POREZI I CARINE

 • 2019. godina
 • Stopa poreza na dohodak
 • Neoporezivi dio dohotka (€)
 • Stopa poreza na dividendu
 • Stopa poreza na dobit
 • Stopa PDV-a
 • Zbirna stopa doprinosa na bruto platu
 • Republika Srpska
 • 10%
 • 250,00
 • 10%
 • 17%
 • 33%
 • Federacija BiH
 • 10%
 • 150,00
 • 10%
 • 17%
 • 41,50%

Zakonska regulativa:

Indirektni porezi:

1.  Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13)

2.  Zakon o upravi za indirektno oporezivanje (”Službeni glasnik BiH”, broj: 89/05)

3.  Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik BiH”, broj: 55/04, 34/07 i 49/09)

4.  Zakon o postupku indirektnog oporezivanja (”Službeni glasnikBiH”, broj: 89/05 i 100/13)

5.  Zakon o postupku prinudne naplate (”Službeni glasnik BiH”, broj: 89/05 i 62/11)

6.  Zakon o PDV-u (“Službeni glasnikBiH”, broj: 09/05, 35/05, 100/08, 33/17)

7.  Zakon o akcizama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj:, 49/09 49/14, 60/14,91/17)

8.  Zakon o carinskoj politici BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11)

9.  Zakon o carinskoj tarifi BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 58/12)

10.Zakon o carinskim prekršajima (”Službeni glasnikBiH”, broj: 88/05) 

Direktni porezi:

1.  Zakon o porezu na dobit (“Službeni glasnik RS”, broj: 94/15, 1/17)

2.  Zakon o porezu na dohodak (“Službeni glasnik RS”, broj: 60/15 i 66/18)

3.  Zakon o porezu na nepokretnost (“Službeni glasnik RS”, broj: 91/15)

4.  Zakon o posebnim načinima izmirenja poreskog duga (“Službeni glasnik RS”, broj: 66/13 i 52/14)

5.  Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga (“Službeni glasnik RS”, broj: 94/15)

 

Doprinosi:

1.    Zakon o doprinosima (“Službeni glasnik RS”, broj: 114/17)

Zbirna stopa doprinosa iznosi 33% nabruto platu, odčega će se:

          za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvajati 18,5%

           za zdravstveno osiguranje 12%,

          za dječiju zaštitu 1,7% iza

          osiguranje od nezaposlenosti 0.8%          

 

Ostale takse i naknade:

1.    Zakon o šumama (“Službeni glasnik RS”, broj: 75/08 i 60/13)

2.    Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS”, broj: 50/06, 92/09 i 121/12)

3.    Zakon o komunalnim taksama (“Službeni glasnik RS”, broj: 4/12)

Carine

Carinski sistem Bosne i Hercegovine je regulisan nizom autonomnih i međunarodnih propisa  i primjenjuju se jedinstveno na području BiH.

Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/15) regulisani su osnovni elementi sistema za carinsku zaštitu privrede Bosne i Hercegovine, prava i obaveze svih subjekata u postupcima carinjenja robe i putnika. Regulisano je carinsko područje, carinska linija, carinski granični pojas, carinski nadzor, postupak carinjenja robe i drugih instituta koji regulišu sistem carinske zaštite.  Carinska tarifa sadrži raspon stopa od 0-15 %. Carinski propisi sprovode se jedinstveno na području BiH.

Postupak carinjenja robe koja se uvozi u carinsko područje BiH, sprovodi carinarnica kod koje je roba prijavljena za carinjenje.

U BiH postoje 4 glavna regionalna centra:

·       CI Banja Luka,

·       CI Sarajevo,

·       CI Tuzla,

·       CI Mostar

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućen je slobodan izvoz gotovo svih roba u EU koje ispunjavaju standarde, a istovremeno se postepeno otvara tržište BiH za robe iz EU prema dinamici ugovorenoj u aneksima i protokolima koji su pripadajući dio ovog Sporazuma. BiH je potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA sa zemljama: Albanija, Crna Gora, Makedonija, Moldavija, Srbija i UNMIK/Kosovo. CEFTA sporazumom se zamjenjuju, ali i dopunjuju postojeći sporazumi o slobodnoj trgovini sa pojedinim zemljama iz regije. Time se omogućava veća transparentonst i pravila igre približna standardima EU, kao i pristup tržištu od oko 30 miliona ljudi.

Takođe, potpisan je Ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom, Sporazum o preferencijalnoj trgovini sa Iranom, te Sporazum o slobodnoj trgovini sa državama EFTA-e (Švajcarska, Lihtenštajn, Norveška i Island).

 

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina

Odredbama člana 207. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15), koji se primjenjuje od 25.04.2018. godine, propisani su slučajevi oslobađanja od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina.

Odlukom o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina(„Službeni glasnik BiH“, broj 24/18) propisuju se uslovi i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u slučajevima propisanim članom 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i ograničenja u pogledu raspolaganja robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, kao i za oslobađanja od plaćanja izvoznih dažbina pri izvozu.

Granični prelazi: Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Šamac, Rača, Popovi (Pavlovića most), Karakaj, Klobuk, Deleuša, Vardište, Zupci, Uvac, Ivanica, Bratunac, Donja Gradina.

Carinski prelazi:
Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Rača, Popovi (Pavlovića most), Karakaj, Klobuk, Deleuša, Vardište.