Registracija preduzeća i preduzetnika

 

POSTUPAK REGISTRACIJE PREDUZEĆA

KORAK 1

Procedura 1: Posjeta notaru/notarski ovjeren osnivački akt

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte, te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru. Notar ovjerava osnivački akt, tj. ovjerava potpis osnivača i ovlaštenog lica. Ovjera jednog potpisa košta 7 notarskih bodova po 0,50 KM + PDV = 4,095 KM.

Procedura 2: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa

Posjeta opštini i ovjera kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjera potpisa budućeg odgovornog lica 10 KM.

Procedura 3: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF-a

  • Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, ovjeren potpis odgovornog lica,ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica) – prva registracija besplatna,
  • Objava u Službenom glasniku RS – 7 KM po redu,
  • taksa APIF-u – 35 KM;

Rok postupanja je tri dana, ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija. Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. da je dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.

KORAK 2

Procedura 3: Registracija privrednog društva

Preuzimanje sudskog rješenja i obavještenja o razvrstavanju po klasifikaciji djelatnosti kod APIF-a.

Procedura 4: Izrada pečata

Izrada pečata u ovlaštenoj pečatoreznici. uz kopiju sudskog rješenja, a originala na uvid. Izrada pečata iznosi od 20 – 50 KM, rok postupanja 1 dan.

Nakon ovih koraka i izrade pečata, lice zainteresovano za započinjanje poslovanja u Republici Srpskoj trebalo bi da preduzme i sljedeće korake:

PDV registraciju – Posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH radi PDV registracije.

Potrebna dokumentacija:

1. zahtjev za registraciju (obrazac ZR-1),

2. rješenje o upisu u sudski registar,

3. uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave,

4. lična karta vlasnika i odgovornih lica,

5. dozvola za rad i prijava boravišta za stranog državljanina,

6. karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren,

7. originalne uplatnice, kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:

    10 KM – Svrha doznake: Taksa na zahtjev za registraciju; vrsta prihoda 722801;

    10 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji; vrsta prihoda 722802;

    20 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji; vrsta prihoda 722814;

Fiskalizacija – Da bi privredno društvo počelo sa radom neophodna je nabavka fiskalne kase koja, sa montažom i godišnjim servisiranjem košta oko 1000 KM.

Prijava zaposlenih – Posjeta Poreskoj upravi radi prijave zaposlenih na već propisanim obrascima, uzmite certifikat o registraciji iz RSTA-a.

Ispunjavanje zahtjeva politike sigurnosti i zdravlja na radu – Privredno društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ovo rješenje donosi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, a naknada iznosi 10 KM republičke takse.

KOŠTANJE REGISTRACIJE U KM (najjednostavniji oblik organizovanja):

• notar 2 x 4,095 KM + ovjera ličnih karata, 2×2 KM + 10 KM ovjera potpisa ovlaštenog lica;
• taksa APIF-u = 35 KM;
• taksa u Službenom glasniku RS za objavu 7KM po redu x 6 redova = 42 KM;
• izrada pečata = 40 KM;
• UKUPNO: 139,19 KM + taksa UIO /BiH = 40 KM.

Potrebno je posjetiti sledeće institucije:
• notara;
• opštinsku uslužnu kancelariju;
• šalter APIF-a;
• pečatoreznicu;
• područni centar Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
• distributera fiskalnih uređaja;
• Poresku upravu RS, radi prijave zaposlenih radnika.

POSTUPAK REGISTRACIJE PREDUZETNIKA

REGISTRACIJA U OPŠTINI / GRADU

Registracija biznisa u obliku samostalnog preduzetništva u Republici Srpskoj regulisana je Zakonom o obrtima i preduzetničkim djelatnostima, dok Uredba o preduzetničkim aktivnostima obuhvata spisak aktivnosti koje preduzetnik može obaviti. Odluku o registraciji preduzetnika izdaje Odeljenje za ekonomiju grada / opštine (organ za registraciju). Organ za registraciju zahtjeva sljedeću dokumentaciju:

1.) Popunjen propisan obrazac zahtjeva;
2.) Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za stranog državljana;
3.) Dokaz da pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane za obavljanje djelatnosti (Uvjerenje Osnovnog suda); (Ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);

4.) Certifikat Poreske uprave Republike Srpske da fizičko lice koje registruje preduzeće nema neizmirene obaveze koje nisu starije od 8 dana;

5.) Ugovor o uspostavljenom partnerstvu (samo ako su osnivači 2 ili više lica);
6.) Dokaz o uplati pretplata za osnivanje preduzetnika koji iznose maksimalno 32,00 KM.

Organi za registraciju su obavezni da donesu odluku o registraciji preduzetnika u roku od 2 dana nakon što im je dostavljen odgovarajući zahtjev.

Izrada pečata

Pečat se može napraviti na bilo kojoj radionici ovlašćenog proizvođača pečata gdje je neophodno prikazati kopiju odluke o obavljanju djelatnosti.
Prosječna cjena pečata je 20 – 50 KM.

REGISTRACIJA PREDUZETNIKA U URADU POREZNE UPRAVE

Registracija poreskog obveznika i / ili plaćnika doprinosa vrši se u organizacionoj jedinici Poreske uprave u čijoj nadležnosti se nalazi mjesto glavnog mjesta poslovnog preduzetnika, 5 dana od donošenja odluke o upisu sudskog registra. Da bi se registrovao, poreski obveznik i / ili obveznik doprinosa trebaju dostaviti sljedeće dokumente Poreskoj upravi:

1. Ispunjeni prijavni formular (PR2),

2. Odluka o registraciji preduzetnika,

3. Potvrđena kopija lične karte ili pasoša, (za strane državljane)

4. Ugovor o vođenju poslovnih knjiga (osim ako sam preduzetnik ne vodi knjige).

Potvrda registracije poreskog obveznika biće izdata u roku od dva ili tri dana nakon podnošenja prijave.

OTVARANJE TRANSFERNOG RAČUNA

U bilo kojoj poslovnoj banci možete otvoriti račun za transfer. Procedura zahtjeva sljedeće dokumente:

1. Odluka o registraciji preduzetnika;

2. Kartica potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga o raspolaganju sredstvima (obrazac je dostupan u banci);

3. Potvrda o registraciji poreskog obveznika.

FISKALIZACIJA

Prije započinjanja posla preduzetnik je dužan da uvede fiskalni registar. Cena fiskalnog uređaja je između 400 i 800 KM. Ovaj obavezan preduzetnik nema ako obavlja zanatske aktivnosti i aktivnosti starih i umjetničkih obrta i rukotvorina.

REGISTRACIJA U KANCELARIJSKOJ ORGANIZACIJI ZA OPOREZIVANJE OPOREZIVANJA

Platni obveznici PDV-a se registruju u lokalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini. Svi pojedinci čija oporeziva trgovina roba ili usluga u prethodnoj godini prelazi ili može verovatno premašiti prag od 50,000.00 KM moraju se registrovati kao porezni obveznici PDV-a. Pored prijave za upis i registraciju u jedinstven registar indirektnih poreskih obveznika (obrazac ZR-1), neophodno je dostaviti kopiju, nakon predstavljanja originalnog ili ovjerenog kopija sljedećih dokumenata:

1. Prijava za registraciju obveznika PDV-a;

2. Lična karta podnosioca zahtjeva;

3. Potvrda o registraciji poreskog obveznika koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske;

4. Kartica potpisnice uzorka sertifikovana od strane poslovne banke na kojoj je otvoren transakcijski račun (za sve otvorene transakcione račune);

5. Radna dozvola i upis boravka i pasoš za stranog državljanina

6. Uplatnice za ukupan iznos od 40 KM (na račun JPT TREZOR BiH): 10 KM – detalji plaćanja – naknada za prijavu za registraciju; vrsta prihoda 722801; 10KM- Detalji plaćanja- Naknada za izdavanje rješenja o registraciji; vrsta prihoda 722802; 20KM- Detalji plaćanja- Naknada za certifikat o registraciji; vrsta prihoda 722814;