Sektori za investiranje

Drvoprerađivački sektor:

U drvoprerađivačkom sektoru postoje kapaciteti za veći stepen finalizacije proizvoda. Trenutno 10 kompanija imaju dobro organizovanu proizvodnju, tehnički opremljene kapacitete i iskustvo u radu, uglavnom sa nižom fazom prerade (frize, palete, drvni elementi i sl.), sa godišnjim prometom od 15,0 mil. KM i sa 250 zaposlenih radnika. Kompanije najvećim dijelom obezbjeđuju preko 20% sirovine drvnih sortimenata sa sjeverozapadnog dijela koje pokriva Šumsko gazdinstvo „Prijedor“ i iz šire regije.

Sektor tekstila, elektro i metala:

Postoji dugogodišnja tradicija i značajan broj dostupne i kvalifikovane radne snage, sa najnižom cijenom rada od 370,00 KM u neto iznosu, odnosno 630,00 KM u bruto iznosu. Na raspolaganju je Industrijska zona Poljavnice, koja ima slobodnih 5,2 ha za greenfield investicije. • Opština Novi Grad ima dvije slobodne lokacije za otvaranje nove proizvodnje: Svodna/2.000 m2 / i Blatna/350 m2 /. • Također, jedan broj kompanija imaju slobodne proizvodne kapacitete i spremni su na zajednička ulaganja sa inostranim partnerima, primjer AD „Unametal“ Novi Grad, lociran u industrijskoj zoni Poljavnice sa 4.000 m2 površine proizvodnog prostora

Poljoprivredni sektor:

U poljoprivrednom sektoru postoje potencijali i mogućnost aktiviranja farmi za tov junadi kroz kooperativna ulaganja i to 70 kapaciteta za tov junadi (u vlasništvu poljoprivrednih proizvođača) sa proizvodnjom od prosječno 25 tovnih grla/objektu u turnusu. Na godišnjem nivou moguće je ostvariti prosječnu neto dobit po osnovu tova 1.750 grla, u prosjeku 60 KM/grlo, odnosno neto profit od preko 100.000,00 KM. • Također, u poljoprivrednom sektoru postoje potencijali i mogućnost aktiviranja farmi za: a) Tov brojlera kroz kooperativni status, aktiviranje 10 kapaciteta (poljoprivrednih proizvođača) sa 1.000 brojlera/farmi ( 5 turnusa na godišnjem nivou), odnosno neto dobit prosječno 1,35 KM/kljunu, neto profit na godišnjem nivou od 67.000,00 KM. b) Proizvodnju konzumnih jaja kroz kooperativni status, aktiviranje 4 kapaciteta (poljoprivrednih proizvođača) sa proizvodnjom od 500 komada jaja/farmi i prosječna neto dobit 12,00 KM/po kljunu, neto profit na godišnjem nivou od 25.000,00 KM.

Rudno bogatstvo:

Rudno bogatstvo dokazanog potencijala je nedovoljno eksploatisano. Potvrđene su rezerve ruda: sirovog gipsa 12,7 mil. tona, dolomita 54,5 mil. tona, mrkog uglja 22,0 mil. tona, značajne količine pijeska i kamena 14,1 mil. tona. Ove rude su dobra sirovinska osnova za proizvodnju gotovih proizvoda u građevinarstvu, cementnoj i drugoj industriji.