POREZI I CARINE

Poreska politika u Republici Srpskoj je među najstimulativniijim u regionu.

 

ü  Jedinstvena stopa poreza na dohodak iznosi 10%.

ü  Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.

ü  Porez na nepokretnost -Svaka jedinica lokalne samouprave utvrđuje stopu poreza na nepokretnosti   na svojoj teritoriji i ona može iznositi najviše do 0,20%. Izuzetno, poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlјa proizvodna djelatnost iznosi do 0,10%. 

 

Detalјne informacije o porezima i poreskoj legislativi u Republici Srpskoj dostupne su na veb stranici Poreske uprave Republike Srpske – www.poreskaupravars.org

Zbirna stopa doprinosa u Republici Srpskoj iznosi 32,8% na bruto platu, od čega se: za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvaja 18,5%, za zdravstveno osiguranje 12%, za dječiju zaštitu 1,7% i za osiguranje od nezaposlenosti 0.6%.

 

Stopa PDV-a od 17% je među najnižim u Evropi. 

 

CARINE:

Carinski propisi sprovode se jedinstveno na području BiH. Carinska tarifa sadrži raspon stopa od 0-15%. Uprava za indirektno oporezivanje BiH odgovorna je za prikuplјanje svih carina. U BiH postoje 4 glavna regionalna centra za carinjenje robe: CI Banja Luka, CI Sarajevo, CI Tuzla i CI Mostar.

Granični prelazi: Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Šamac, Rača, Popovi (Pavlovića most), Karakaj, Klobuk, Deleuša, Vardište, Zupci, Uvac, Ivanica, Bratunac, Donja Gradina. Carinski prelazi: Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Rača, Popovi (Pavlovića most), Karakaj, Klobuk, Deleuša, Vardište.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućen je slobodan izvoz gotovo svih roba u EU koje ispunjavaju standarde, a istovremeno se postepeno otvara tržište BiH za robe iz EU prema dinamici ugovorenoj u aneksima i protokolima koji su pripadajući dio ovog Sporazuma.

 

Indirektni porezi kao i carinska politika u nadležnosti su zajedničkih institucija BiH. Više informacija dostupno na veb stranici Uprave za indirektno oporezivanje BiH- www.new.uino.gov.ba

 

Stopa poreza na dohodak

10%

Neoporezivi dio dohotka (€)

350

Stopa poreza na dividendu

Stopa poreza na dobit

10%

Stopa PDV-a

17%

Porez na nepokretnosti

0,20%

0,10% za nepokretnosti u kojima se obavlјa proizvodna djelatnost

0,00% za nepokretnosti u kojima se obavlјa deficitarna proizvodno- zanatska djelatnost (Posebnu Odluku donosi

Skupština opštine)

Zbirna stopa doprinosa na bruto platu

32,8%

 

Zakonska regulativa:

Indirektni porezi:

1.   Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH

2.   Zakon o upravi za indirektno oporezivanje

3.   Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda

4.   Zakon o postupku indirektnog oporezivanja

5.   Zakon o PDV-u

6.   Zakon o akcizama BiH

7.   Zakon o carinskoj politici BiH

8.   Zakon o carinskoj tarifi BiH

 

Direktni porezi:

1.  Zakon o porezu na dobit

2.  Zakon o porezu na dohodak

3.  Zakon o porezu na nepokretnost 

 

Doprinosi:

1.  Zakon o doprinosima

 

Ostale takse i naknade:

1.   Zakon o šumama

2.   Zakon o vodama

3. Zakon o komunalnim taksama