijski uslovi nisu promjenjeni.

Sve vrste zahtjeva koji su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine Novi Grad se predaju na protokol ili putem pošte, sa potrebnim dokumentima. Obrasci za podnošenje zahtjeva se mogu dobiti na Info pultu  i na web site-u www.investnovigrad.com

Obrasci:

Kontakti:

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Kontakt osoba: Danka Graonić

Adresa: Petra Kočića 2
Telefon: +387 52 720 467;
E-mail: danka.graonic@opstina-novigrad.com
www.opstina-novigrad.com