• Пословни субјекти

  Структура правних лица према подручју дјелатности  (правна лица која су предала завршне рачуне за 2020. годину), период од 2017-2020.г.

   

   

  ПОДРУЧЈЕ

  2017

  2018

  2019

  2020

  А

  Пољопривреда, шумарство и риболов

  10

  11

  10

  8

  B

  Вађење руда и камена

  0

  0

  1

  1

  C

  Прерађивачка индустрија

  50

  49

  46

  47

  D

  Производња и снабдијевање ел.енергијом

  4

  4

  4

  5

  Е

  Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине

  2

  2

  2

  2

  F

  Грађевинарство

  4

  5

  4

  4

  G

  Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и

  35

  38

  35

  33

  H

  Саобраћај и складиштење

  18

  17

  17

  19

  I

  Дјелатност пружања смјештаја, угоститељство

  2

  2

  2

  2

  Q

  Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада

  9

  7

  10

  10

  L

  Пословање некретнинама

  3

  3

  3

  3

  М

  Стручне, научне и техничке дјелатности

  7

  6

  6

  6

  N

  Административне и помоћне услужне дјелатности

  1

  1

  0

  0

  О

  Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање

  0

  0

  0

  1

  S

  Остале услужне дјелатности

  2

  2

  2

  3

  R

  Умјетност, забава и рекреација

  1

  1

  0

  0

  Ј

  Информације и комуникације

  3

  3

  2

  3

  УКУПНО

  151

  151

  144

  147

   

  Структура самосталних предузетника према подручјима  дјелатности за период од 2017-2020.г.

   

  Сектор дјелатности

  2017

  2018

  2019

  2020

  А. Пољопривреда, шумарство и риболов

  14

  13

  16

  13

  B. Вађење руде и камена

  0

  0

  0

  0

  C. Прерађивачка индустрија

  46

  48

  49

  47

  D. Произв. и снабд.  са ел.енергијом, гасом

  0

  0

  0

  0

  F. Грађевинарство

  11

  13

  16

  18

  G. Трговина на велико и мало; поправка

      моторних возила, мотоцикала

  172

  154

  149

  146

  I. Дјелатности пружања смјештаја,   

       пр.и посл. хране, хотел.и угоститељство

  110

  107

  107

  107

  H. Саобраћај и складиштење

  22

  20

  22

  23

  L. Пословање некретнинама

  2

  2

  1

  1

  Ј. Информације и комуникације

  0

  0

  0

  0

  М. Стручне , научне и техничке дјелатности

  19

  16

  15

  16

  N. Административне и помоћне услужне дј.

  2

  1

  1

  1

  P. Образовање

  4

  5

  5

  5

  R. Умјетност, забава и рекреација

  0

  0

  0

  1

  S. Остале услужне  дјелатности

  42

  41

  42

  43

  Укупно

  444

  420

  423

  421

   

 • Финансијско пословање МСП-а

 • % учешћа у прерађивачкој индустрији

  Структура правних лица према дјелатности у области прерађивачке индустријепериод од 2017-2020.г.

  Дјелатност

  2017

  2018

  2019

  2020

  Дрвопрерађивачка

  22

  20

  19

  20

  Текстилна

  10

  11

  11

  11

  Прехрамбена

  5

  5

  4

  4

  Производња хемикалија и хемијских производа

  1

  1

  1

  1

  Производња машина и опреме, Поправак и инсталација машина и опреме

  2

  2

  2

  2

  Производња готових металних производа, сем машина и опреме

  5

  5

  4

  4

  Производња рачунара, електронских и оптичких производа

                        1

  1

  1

  1

  Производња осталих производа од неметалних минерала

  1

  1

  1

  1

  Штампање и умножавање снимљених  записа

  3

  3

  3

  3

  УКУПНО:

  50

  49

  46

  47

 • Спољнотрговинска размјена општине размјена општине

  Преглед укупног увоза и извоза, обима робне размјене и покривености увоза извозом на подручју општине Нови Град, за период од 2107.-2020.године

   

  Р.бр

  Опис/Година

  2017

  2018

  2019

  2020

  1.

  Укупан увоз (КМ)

  62.179.000

  81.447.000

  78.972.487

  81.929.405

  2.

  Укупан извоз (КМ)

  23.390.269

  36.878.000

  38.106.222

  34.623.737

  3.

  Обим размјене (КМ)

  85.569.000

  118.325.000

  117.078.709

  116.553.142

  4.

  Покривеност увоза извозом (%)

  37,6

  45,3

  48,3

  42,3

  Посматрано по групама производа,  у 2020. години највећи увозни производи  су  производи хемијске индустрије и сродних индустрија (49,5% у укупном увозу), текстил и производа од текстила (26% у укупном увозу), производи прехрамбене индустрије, алкохол и сирће; дуван и производи замјене дувана (7,8% у укупном увозу), те  машине; апарати и механички уређаји; електро опрема (3,5% у укупном увозу) и производи од простих метала (2,9% у укупном увозу).

  Највећи извоз је остварен у области текстила и производа од текстила (65% у укупном извозу), производи од дрвета; дрвени угаљ; плута и производи од плуте; производи од сламе; еспарта и други материјали за плетење; корпарски и плетарски производи (19,4% у укупном изозу), производи од простих метала (8,2% у укупном извозу) и машина; апарата и механичких уређаја; електро опреме (5,7% у укупном извозу).  Према подацима, ове четири дјелатности чине 98,3% укупног извоза.

  У погледу спољнотрговинских партнера, наши производи су најприсутнији на тржиштима ЕУ, и то Хрватске, Њемачке и Аустрије. Највише производа се увозило из Словеније, Хрватске и Србије.

   

   Највећи извозници са подручја општине Нови Град, привредна друштва, 2020.г.

   

  Редни број

  Назив предузећа

  Учешће (%) у укупном извозу, 2020.г.

  Сектор

  1.

  Smart Textiles д.о.о.

  8,15

  Текстилна индустрија

  2.

  Лигно-Прогрес”  д.о.о.              

  7,75

  Дрвопрерађивачка индустрија

  3.

  Вастил д.о.о.

  4,44

  Текстилна индустрија

  4.

  ” Златна пчела ”  д.о.о.

  3,53

  Дрвопрерађивачка индустрија

  5.

  “Техношпед”    д.о.о.       

  3,50

  Саобраћај и складиштење

  6.

  Лигно Техна д.о.о.     

  3,36

  Дрвопрерађивачка индустрија

  7.

  LB logistic“

  2,91

  Саобраћај и складиштење

  8.

  “Сана Елвис“

  2,36

  Текстилна индустрија

  9.

  „Унаметал Пласт“

  2,28

  Саобраћај и складиштење

  10.

  „Луна Нуклеус“

  1,84

  Дрвопрерађивачка индустрија

   

  Укупно:

  40,12

   

 • Страни улагачи

  Страни и домаћи инвеститори на подручју општине Нови Град у периоду од 2017-2020.године

   

  Р. Бр.

  Инвеститор

  ЗЕМЉА ПОРИЈЕКЛА

  ДЈЕЛАТНОСТ

  ГОДИНА ИНВЕСТИЦИЈЕ

  ВЕЛИЧИНА ИНВЕСТИЦИЈЕ/ СТАЛНА СРЕДСТВА

  БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 2020.г.

  1.

  ,,Antonic-Holz” д.о.о.

  БиХ/РС

  пољопривреда, шумарство и риболов

  2017

  18.000,00

  10

  2.

  ,,Вастил” д.о.о.

  Италија

  прерађивачка индустрија

  2017

  504.239,00

  102

  3.

  ,,Електроспин” д.о.о.

   БиХ/РС

  грађевинарство

  2017

  27.277,00

  4

  4.

  ,,Мој Ауто” д.о.о.

  БиХ/РС

  трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

  2017

  6.654,00

  2

  5.

  ,,Софија Транспорт” д.о.о.

  БиХ/РС

  саобраћај и складиштење

  2017

  14.558,00

  1

  6.

  ,,Радуловић” д.о.о.

  БиХ/РС

  дјелатност пружања смјештаја; припреме и послуживања хране и пића

  2017

  2.255,00

  0

  7.

  ,,Агронова” П.О.

  БиХ/РС

  пољопривреда, шумарство и риболов

  2018

  42.108,00

  1

  8.

  Action-Tex  Сервис д.о.о.  

  Италија

  прерађивачка индустрија

  2018

  55.275,00

  6

  9.

  ,,Derma-Fire Sticks” д.о.о.

  Аустрија

  прерађивачка индустрија

  2018

  1.920.617,00

  20

  10.

  ,,Долина Јапре- Беговић”

  БиХ/РС

  остале услужне дјелатности

  2018

  12.267,00

  1

  11.

  ,,Гвозден-Коп” д.о.о.

  БиХ/РС

  вађење руде и камена

  2019

  34.800,00

  2

  12.

  ,,Адл Транспорти” д.о.о.

  БиХ/РС

  саобраћај и складиштење

  2019

  21.879,00

  1

  13.

  ,,Drvo-Zec Co” д.о.о.

  БиХ/РС

  прерађивачка индустрија

  2020

  87.617,00

  4

  14.

  ,,Блиц Транс” д.о.о.

  БиХ/РС

  саобраћај и складиштење

  2020

  23.768,00

  0

  15.

  ,,Tehnošped Logistic BН” д.о.о.

  БиХ/РС

  саобраћај и складиштење

  2020

  5.182,00

  1

  16.

  ,,Smart Textiles” д.о.о.

  Италија

  прерађивачка индустрија

  2020

  1.113.971,00

  85

   

  Укупно:

   

   

   

  3.890.467,00

  240

Контакти за додатне информације:

 

Одјељење за привреду и пољопривреду

Контакт: Мирослава Пашић, начелник одјељења

Адреса: Петра Кочића 2, 79220 Нови Град

Tel: + 387 52/720 451

E-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

 

Одсјек за управљање развојем

Контакт: Весна Ђукановић, шеф одсјека

Адреса: Петра Кочића 2, 79220 Нови Град

Tel: 052/753-505

E-mail: vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com