Lokacijski uslovi

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Manja organizaciona jedinica

Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje

Djelatnost(i)

Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi

Kontakt podaci nadležnog službenika

Duška Đurđević

Tel: 052-720-908

E-mail: duskazgonjanin@yohoo.com

Radno vrijeme: radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Organ na pismeni zahtjev stranke, nakon provjere da li su uz zahtjev priloženi odgovarajući dokazi, na osnovu zakona, propisa i dokumenata prostornog uređenja izdaje lokacijske uslove-tehnički stručni dokument koji određuju uslove za projektovanje i građenje.

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o uređenju prostora i građenju (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2013, 106/2015, i 84/2019)

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse /naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 

Broj računa za uplatu

  Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa  

 20 KM

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun: 5620070000514931 NLB banka

Opština:011

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun:

5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org.

9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/naziv pravnog lica

Prezime/odgovorno lice

JMBG/JIB

Adresa/sjedište ili kontakt adresa

Kontakt telefon

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Lična karta

Policijska stanica

Kopija

 

Urbanističko-tehnički uslovi

Ovlašćeno pravno lice za izradu prostorno-planske dokumentacije

Original

 

Stručno mišlјenje ako nema sprovedenog dokumenta prostornog uređenja

Nadležni organ

Original

 

Kopiju katastarskog plana sa identifikacijom(ne stariji od 6 mjeseci)ili ažurna geodetska podloga za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Original

 

Opis objekta (horizontalni i vertikalni gabarit,namjena objekta ili idejno rješenje)

Ovlaštena projektantska kuća

Original

 

Saglasnost na lokaciju objekta (elektro, komunalna,protivpožarna, vodoprivredne smjernice….)

Nadležni organ

Original

 

Dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja nad zemlјištem za objekte iz člana 78. Zakona o uređenju prostora i građenju.(drvarnice, garaže,nadstrešnice,staklenici,tende,reklamni panoi,septičke jame,kontejneri….)

ne stariji od 6 mjeseci

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Original

 

Dokaz o uplati naknade za troškove vođenja upravnog  postupka

Banka

Original

 

Poreska kartica

Poreska uprava

Original

 

Opštinska administrativna taksa u iznosu od 20,00 KM

Opština Novi Grad

Original

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

30

Obavještenje

 

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

Trajno

Preuzimanje obrasca zahtjeva

Zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova

Izdavanje građevinske dozvole

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Manja organizaciona jedinica

Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje

Djelatnost(i)

Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi

Kontakt podaci nadležnog službenika

Siniša Olјača

Tel: 052-720-908

E-mail: sinisa.oljaca@opstina-novigrad.com  

Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Izdavanje  građevinske dozvole

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o uređenju prostora i građenju (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2013, 106/2015, i 84/2019)

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse /

naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa na rješenje za građevinsku dozvolu se plaća po predračunskoj vrijednosti objekta

Iznos naknade po osnovu prirodnih pogodnosti i pogodnosti izgrađene infrastrukture jednokratna renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta se plaća nakon što Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove izvrši obračun visine naknade

 – KM

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun: 5620070000514931 NLB banka

Opština:011

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun:

5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org.: 9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/naziv pravnog lica

Prezime/odgovorno lice

JMB/JIB

Adresa stanovanјa/sjedište ili kontakt adresa

Kontakt telefon

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Lokacijski uslovi

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Kopija

 

Tehnička dokumentacija-projekat x3

Ovlaštena projektantska kuća

Original

 

Dokaz o pravu svojine,odnosno o pravu korišćenja zemlјišta (ne stariji od 6 mjeseci)

ZK kancelarija, ugovor sačinjen i obrađen od strane notara

Kopija

 

Protivpožarna saglasnost na lokaciju

SJB Prijedor

Original

 

Vodna saglasnost

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Kopija

 

Saglasnost za priklјučak na magistralni ili regionalni put

Putevi RS

Kopija

 

Polјoprivredna saglasnost

 Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Kopija

 

Saglasnost Želјeznica RS

 ŽRS

Original

 

Saglasnost za zaštitu od elektromagnetnih polјa(za antenske stubove operativne mobilne telefonije,predajnike itd.)

Ministarsatvo zdravlјa i socijalne zaštite RS

Original

 

Izvještaj o kontroli tehničke dokumentacije

Ovlaštena projektantska kuća

Kopija

 

Dokaz o uplati  naknade po osnovu prirodnih pogodnosti i pogodnosti izgrađene infrastrukture (jednokratna renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta)

Banka

Original

 

Poreska kartica

Poreska uprava

Original

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

15

Obavještenje

 

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

Trajno

Preuzimanje obrasca zahtjeva

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Polјoprivredna saglasnost za promjenu namjene polјoprivrednog zemlјišta

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Manja organizaciona jedinica

Odsjek za polјoprivredu

Djelatnost(i)

Privreda, polјoprivredna i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda;

građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi

Kontakt podaci nadležnog službenika

Dušan Vujanović

Tel: 052-720-456

E-mail: dusan.vujanovic@opstina-novigrad.com   

Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Polјoprivredna saglasnost za promjenu namjene polјoprivrednog zemlјišta u nepolјoprivredno omogućava stranci pribavlјanje građevinske dozvole

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o opštem upravnom postupku  (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2002, 50/2010 i 66/2018)

 

Zakon o polјoprivrednom zemlјištu (“Sl. glasnik RS”, br. 93/06, 86/07 14/10, 5/12, 58/19, 119/21 i 106/22),

 

Odluka o utvrđivanju katastarskog prihoda od zemlјišta na  teritoriji Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 28/13)

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse /

naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa na rješenje za građevinsku dozvolu se plaća po predračunskoj vrijednosti objekta

 

 10 KM

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun: 5620070000514931 NLB banka

Opština:011

Primalac: Budžet opštine Novi Grad 

Žiro račun:

5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org.

9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime (ime oca) i prezime

Adresa

Broj telefona

JMBG/JIB

Kontakt telefon

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Lična karta

Policijska stanica

Kopija

 

Lokacijski uslovi (urbanistička saglasnost)

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Kopija

 

Prepis posjedovnog lista

Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Kopija

 

ZK izvadak

Zemlјišnoknjižna kancelarija

Original

 

Kopija katastarskog plana

Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Original

 

Poreska kartica

Poreska uprava

Original

 

Potvrda o registraciji polјoprivrednog gazdinstva

APIF

Kopija

 

Dokaz o uplati 10.00 KM opštinske administrativne takse

Opština Novi Grad

Original

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

30

Obavještenje

 

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

Trajno

Preuzimanje obrasca zahtjeva

Zahtjev za pretvaranje polјoprivrednog u građevinsko zemlјište

Izdavanje ekološke dozvole

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Manja organizaciona jedinica

Odsjek za stambeno-komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine

Djelatnost(i)

Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi; Ekologija

Kontakt podaci nadležnog službenika

Aleksandra Đurić

Tel: 052-720-908

E-mail: djuric.aca23@gmail.com

Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Zaštita životne sredine i uspostava monitoringa prilikom izgradnje i kasnije eksploatacije objekta

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 71/2012, 79/2015 i 70/2020),

Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2002, 50/2010 i 66/2018),

Zakon o upravlјanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 111/13, 106/15, 16/18 , 70/20 i 63/21),

Pravilnik o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12),

Pravilnik o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije (“Sl. glasnik RS”, br. 68/01)

Pravilnik o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola (“Sl. glasnik RS”, br. 28/13, 104/17)

Pravilnik o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12)

Pravilniko o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole

(“Sl. glasnik RS”, br. 124/12)

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse /

naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa na rješenje za  

 

1.Odobravanje Plana aktivnosti

 

2.Izdavanje ekološke dozvole

 

 

 

1.   50,00 KM

 

2.  100,00 KM

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun: 5620070000514931 NLB banka

Opština:011

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun:

5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org. 9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime i prezime

Ime jednog roditelјa

Naziv firme

Sjedište firme

Adresa stanovanja ili kontakt adresa

JMBG

JIB

Broj lične karte i organ koji je izdao

Kontakt telefon

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Plan aktivnosti

Ovlaštena organizacija za obavlјanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine

Original

 

Ovjerena izjava prilikom obnove ekološke dozvole

Original

Opština

 

Rješenje o registraciji preduzeća ili djelatnosti

Nadležni organ za registraciju

Kopija

 

Rješenje o prihvatanju Plana aktivnosti (za nove i  izgrađene objekte)

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno- komunalne djelatnosti

Kopija

 

Dokazi za izdavanje ekološke dozvole –Projektna dokumentacija (za nove i izgrađene objekte)

Ovlaštena projektantska kuća

Original

 

Poreska kartica

Poreska uprava

Original

 

Dokaz o uplati 50,00 KM takse za odobravanje plana aktivnosti

Opština Novi Grad

Original

 

Dokaz o uplati 100,00 KM takse za izdavanje ekološke dozvole

Opština Novi Grad

Original

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

60

Obavještenje

  30 dana od podnošenja zahtjeva na internet stranici opštine i oglasnoj tabli

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

 

Preuzimanje obrasca zahtjeva

Zahtjev za prihvatanje Plana aktivnosti –

 Izdavanje ekološke dozvole

Iskolčavanje objekta

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Manja organizaciona jedinica

Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje

Djelatnost(i)

Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi

Kontakt podaci nadležnog službenika

Siniša Olјača

Tel: 052/720-908

E-mail: sinisa.oljaca@opstina-novigrad.com

Radno vrijeme: radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Prije početka građenja, na pismeni zahtjev stranke, vrši se prenošenje vanjskog oblika projektovanog objekta na teren u okviru građevinske parcele, odnosno prenošenje ose trase infrastrukture, i o tome se sačinjava zapisnik, u cilјu početka izvođenja građevinskih radova.

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o uređenju prostora i građenju (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2013, 106/2015, i 84/2019)

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse /

naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa

 

30,00 KM

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun: 5620070000514931 NLB banka

Opština:011

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun: 5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org. 9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/naziv pravnog lica

Prezime/odgovorno lice

JMBG/JIB

Adresa/sjedište ili kontakt adresa

Kontakt telefon

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Lokacijski uslovi

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Original

 

Odobrenje za građenje

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Kopija

 

Poreska kartica

Poreska uprava

Original

 

Dokaz o uplati 30,00 KM takse za odobravanje plana aktivnosti

Opština Novi Grad

Original

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

30

Obavještenje

 

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

Trajno

Preuzimanje obrasca zahtjeva

Zahtjev za iskolčavanje objekta

Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Manja organizaciona jedinica

Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje

Djelatnost(i)

Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi

Kontakt podaci nadležnog službenika

Siniša Olјača

Tel: 052/720-908

E-mail: sinisa.oljaca@opstina-novigrad.com

Radno vrijeme: radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Tehnički pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu objekta

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o uređenju prostora i građenju (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2013, 106/2015, i 84/2019)

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse /

naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 Broj računa za

uplatu

 Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa

 

 

 

 

100,00 KM

 

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

 

Žiro račun: 5620070000514931 NLB banka

 

Opština:011

 

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

 

Žiro račun:

5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org.

9999999

Uplata naknade

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun: 5550070122525225, Nova banka

Opština:011

722521

Budžet.org. 0011160

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/naziv pravnog lica

Prezime/odgovorno lice

JMBG/JIB

Adresa/sjedište ili kontakt adresa

Kontakt telefon

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Građevinska dozvola

Odjelјenje za prostornouređenje i stambeno-komunalne poslove

Kopija

 

Projekat, tehnička dokumentacija

Ovlaštena projektantska firma

Original

 

Vodna dozvola

Odjelјenje za prostornouređenje i stambeno-komunalne poslove

Kopija

 

Geodetski snimak objekta/elaborat o izvršenom snimanju podzemnih instalacija

Ovlaštena geodetska agencija/RUGIPP

Original

 

Saglasnosti na izvedeno stanje

Nadležno komunalno preduzeće

Kopija

 

Izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekta

Izvođač radova

Original

 

Izvještaj nadzornog organa

Imenovani nadzorni organ

Original

 

Energetski sertifikat

Nadležna ustanova

Original

 

Poreska kartica

Poreska uprava

Original

 

Dokaz o uplati 100,00 KM takse

Opština

Original

 

Dokaz o uplati naknade

Banka  

Primalac: Budžet opštine Novi

Grad

Žiro račun:

5550070122525225

Vrsta prihoda:722521

Budžet.org.

0011160

Kopija

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

30

Obavještenje

 

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

Trajno

Preuzimanje obrasca zahtjeva

Zahtjev za tehnički pregled i izdavanje odobrenja

za upotrebu objekta