• POSLOVNI SUBJEKTI

  Broj i struktura preduzeća i preduzetničkih radnji

  Na području opštine je završne račune za 2021. godinu predalo 140 preduzeća. Najviše subjekata je registrovano u Području C-prerađivačka industrija – 45 subjekata ili 32%, i to u djelatnosti Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, sem namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala- 19 subjekata i Proizvodnja tekstila i proizvodnja odjeće – 11 subjekata. U Području G-trgovina na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikala je registrovano 28 preduzeća (20%) dok je u Području H-saobraćaj i skladištenje registrovano 20 preduzeća ili 14%.

  U različitim sektorima uslužnih djelatnosti posluje 64% pravnih lica, dok proizvodne djelatnosti obavlјa 36 % preduzeća. Dominaciju preduzećima iz uslužnih djelatnosti obezbjeđuje broj preduzeća iz sektora trgovine. Ukoliko posmatramo veličinu preduzeća prema ostvarenom prihodu i broju radnika, na području opštine u 2021. godini nema velikih preduzeća, 9 preduzeća ili 6% je srednje veličine (50-249 zaposlenih), 28 preduzeća ili 20% pripada grupi malih preduzeća (10-49 zaposlenih), a 103 preduzeća ili 74% preduzeća čine mikro preduzeća sa manje od 10 zaposlenih radnika.

  Struktura pravnih lica koja su predala završne račune na području opštine Novi Grad  prema području djelatnosti,  period od 2017-2021. godina:

   

  PODRUČJE

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  A

  Polјoprivreda, šumarstvo i ribolov

  10

  11

  10

  8

  9

  B

  Vađenje ruda i kamena

  0

  0

  1

  1

  1

  C

  Prerađivačka industrija

  50

  49

  46

  47

  45

  D

  Proizvodnja i snabdijevanje el.energijom

  4

  4

  4

  5

  4

  E

  Snabd. vodom, kanal., upr. otpadom i djelat. sanacije životne sredine

  2

  2

  2

  2

  2

  F

  Građevinarstvo

  4

  5

  4

  4

  3

  G

  Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala

  35

  38

  35

  33

  28

  H

  Saobraćaj i skladištenje

  18

  17

  17

  19

  20

  I

  Djelatnost pružanja smještaja, ugostitelјstvo

  2

  2

  2

  2

  2

  Q

  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada

  9

  7

  10

  10

  10

  L

  Poslovanje nekretninama

  3

  3

  3

  3

  3

  M

  Stručne, naučne i tehničke djelatnosti

  7

  6

  6

  6

  6

  N

  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

  1

  1

  0

  0

  1

  O

  Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje

  0

  0

  0

  1

  1

  S

  Ostale uslužne djelatnosti

  2

  2

  2

  3

  3

  R

  Umjetnost, zabava i rekreacija

  1

  1

  0

  0

  0

  J

  Informacije i komunikacije

  3

  3

  2

  3

  2

  UKUPNO

  151

  151

  144

  147

  140

  U okviru prerađivačke industrije, najveći broj subjekata je registrovan u oblasti drvoprerađivačke i tekstilne industrije, koje čine 67% svih subjekata prerađivačke industrije.

  Struktura pravnih lica prema djelatnosti u oblasti prerađivačke industrije za period od 2017-2021. godine:

  Djelatnost

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, sem namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

  22

  20

  19

  20

  19

  Proizvodnja tekstila i proizvodnja odjeće

  10

  11

  11

  11

  11

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja pića

  5

  5

  4

  4

  3

  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

  1

  1

  1

  1

  1

  Proizvodnja mašina i opreme, d. n., Popravak i instalacija mašina i opreme

  2

  2

  2

  2

  2

  Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, sem mašina i opreme

  5

  5

  4

  4

  4

  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

  1

  1

  1

  1

  1

  Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  1

  1

  1

  1

  3

  Štampanje i umnožavanje snimlјenih zapisa

  3

  3

  3

  3

  1

  UKUPNO:

  50

  49

  46

  47

  45

   

  U registru preduzetničkih djelatnosti registrovan je 441 samostalani preduzetnik. Najviše je registrovanih trgovačkih radnji (143 preduzetnika ili 32%), zatim ugostitelјskih radnji (105 preduzetnika ili 24%) i preduzetničkih radnji iz oblasti prerađivačke industrije, uklјučujući polјoprivredu i građevinarstvo (92 preduzetnika ili 21%).

   Struktura samostalnih preduzetnika prema područjima  djelatnosti za period od 2017-2021. godina:

  SEKTOR DJELATNOSTI

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  A. Polјoprivreda, šumarstvo i ribolov

  14

  13

  16

  13

  22

  B. Vađenje rude i kamena

  0

  0

  0

  0

  0

  C. Prerađivačka industrija

  46

  48

  49

  47

  47

  F. Građevinarstvo

  11

  13

  16

  18

  23

  G. Trg. na vel. i mal; popr. mot. voz.,motocikala

  172

  154

  149

  146

  143

  I.  Djelat. pružanja smješ., priprema i posl. hrane, hotel. i ugostite.

  110

  107

  107

  107

  105

  H. Saobraćaj i skladištenje

  22

  20

  22

  23

  29

  L. Poslovanje nekretninama

  2

  2

  1

  1

  2

  J. Informacije i komunikacije

  0

  0

  0

  0

  1

  M. Stručne , naučne i tehničke djelatnosti

  19

  16

  15

  16

  15

  N. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

  2

  1

  1

  1

  3

  P. Obrazovanje

  4

  5

  5

  5

  6

  R. Umjetnost, zabava i rekreacija

  0

  0

  0

  1

  1

  S. Ostale uslužne  djelatnosti

  42

  41

  42

  43

  44

  Ukupno

  444

  420

  423

  421

  441

   

   

 • FINANSIJSKO POSLOVANJE MSP-A

  Kretanje ukupnih prihoda preduzeća sa područja opštine u posednjih pet godina pokazuje konstantan rast, osim  2020. godine, kada je zbog pandemije virusa korona, došlo do neznatnog pada prihoda (za 0,7%) uslјed poslјedica pandemije korona virusa. Ukupan prihod poslovnih subjekata koji su predali završne račune u 2021. godini iznosili su 276.687.573,00 KM, što je za 32.326.464,00 KM ili 13,23% više u odnosu na prethodnu godinu.

  Pregled ukupnih prihoda, rashoda i neto dobiti preduzeća na području opštine Novi Grad  za period 2017-2021.godina , u KM:

  Neto dobit bilјeži stalni rast u periodu od 2017-2021. godine, i u 2021. godini iznosila je 16.578.185,00 KM, odnosno za 49,8% je veća u odnosu na 2020.godinu.

  Pregled ukupnih prihoda pravnih lica koja su predala završne račune na području opštine Novi Grad, po područjima djelatnosti (KM),  za period 2017-2021. godina: 

   

   

  PODRUČJE

  2017.

  2018.

  2019.

  2020.

  2021.

  A

  Polјoprivreda, šumarstvo i ribolov

  2.768.590,00

  2.625.739,00

  2.429.953,00

  2.108.492,00

  3.490.274,00

  B

  Vađenje ruda i kamena

  0,00

  0,00

  0,00

  30.777,00

  111.559,00

  C

  Prerađivačka industrija

  40.549.531,00

  46.285.595,00

  44.525.906,00

  45.728.002,00

  50.226.083,00

  D

  Proizvodnja i snabdijevanje el.energijom

  105,00

  27.626,00

  98.914,00

  1.619.280,00

  2.573.694,00

  E

  Snabd. vodom, kanaliz., upravlјanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine

  1.926.889,00

  1.882.679,00

  2.090.565,00

  2.236.409,00

  2.182.261,00

  F

  Građevinarstvo

  383.072,00

  348.747,00

  486.422,00

  542.848,00

  807.597,00

  G

  Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala

  126.158.629,00

  144.565.011,00

  171.437.189,00

  168.385.080,00

  186.882.157,00

  H

  Saobraćaj i skladištenje

  13.654.559,00

  13.222.952,00

  13.494.012,00

  12.532.431,00

  17.469.246,00

  I

  Djelatnost pružanja smještaja, ugostitelјstvo

  145.826,00

  146.138,00

  184.837,00

  99.760,00

  143.824,00

  Q

  Djelatnosti zdravstvene zaštite i soc. rada

  3.566.319,00

  3.770.477,00

  3.940.599,00

  4.526.830,00

  5.593.174,00

  L

  Poslovanje nekretninama

  2.782.872,00

  3.828.442,00

  3.490.754,00

  3.203.801,00

  3.639.844,00

  M

  Stručne, naučne i tehničke djelatnosti

  3.028.283,00

  3.912.574,00

  3.483.341,00

  3.008.603,00

  3.146.629,00

  N

  Administ. i pomoćne uslužne djelatnosti

  424.982,00

  114.089,00

  0,00

  0,00

  0,00

  O

  Javna upr. i odbrana, obavezno soc. osiguranje

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  34.233,00

  S

  Ostale uslužne djelatnosti

  52.943,00

  57.988,00

  58.497,00

  55.663,00

  81.635,00

  R

  Umjetnost, zabava i rekreacija

  165.107,00

  148.120,00

  0,00

  0,00

  0,00

  J

  Informacije i komunikacije

  254.424,00

  300.989,00

  272.517,00

  280.133,00

  305.363,00

  UKUPNO

  195.862.131,00

  221.237.166,00

  245.993.506,00

  244.358.109,00

  276.687.573,00

   

  Analizirajući ukupne prihode poslovnih subjekata po registrovanim djelatnostima, najveće učešće u prihodima od poslovne djelatnosti opštine Novi Grad imaju područja G – trgovina na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikala sa 67,54% učešća, C – prerađivačka industrija sa 18,15% učešća i H-saobraćaj i skladištenje sa 6,31 % učešća. U toku 2021. godine poslovni subjekti su poslovali u 34 različitie oblasti,te su najveći prihodi ostvareni u sledećim oblastima: Trgovina na veliko, sem trgovine motornim vozilima i motociklima 124.457.760,00 KM, Trgovina na malo, sem trgovine motornim vozilima i motociklima 60.346.742,00 KM, Proizvodnja prehrambenih proizvoda 19.659.186,00 KM.

  U prerađivačkoj industriji, u 2021. godini najveće prihode ostvarila je prehrambena, drvoprerađivačka i tekstilna industrija, koji čine 93% ukupnih prihoda prerađivačke industrije i 17% ukupnih prihoda pravnih lica koja su predala završne račune na području opštine. U 2021. godini preduzeća koja posluju u području proizvodnje prehrambenih proizvoda i proizvodnje pića imala su pad prihoda za 1,84% u odnosu na prethodnu godinu, dok su rast prihoda imale tekstilna industrija za 17,81%, a drvoprerađivačka za 19,34%. Konstantan rast u proteklih 5 godina bilјeži proizvodnja gotovih metalnih proizvoda (sem mašina i  opreme) i proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala. Konstantan pad, sa druge strane, bilјeži proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda.

   

  Pregled prihoda pravnih lica koja su predala završne račune na području opštine Novi Grad, prema djelatnosti u oblasti prerađivačke industrije,  2017-2021. godina (KM):

  DJELATNOST

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, sem namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

  14.816.689,00

  16.080.046,00

  17.698.327,00

  14.682.723,00

  17.522.835,00

  Proizvodnja tekstila i proizvodnja odjeće

  4.542.028,00

  5.563.029,00

  5.416.954,00

  8.063.783,00

  9.500.302,00

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja pića

  19.139.098,00

  22.337.300,00

  18.690.673,00

  20.151.143,00

  19.780.236,00

  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

  117.989,00

  115.695,00

  102.817,00

  97.337,00

  91.655,00

  Proizvodnja mašina i opreme, d. n., Popravak i instalacija mašina i opreme

  1.138.529

  1.037.378,00

  1.092.634,00

  809.242,00

  1.105.755,00

  Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, sem mašina i opreme

  412.534,00

  522.712,00

  806.325,00

  1.092.244,00

  1.337.141,00

  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

  93.180,00

  99.723,00

  144.074,00

  118.959,00

  839,00

  Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  183.061,00

  405.145,00

  452.172,00

  593.918,00

  772.955,00

  Štampanje i umnožavanje snimlјenih zapisa

  106.423,00

  124.567,00

  121.930,00

  118.653,00

  114.365,00

  UKUPNO:

  40.549.531

  46.285.595

  44.525.906,00

  45.728.002

  50.226.083,00

  Ukupni rashodi preduzeća na području opštine u 2021. godini iznosili su 260.109.388,00 KM, dok su u 2020. godini ukupni rashodi iznosili 233.291.289,00 KM, što pokazuje da su poslovni subjekti u 2021. godini ostvarili rast ukupnih rashoda u odnosu na 2020. godinu za 26.818.099,00 KM, ili procentualno 11,49%. Analizirajući ukupne rashode poslovnih subjekata po registrovanim djelatnostima, najveće učešće u rashodima od poslovne djelatnosti opštine Novi Grad imaju područja G- trgovina na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikala, C – prerađivačka industrija i H – saobraćaj i skladištenje. U toku 2021. godine poslovni subjekti su poslovali u 34 različitih oblasti, te najveći rashodi ostvareni su u sledećim oblastima: Trgovina na veliko, sem trgovine motornim vozilima i motociklima 117.697.934,00 KM, Trgovina na malo, sem trgovine motornim vozilima i motociklim 57.415.404,00 KM, Proizvodnja prehrambenih proizvoda 18.133.815,00 KM.

    Pregled ukupnih rashoda pravnih lica koja su predala završne račune na području opštine Novi Grad, po područjima djelatnosti, 2017-2021. godina: 

   

  PODRUČJE

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  A

  Polјoprivreda, šumarstvo i ribolov

  2.690.449,00

  2.485.004,00

  2.237.185,00

  2.007.163,00

  3.284.968,00

  B

  Vađenje ruda i kamena

  0

  0

  0

  17,270.00

  81.396,00

  C

  Prerađivačka industrija

  39.267.437,00

  43.556.475,00

  41.831.622,00

  43.167.870,00

  46.761.820,00

  D

  Proizvodnja i snabdijevanje el.energijom

  13.507,00

  24.847,00

  31.341,00

  826.194,00

  829.826,00

  E

  Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravlјanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine

  1.865.133,00

  1.987.769,00

  2.152.228,00

  2.894.915,00

  2.194.497,00

  F

  Građevinarstvo

  350.025,00

  383.556,00

  382.959,00

  447.780,00

  695.822,00

  G

  Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i

  122.710.444,00

  141.488.261,00

  165.048.327,00

  160.609.081,00

  177.161.554,00

  H

  Saobraćaj i skladištenje

  13.438.915,00

  12.958.961,00

  13.088.343,00

  12.248.491,00

  16.898.872,00

  I

  Djelatnost pružanja smještaja, ugostitelјstvo

  239.472,00

  229.317,00

  198.938,00

  95.356,00

  124.941,00

  Q

  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada

  3.822.635,00

  3.856.614,00

  4.560.407,00

  4.916.360,00

  5.754.033,00

  L

  Poslovanje nekretninama

  2.805.699,00

  3.328.601,00

  3.767.370,00

  2.980.144,00

  2.988.910,00

  M

  Stručne, naučne i tehničke djelatnosti

  2.916.799,00

  3.447.639,00

  2.996.155,00

  2.735.973,00

  2.885.565,00

  N

  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

  18.796,00

  8.281,00

  0

  0

  4.040,00

  O

  Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje

  0

  0

  0

  1.694,00

  41.138,00

  S

  Ostale uslužne djelatnosti

  60.353,00

  54.714,00

  58,923.00

  52.793,00

  78.356,00

  R

  Umjetnost, zabava i rekreacija

  156.946,00

  145.246,00

  0

  0

  0

  J

  Informacije i komunikacije

  266.129,00

  312.709,00

  304.082,00

  290.205,00

  323.650,00

  UKUPNO

  190.622.739,00

  214.267.994,00

  236.598.957,00

  233.291.289,00

  260.109.388,00

  Kada je prerađivačka industrija u pitanju, najveće rashode, kao i kod prihoda, ostvarile su prehrambena, drvoprerađivačka i tekstilna industrija, koje čine 93% ukupnih rashoda prerađivačke industrije i 16,72% ukupnih rashoda pravnih lica koja su predala završne račune na području opštine.

  Pregled rashoda pravnih lica koja su predala završne račune na području opštine Novi Grad, prema djelatnosti u oblasti prerađivačke industrije,  2017-2021. godina (KM):

   

  Djelatnost

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, sem namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

  14.197.665,00

  15.186.608,00

  16.383.631,00

  13.622.882,00

  16.157.831,00

  Proizvodnja tekstila i proizvodnja odjeće

  4.512.861,00

  5.387.680,00

  4.949.773,00

  7.573.064,00

  9.086.395,00

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja pića

  18.355.061,00

  20.708.964,00

  17.732.340,00

  18.977.327,00

  18.250.509,00

  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

  116.043,00

  108.794,00

  88.368,00

  89.879,00

  80.014,00

  Proizvodnja mašina i opreme, d. n., Popravak i instalacija mašina i opreme

  1.011.706,00

  993.965,00

  1.073.540,00

  823.192,00

  975.741,00

  Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, sem mašina i opreme

  412.787,00

  518.105,00

  866.376,00

  1.054.676,00

  1.301.880,00

  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

  97.689,00

  89.644,00

  180.548,00

  358.243,00

  54.980,00

  Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  450.386,00

  439.598,00

  439.258,00

  556.433,00

  740.149,00

  Štampanje i umnožavanje snimlјenih zapisa

  113.509,00

  123.117,00

  117.788,00

  112,174.00

  114.321,00

  UKUPNO

  39.267.437,00

  43.556.475,00

  41.831.622,00

  43.167.870,00

  46.761.820,00

   

   

   

 • PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

  Struktura pravnih lica prema djelatnosti u oblasti prerađivačke industrije za period od 2017-2021. godine:

  Djelatnost

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, sem namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

  22

  20

  19

  20

  19

  Proizvodnja tekstila i proizvodnja odjeće

  10

  11

  11

  11

  11

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja pića

  5

  5

  4

  4

  3

  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

  1

  1

  1

  1

  1

  Proizvodnja mašina i opreme, d. n., Popravak i instalacija mašina i opreme

  2

  2

  2

  2

  2

  Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, sem mašina i opreme

  5

  5

  4

  4

  4

  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

  1

  1

  1

  1

  1

  Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  1

  1

  1

  1

  3

  Štampanje i umnožavanje snimlјenih zapisa

  3

  3

  3

  3

  1

  UKUPNO:

  50

  49

  46

  47

  45

   

  Pregled prihoda pravnih lica koja su predala završne račune na području opštine Novi Grad, prema djelatnosti u oblasti prerađivačke industrije,  2017-2021. godina (KM):

  DJELATNOST

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, sem namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

  14.816.689,00

  16.080.046,00

  17.698.327,00

  14.682.723,00

  17.522.835,00

  Proizvodnja tekstila i proizvodnja odjeće

  4.542.028,00

  5.563.029,00

  5.416.954,00

  8.063.783,00

  9.500.302,00

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja pića

  19.139.098,00

  22.337.300,00

  18.690.673,00

  20.151.143,00

  19.780.236,00

  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

  117.989,00

  115.695,00

  102.817,00

  97.337,00

  91.655,00

  Proizvodnja mašina i opreme, d. n., Popravak i instalacija mašina i opreme

  1.138.529

  1.037.378,00

  1.092.634,00

  809.242,00

  1.105.755,00

  Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, sem mašina i opreme

  412.534,00

  522.712,00

  806.325,00

  1.092.244,00

  1.337.141,00

  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

  93.180,00

  99.723,00

  144.074,00

  118.959,00

  839,00

  Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  183.061,00

  405.145,00

  452.172,00

  593.918,00

  772.955,00

  Štampanje i umnožavanje snimlјenih zapisa

  106.423,00

  124.567,00

  121.930,00

  118.653,00

  114.365,00

  UKUPNO:

  40.549.531

  46.285.595

  44.525.906,00

  45.728.002

  50.226.083,00

  Pregled rashoda pravnih lica koja su predala završne račune na području opštine Novi Grad, prema djelatnosti u oblasti prerađivačke industrije,  2017-2021. godina (KM):

  Djelatnost

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, sem namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

  14.197.665,00

  15.186.608,00

  16.383.631,00

  13.622.882,00

  16.157.831,00

  Proizvodnja tekstila i proizvodnja odjeće

  4.512.861,00

  5.387.680,00

  4.949.773,00

  7.573.064,00

  9.086.395,00

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja pića

  18.355.061,00

  20.708.964,00

  17.732.340,00

  18.977.327,00

  18.250.509,00

  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

  116.043,00

  108.794,00

  88.368,00

  89.879,00

  80.014,00

  Proizvodnja mašina i opreme, d. n., Popravak i instalacija mašina i opreme

  1.011.706,00

  993.965,00

  1.073.540,00

  823.192,00

  975.741,00

  Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, sem mašina i opreme

  412.787,00

  518.105,00

  866.376,00

  1.054.676,00

  1.301.880,00

  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

  97.689,00

  89.644,00

  180.548,00

  358.243,00

  54.980,00

  Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  450.386,00

  439.598,00

  439.258,00

  556.433,00

  740.149,00

  Štampanje i umnožavanje snimlјenih zapisa

  113.509,00

  123.117,00

  117.788,00

  112,174.00

  114.321,00

  UKUPNO

  39.267.437,00

  43.556.475,00

  41.831.622,00

  43.167.870,00

  46.761.820,00

  Stopa dobiti (Dobit/prihod*100) pravnih lica koja su predala završne račune na području opštine Novi Grad, prema djelatnosti u oblasti prerađivačke industrije,  2017-2021. godina (%): 

  Djelatnost

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, sem namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

  4,18

  5,56

  7,43

  7,22

  7,79

  Proizvodnja tekstila i proizvodnja odjeće

  0,64

  3,15

  8,62

  6,09

  4,36

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja pića

  4,10

  7,29

  5,13

  5,83

  7,73

  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

  1,65

  5,96

  14,05

  7,66

  12,70

  Proizvodnja mašina i opreme, d. n., Popravak i instalacija mašina i opreme

  11,14

  4,18

  1,75

  -1,72

  11,76

  Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, sem mašina i opreme

  -0,06

  0,88

  -7,45

  3,44

  2,64

  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

  -4,84

  10,11

  -25,32

  -201,15

  -6.453,04

  Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  -146,03

  -8,50

  2,86

  6,31

  4,24

  Štampanje i umnožavanje snimlјenih zapisa

  -6,66

  1,16

  3,40

  5,46

  0,04

  UKUPNO

  3,16

  5,90

  6,05

  5,60

  6,90

 • SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA OPŠTINE

  Ukupan izvoz u periodu od 2017.-2021. godine je konstantno rastao, osim u 2020. godini, kada je uslјed pandemije korona virusa imao pad od 9,1%. Ukupan izvoz u 2021. godini je za 93% veći u odnosu na 2017. godinu. Ukupan uvoz takođe ima trend rasta u posmatranom periodu, osim u 2019. godini, kada je imao pad od 3%. Uvoz je 2021. godine veći za 41% u odnosu na 2017. godinu. Ukupan obim robne razmjene opštine Novi Grad sa inostranstvom u 2021. godini iznosio je 132.785.000,00 KM, što je u poređenju sa 2017. godinom više za 47.216.000,00 KM ili za 55%.

  Uvoz i izvoz, robna razmjena i pokrivenost uvoza izvozom na području opštine Novi  Grad, 2017-2021 godina:

  R.br

  Opis/Godina

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  1.

  Ukupan uvoz (KM)

  62.179.000

  81.447.000

  78.972.487

  81.929.405

  87.565.000

  2.

  Ukupan izvoz (KM)

  23.390.269

  36.878.000

  38.106.222

  34.623.737

  45.220.000

  3.

  Obim razmjene (KM)

  85.569.000

  118.325.000

  117.078.709

  116.553.142

  132.785.000

  4.

  Pokrivenost uvoza izvozom (%)

  37,6

  45,3

  48,3

  42,3

  51,6

  Najveći uvozni proizvodi u ukupnom uvozu su proizvodi hemijske i srodnih industrija (49,5%), tekstil i proizvodi od tekstila (26%) te proizvodi prehrambene industrije i alkohol. Najveći izvoz je ostvaren u oblasti tekstila i proizvoda od tekstila (65%), proizvoda od drveta i srodnih proizvoda (19,4%) i, proizvoda od prostih metala (8,2%). U pogledu spolјnotrgovinskih partnera, naši proizvodi su najprisutniji na tržištima EU, i to Hrvatske, Nјemačke i Austrije. Najviše proizvoda se uvozilo iz Slovenije, Hrvatske i Srbije.

   Najveći izvoznici sa područja opštine Novi Grad, prema podacima iz završnih izvještaja privrednih društava za 2021. godinu:

  Redni broj

  Naziv preduzeća

  Učešće (%) u ukupnom izvozu, 2021. godine

  Sektor

  1.

  Smart Textiles d.o.o.

  7,85

  Tekstilna industrija

  2.

  “Ligno-Progres” d.o.o.          

  7,31

  Drvoprerađivačka industrija

  3.

  Vastil d.o.o.

  4,86

  Tekstilna industrija

  4.

  Savia“d.o.o.                                                                                  

  4,72

  Saobraćaj i skladištenje

  5.

  “Tehnošped” d.o.o.                                                                                

  3,15

  Saobraćaj i skladištenje

  6.

  LB logistic d.o.o.                                                                                 

  3,02

  Saobraćaj i skladištenje

  7.

  Zlatna pčela ”  d.o.o.                                                                        

  2,70

  Drvoprerađivačka industrija

  8.

  Ligno Tehna Co d.o.o.

  2,46

  Drvoprerađivačka industrija

  9.

  „Sana-Elvis“ a.d.

  2,00

  Tekstilna industrija

  10.

  SMS – IE d.o.o.

  1,80

  Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

   

  Ukupno:

  39,86

   

   

 • STRANI I DOMAĆI ULAGAČI

  Privreda opštine Novi Grad u proteklom srednjeročnom periodu je stagnirala, ali  je pandemija korona virusa dodatno usporila razvoj privrede i nove investicije. Broj zaposlenih, broj preduzeća i uopšte privredna aktivnost na području opštine stagnira, a ovakav trend je direktna poslјedica emigracije radno sposobnog  stanovništva.

  U periodu od 2017. godine najveće strane investicije su  investicije iz Italije i Austrije, i to preduzeća ,,Derma-Fire sticks” d.o.o. Novi Grad vrijednosti 1.920.617,00 KM (proizvodnja peleta), ,,Smart Textiles” d.o.o. Novi Grad vrijednosti 1.113.971,00 KM (tekstilna industrija) i ,,Vastil” d.o.o. Novi Grad vrijednosti 504.239,00 KM (tekstilna industrija). Kad su domaći investitori u pitanju, najveće investicije se odnose na preduzeća ,,Drvo-Zec CO” d.o.o. Novi Grad vrijednosti 87.617,00 KM (sječa drveta), ,,Agronova” p.o. Novi Grad vrijednosti 42.108,00 KM (polјoprivredna zadruga) i ,,Gvozden-Kop” d.o.o. Novi Grad vrijednosti 34.800,00 KM (vađenje rude i kamena). Najveći broj zaposlenih trenutno imaju strani investitori u oblasti tekstilne industrije „Vastil” d.o.o. Novi Grad (102 zaposlena) i ,,Smart Textiles” d.o.o. Novi Grad (85 zaposlenih).

Kontakti za dodatne informacije:

 

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Kontakt:  Miroslava Pašić,  načelnik Odjeljenja

Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad

Tel: + 387 52/720 460

E-mail:miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

 

Odsjek za upravljanje razvojem

Kontakt:  Vesna Đukanović,  šef Odsjeka

Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad

Tel: +387 52/720-466

E-mail: vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com