• Пословни субјекти

  151 активно привредно друштво:

  Микро (до 9 запослених) 71
  Мала (од 10-49 запослених) 67
  Средња (од 50-249 запослених): 10
  Велика (од 250 запослених): 3 

  420 регистрованих предузетника:

  Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала: 154
  Дјелатности пружања услуга смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство: 107
  Прерађивачка индустрија: 48
  Остале услужне дјелатности: 41

   

 • Главне гране привреде мсп-а са % учешћа грана дјелатности у привреди

  Пољопривреда 6,1%
  Прерађивачка индустрија 33,3%
  Трговина 24,5%
  Саобраћај и складиштење 12,2%
  Остало 23,9%

 • Финансијско пословање мсп-а у 2017. г.

  Укупан приход: 195.862.131,00 КМ
  Укупни расходи: 190.622.739,00 КМ
  Нето добит: 6.380.661,00 КМ

   

 • % учешћа у прерађивачкој индустрији

  Дрвна индустрија 30,5%
  Текстилна индустрија 7,9%
  Метална индустрија 7,3%
  Прехрамбена индустрија 52,4%
  Остале дјелатности 1,9%

 • Спољнотрговинска размјена општине размјена општине

  Тренд обима робне размјене у 2018.г.: 118.325.000,00 КМ
  Тренд извоза у 2018.г.:36.878.000,00 КМ
  Тренд увоза у 2018.г.:81.447.000,00 КМ
  Тренд салда робне размјене у 2018.г.: -44.569.000,00 КМ
  Покривеност увоза извозом у 2018.г.: 45,3 %

  Најзначајније земље спољнотрговински партнери су: Њемачка, Италија, Словенија и Хрватска
  Најзначајнији извозни производи: дрво и производи од дрвета, текстил и производи од текстила и прости метали и производи од простих метала
  Најзначајнији увозни производи су: производи хемијске индустрије, прехрамбене индустрије, дуван, машине апарати и механички уређаји, електро опрема, телефонски апарати, и др.

   

 • Страни улагачи

  23 регистрована страна лица: 

  прерађивачка индустрија 48%
  трговина 26%
  саобраћај и пословање некретнинама 8%
  грађевински сектор 4%
  остало 14%

Контакти за додатне информације:

 

Одјељење за привреду и пољопривреду

Контакт: Дамир Шевић, начелник одјељења

Адреса: Петра Кочића 2, 79220 Нови Град

Tel: + 387 52/720 451

E-mail: damir.sevic@opstina-novigrad.com

 

Одсјек за управљање развојем

Контакт: Љиљана Граб, шеф одсјека

Адреса: Петра Кочића 2, 79220 Нови Град

Tel: 052/753-505

E-mail: ljiljana.grab@opstina-novigrad.com