Концесија је право обављања привредних дјелатности коришћењем јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса, као и право на обављање дјелатности од општег интереса, у складу са овим законом, a то право се уступа концесионару на одређено вријеме, под условима прописаним овим законом, уз плаћање концесионе накнаде.

Предмети концесије могу бити:

Изградња, коришћење и одржавање: путева и припадајућих инфраструктурних објеката, жељезничких пруга, пловних канала и лука,аеродрома.

Коришћење јавног водног добра: воде за технолошки процес у обављању привредних дјелатности,воде и водног земљишта за коришћење хидроакумулација, купалишта, рибњака, водног земљишта за реализацију неке од привредних дјелатности или за реализацију других предмета концесије,за вађење материјала из водотока (шљунка, пијеска, камена) према програму уређења водотока,

Изградња и коришћење енергетских објеката, изузев енергетских објеката на био-масу и био-гас и соларних постројења са фотонапонским ћелијама на објектима независно од инсталиране снаге, као и соларних постројења са фото-напонским ћелијама на земљи инсталиране снаге до 250кW

Изградња или реконструкција и коришћење нафтовода, гасовода и објеката за складиштење, транспорт и дистрибуцију нафте и гаса,

Истраживање и експлоатација минералних сировина,

Планирани одстрел дивљачи уз обављање ловне дјелатности и риболов,

Игре на срећу,

Поштанске и телекомуникационе услуге, осим резервисаних поштанских услуга и заједничких и међународних комуникација,

Путнички и теретни жељезнички саобраћај,

Јавни превоз у друмском саобраћају,

Простори и објекти грађевинског и културно-историјског насљеђа,

Комуналне дјелатности, осим водоснабдијевања становништва, као и изградња, одржавање и коришћење или реконструкција и модернизација комуналних објеката,

 Дјелатност управљања отпадом,

 Изградња или реконструкција и модернизација бањских објеката и њихово коришћење,

Изградња објеката туристичке инфраструктуре и супраструктуре,

 Дјелатности у области угоститељства,

Пољопривредно земљиште,

Изградња, коришћење и одржавање спортских објеката,

Обављање дјелатности у заштићеним подручјима као заштићеним природним добрима, те право на изградњу и коришћење објеката потребних за обављање тих дјелатности у складу са посебним прописима,

Коришћење других добара од општег интереса и пружање јавних услуга, у складу са прописима којима се уређује одређена привредна или друга област.

За концесије комуналне дјелатности, осим водоснабдијевања становништва, као и изградња, одржавање и коришћење или реконструкција и модернизација комуналних објеката надлежна је скупштина јединице локалне самоуправе, а за  додјелу осталих  концесија надлежна је Влада Републике Српске, и то:

Министарство енергетике и рударства РС за област електроенергетике, минералних ресурса, нафте и гаса,

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС за област пољопривредног земљишта и јавног водног добра,

Министарство трговине и туризма РС за област трговне и туризма, те

Министарство саобраћаја и веза РС за област саобраћаја и веза.

Влада Републике Српске може овластити јединицу локалне самоуправе за додјелу сљедећих концесија:

Изградња, коришћење и одржавање: путева и припадајућих инфраструктурних објеката, жељезничких пруга, пловних канала и лука,аеродрома,

Простори и објекти природног, грађевинског и културно-историјског насљеђа

Изградња или реконструкција и модернизација бањских објеката и њихово коришћење;

Изградња објеката туристичке инфраструктуре и супраструктуре;

Дјелатности у области угоститељства.

 

Поступак за додјелу концесија може се покренути на основу: иницијативе надлежног органа, иницијативе заинтересованог лица и понуде у преговарачком поступку.

 

Уговор о концесији закључује се на рок који не може бити дужи од 50 година.

Више информација о концесијама:

Комисија за концесије Републике Српске

 

Адреса: Трг јасеновачких жртава 4 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина Телефон: +387 51 247 408 Е-mail: komisija@koncesije-rs.org