Одјељење за привреду и пољопривреду

Контакт особа: Бојан Предојевић
Телефон: 052/720-902
E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Административни поступци за пословни сектор

Регистрација обављања предузетничке дјелатности -оснивање предузетника

Већа организациона јединица

Одјељење за привреду и пољопривреду

Мања организациона јединица

 Одсјек за привреду

Дјелатност(и)

Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам

Контакт подаци надлежног службеника

Бојан Предојевић

Тел: 052-720-902

Е-маил: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Радно вријеме:радним даном од 07.00 до 15.00 часова

Сврха административног поступка

Регистрација оснивања предузетника

Правни основ административног поступка

Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 13/2002, 50/2010 и 66/2018)

Закон о занатско-предузетничкој дјелатности (“Сл. гласник РС”, бр. 117/2011, 121/2012, 67/2013, 44/2016 и 84/2019)

Такса / накнада коју је потребно уплатити

Назив таксе /

накнаде

Износ таксе / накнаде (КМ)

 Број рачуна за уплату

Врста прихода

Општинска административна такса  за оснивање предузетника

30 КМ

(таксена маркица или уплата на жиро рачун)

Прималац: Буџет општине Нови Град

Жиро рачун: 5620070000514931 НЛБ банка

Општина:011

Прималац: Буџет општине

Нови Град

Жиро рачун:5550070122525225 – Нова банка

Општина:011

 722121

Буџет.орг.

9999999

Потребне информације при предавању захтјева

Информација

Лични подаци

Пословно име предузетника

Шифра и назив дјелатности

Подаци о сједишту

Начин обавЉања дјелатности

Подаци о пословођи

Издвојени пословни простор

 Документација

Документ

Назив институције која издаје документ

Форма доставе

Коментар

Лична карта, односно пасош за стране држављане

Одјељење за општу управу

Овјерена копија

 

Доказ да правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера забране обављања дјелатности

Основни суд

Оригинал

 

Увјерење надлежне јединице Пореске управе Републике Српске, којим се потврђује да подносилац захтјева нема доспјелих а неизмирених обавеза

Пореска управа Републике Српске

Оригинал

 

Увјерење надлежног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања

Основни суд

Оригинал

 

Уговор о ортаклуку (за оснивање заједничке радње)

Одјељење за општу управу

Овјерена копија или оригинал

 

Други докази ако је њихово подношење обавезно према одредбама посебних прописа

Надлежне институције

Овјерена копија или оригинал

 

Рок за рјешавање потпуног предмета (дани)

5

Обавјештење

 

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)

Трајно

Преузимање обрасца захтјева

Захтјев за регистрацију предузетника СП-1

Категоризација угоститељских објеката приватног смјештаја

Већа организациона јединица

Одјељење за привреду и пољопривреду

Мања организациона јединица

 Одсјек за привреду

Дјелатност(и)

Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам

Контакт подаци надлежног службеника

Бојан Предојевић

Тел: 052-720-902

E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Радно вријеме:радним даном од 07.00 до 15.00 часова

Сврха административног поступка

Омогућавање привредницима да изврше категоризацију угоститељских објеката за смјештај

Правни основ административног поступка

Закон о угоститељству (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/17, 1/24),

 

Правилник о условима за пружање угоститељских услуга у апартманима,кућама за одмор и собама за изнајмљивање(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 62/18),

 

Правилник о условима за пружање угоститељских услуга у објектима сеоског туризма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/20),

 

Правилник о поступку категоризације угоститељских објеката, условима за одређивање категорије, о поступку и условима за разврставање хотела у подврсте (”Службени гласник Републике Српске” бр. 60/21).

Такса / накнада коју је потребно уплатити

Назив таксе / накнаде

Износ таксе / накнаде (КМ)

 Број рачуна за уплату

Врста прихода

Општинска административна такса на рјешење

20 КМ

 

(таксена маркица или уплата на жиро рачун)

Прималац: Буџет општине Нови Град

Жиро рачун:5620070000514931 НЛБ банка

Општина:011

Прималац: Буџет општине Нови Град

Жиро рачун: 5550070122525225 – Нова банка

Општина:011

 722121

Буџет.орг.

9999999

Потребне информације при предавању захтјева

Информација

Име и презиме

Име једног родитеЉа

ЈМБГ

Мјесто и општина рођења

Адреса становања или контакт адреса

Назив правног лица

 Документација

Документ

Назив институције која издаје документ

Форма доставе

Коментар

Одобрење за рад (за привредно друштво актуелни извод из регистра, за предузетника – извод, потврда, рјешење надлежног органа ЈЛС, потврда АПИФ-а о евидентирању уговора о посредовању у пружању услуга)

Одјељење за привреду

Надлежни суд

Овјерена копија

 

Пореска картица

Пореска управа

Оригинал

 

Лична карта

Копија

 

Рок за рјешавање потпуног предмета (дани)

5

Обавјештење

 

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)

4 године

Преузимање обрасца захтјева

Захтјев за категоризацију угоститељских објеката

Промјена података предузетника

 

Већа организациона јединица

Одјељење за привреду и пољопривреду

Мања организациона јединица

 Одсјек за привреду

Дјелатност(и)

Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам

Контакт подаци надлежног службеника

Бојан Предојевић

Тел: 052-720-902

E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Радно вријеме:радним даном од 07.00 до 15.00 часова

Сврха административног поступка

Промјена података уписаних у регистар предузетника

Правни основ административног поступка

Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 13/2002, 50/2010 и 66/2018)

Закон о занатско-предузетничкој дјелатности (“Сл. гласник РС”, бр. 117/2011, 121/2012, 67/2013, 44/2016 и 84/2019)

Такса / накнада коју је потребно уплатити

Назив таксе /
накнаде

      Износ таксе /
         накнаде
           (КМ)

      Број рачуна за 

      уплату

Врста

прихода

Општинска административна такса  за:

1.Промјену података предузетника,

2. Привремени престанак

 

 

1.     20 КМ

2.     20 КМ

 (таксена маркица

или уплата на жиро

 рачун)

Прималац: Буџет општине Нови Град

Жиро рачун: 5620070000514931 НЛБ банка

Општина:011

Прималац: Буџет општине Нови Град

Жиро рачун:

5550070122525225 – Нова банка

Општина:011

 722121

Буџет.орг.

9999999

Потребне информације при предавању захтјева

Информација

Лични подаци

Пословно име предузетника

Шифра и назив дјелатности

Подаци о сједишту

Начин обављања дјелатности

Подаци о пословођи

Издвојени пословни простор

 Документација

Документ

Назив институције која издаје документ

Форма доставе

Коментар

Лична карта, односно пасош за стране држављане

Одјељење за општу управу

Овјерена копија

 

Рјешење о регистрацији предузетника или увјерење о обављању дјелатности ако је сједиште на подручју друге јединице локалне самоуправе

Одјељење за привреду и пољопривреду

Копија

 

Увјерење надлежне јединице Пореске управе Републике Српске, којим се потврђује да подносилац захтјева нема доспјелих а неизмирених обавеза

Пореска управа Републике Српске

Оригинал

 

Одговарајући доказ који представља основ за промјену података, осим ако промјена података не зависи искључиво од воЉе предузетника

 

Одговарајући доказ којим се потврђују разлози привременог престанка

 

Други докази ако је њихово подношење обавезно према одредбама посебних прописа

Надлежне институције

Овјерена копија или оригинал

 

Рок за рјешавање потпуног предмета (дани)

5

Обавјештење

 

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)

 

Преузимање обрасца захтјева

 Образац захтјева- СП-1

Престанак обављања дјелатности

Већа организациона јединица

Одјељење за привреду и пољопривреду

Мања организациона јединица

 Одсјек за привреду

Дјелатност(и)

Занатско-предузетничка трговина, угоститеЉство и туризам

Контакт подаци надлежног службеника

Бојан Предојевић

Тел: 052-720-902

E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Радно вријеме:радним даном од 07.00 до 15.00 часова

Сврха административног поступка

Престанак обављања дјелатности предузетника

Правни основ административног поступка

Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 13/2002, 50/2010 и 66/2018)

Закон о занатско-предузетничкој дјелатности (“Сл. гласник РС”, бр. 117/2011,

121/2012, 67/2013, 44/2016 и 84/2019)

Такса / накнада коју је потребно уплатити

Назив таксе /

накнаде

Износ таксе / накнаде (КМ)

 Број рачуна за уплату

Врста прихода

Општинска административна такса  за  престанак обављања дјелатности

10 КМ

(таксена маркица или уплата на жиро рачун)

Прималац: Буџет општине Нови Град

 

Жиро рачун: 5620070000514931 НЛБ банка

 

Општина:011

 

Прималац: Буџет општине Нови Град

 

Жиро рачун:

5550070122525225 – Нова банка

Општина:011

 722121

Буџет.орг.

9999999

Потребне информације при предавању захтјева

Информација

Лични подаци

Пословно име предузетника

Шифра и назив дјелатности

Подаци о сједишту

Начин обавЉања дјелатности

Подаци о пословођи

Издвојени пословни простор

 Документација

Документ

Назив институције која издаје документ

Форма доставе

Коментар

Лична карта, односно пасош за стране држављане

Одјељење за општу управу

Овјерена копија

 

Рјешење о регистрацији предузетника

Одјељење за привреду и пољопривреду

Копија

 

Увјерење надлежне јединице Пореске управе Републике Српске, којим се потврђује да подносилац захтјева нема доспјелих, а неизмирених обавеза

Пореска управа Републике Српске

Оригинал

 

Други докази ако је њихово подношење обавезно према одредбама посебних прописа

Надлежне институције

Овјерена копија или оригинал

 

Рок за рјешавање потпуног предмета (дани)

5

Обавјештење

 

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)

 

Преузимање обрасца захтјева

 Образац захтјева- СП-1

Стицање статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности

Већа организациона јединица

Одјељење за привреду и пољопривреду

Мања организациона јединица

 Одсјек за привреду

Дјелатност(и)

Занатско-услужна

Контакт подаци надлежног службеника

Бојан Предојевић

Тел: 052-720-902

E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Радно вријеме:радним даном од 07.00 до 15.00 часова

Сврха административног поступка

Омогућавање привредницима да стекну статус старог заната, умјетничког заната и домаће радиности за регистроване занатске радње

Правни основ административног поступка

Правилник одјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/12)

Такса / накнада коју је потребно уплатити

Назив таксе /накнаде

Износ таксе / накнаде (КМ)

 

 Број рачуна за уплату

   Врста прихода

Општинска административна такса  

  30 КМ

(таксена маркица или уплата на жиро рачун)

Прималац: Буџет општине Нови Град

Жиро рачун: 5620070000514931 НЛБ банка

Општина:011

Прималац: Буџет општине Нови Град

Жиро рачун:

5550070122525225 – Нова банка

Општина:011

 722121

Буџет.орг.

9999999

Потребне информације при предавању захтјева

Информација

Пословно име

ЈИБ

Број рјешења о обавЉању дјелатности

Адреса предузетника

Контакт телефон

Подаци о дјелатности

Број рјешења о стицању статуса ( за допуну рјешења)

Е-маил

Интернет страница

 Документација

Документ

Назив институције која издаје документ

Форма доставе

Коментар

Рјешење о регистрацији предузетничке дјелатности

Одјељење за привреду и пољопривреду

Копија

 

Фотографије производа

Оригинал

 

Рјешење о стицању статуса (у случају допуне)

Одјељење за привреду и пољопривреду

Копија

 

Рок за рјешавање потпуног предмета (дани)

5

Обавјештење

 

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)

 

Преузимање обрасца захтјева

Захтјев за стицање статуса старог заната, умјетничког заната односно односно домаће радиности -СП-3