Издавање локацијских услова

ШТА СУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ?

Локацијски услови су технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење, а који  се израђује на основу Закона о уређењу простора и грађењу („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13,02/15, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19), посебних закона и прописа донесених на основу тих закона, као и докумената просторног уређења.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Уз захтјев за издавање локацијсих услова потребно је приложити и сљедеће документе:

1.     Копија личне карте,

2.     Копија катастарског плана са идентификацијом, не старији од 6 мјесеци, или ажурна геодетска подлога за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте (оригинал),

3.     Доказ о власништву или праву коришћења над земљиштем за објекте из члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу (дрварнице, гараже, надстрешнице, стакленици, тенде, рекламни панои, септичке јаме, контејнери ….) – не старији од 6 мјесеци (оригинал),

4.     Урбанистичко технички услови (оригинал),

5.     Опис објекта (хоризонтални, вертикални габарити, намјена објекта или идејно рјешење) (оригинал ),

6.     Сагласности на локацију објекта предвиђене у урбанистичко-техничким условима на основу посебних закона зависно од врсте и намјене објекта (комуналних предузећа која управљају комуналном инфраструктуром, јавних предузећа која управљају јавном инфраструктуром и слично), ако такве сагласности нису садржане у урбанистичко-техничким условима, (копија)

7.     Доказ о уплати накнаде за трошкове вођења управног поступка (оригинал),

8.     Пореска картица( оригинал),

9.     Доказ о уплати 20,00  КМ општинске административне таксе (оригинал).

 

ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Основа за издавање локацијских услова су: зонинг план, зонинг план подручја посебне намјене, регулациони план, урбанистички пројекат, те план парцелације.

 

Локацијски услови састоје се од овјереног извода из спроведбеног документа просторног уређења и урбанистичко-техничких услова (уколико је подручје будуће изградње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења), односно извода из важећег расположивог документа просторног уређења, стручног мишљења и урбанистичко техничких услова и изјаве власника сусједних објеката и парцела (ако подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним документом просторног уређења).

За индивидуалне стамбене и индивидуалне стамбено-пословне објекте чија је бруто грађевинска површина мања од 400 m2, осим за сложене објекте у смислу Закона, који се граде на подручју за које је донесен спроведбени документ просторног уређења или на ванурбаном подручју, за издавање грађевинске дозволе нису потребни локацијски услови.

Припрему и израду урбанистичко-техничких услова инвеститор повјерава правном лицу које има одговарајућу лиценцу за израду документа просторног уређења. Изузетно, за изградњу или реконструкцију индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката БГП до 400 m2, као и за изградњу објеката за које није потребна грађевинска дозвола урбанистичко-техничке услове може да припрема и изради Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

Локацијски услови издају се у року од 15 дана од дана пријема комплетног захтјева.

Локацијски услови важе до измјене важећег, односно доношења новог плана. Уколико у року од годину дана од дана издавања локацијских услова инвеститор не поднесе захтјев за одобрење за грађење, прије подношења истог дужан је да тражи увјерење да издати локацијски услови нису промјењени.

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ЈОШ И…

Локацијски услови нису потребни за радове на одржавању постојећег објекта и адаптацији објекта.