Documents

Стратегија развоја општине 2017-2026

Стратегија развоја општине Нови Град 2017-2026

Трогодшњи планови:

План имплементације стратегије  за период од 2019-2021.године
План имплементације стратегије за период од 2018-2020.године
План Имплементације стратегије за период од 2017-2019.године

Једногодишњи планови:

План имплементације Стратегије интегрисаног развоја за 2019.годину
План имплементације пројеката у 2019.години  
Закључак о усвајању Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја за 2019.годину

Извјештаји:

Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије интегрисаног развоја општине Нови Град за 2017.годину
Извјештај о реализацији стратегије интегрисаног развоја за 2018.годину
Табеларни приказ остварења плана имплементације пројеката у 2018.години 
Закључак о усвајању извјештаја о реализацији Стратегије развоја за 2018.годину

 

Стратегија безбједности саобраћаја 2018 – 2027

Стратегија безбједности саобраћаја за период од 2018. – 2027.године

План капиталних инвестиција

 2020-2022

Рјешење о именовању Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција 2020-2022
Одлука о приступању изради Плана каиталних инвестиција 2020-2022

2019-2021

План капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године 
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године
Закључак о усвајању Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године
Нацрт Плана капиталних инвестиција за период од 2019.-2021.г.
Обавјестење – Јавни увид за План капиталних инвестиција
Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г.
Упутство за попуњавање обрасца приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године
Образац приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године
Јавни позив за подношење приједлога пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г.
Одлука о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021.г.
Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године

2018-2021

План капиталних инвестиција за период од 2018-2021.године

Извјештаји

Извјештај о реализацији програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2018.г.
Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма инвестиционих улагања у 2018.г.
Извјештај о реализацији капиталних инвестиција за 2017.годину
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу капиталних инвестиција 2017.год.

 

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних сировина

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних сировина у 2019.г.

 

Извјештаји комуналних предузећа

 

http://www.komus-novigrad.com/

Извјештај о раду КП “Комус”, а.д. Нови Град за 2018.г.
Одлука о давању сагласности на отварање поступка реструктуирања у КП “Комус”
Рјешење о отварању поступка реструктурирања, 25.04.2019.
Цијене комуналних услуга-збрињавање комуналног отпада
Цјеновник-збрињавање комуналног отпада, октобар 2019

 

https://www.vodovodnovigrad.com/

Извјештај о пословању “Водовод и канализација”, а.д. Нови Град,  2018.г.
Извјештај о пословању  “Водовод и канализација”, а.д. Нови Град,  2017.г.
Извјештај о пословању “Водовод и канализација”, а.д. Нови Град, 2016.г.
План пословања за период од 2018-2020.г.- “Водовод и канализација”, а.д. Нови Град
План пословања за 2019.г.- “Водовод и канализација”, а.д. Нови Град
Захтјев за прикључак- ОБРАЗАЦ
Цијене комуналних услуга-дистрибуција воде и одводња отпадних вода за домаћинства
Цјеновник- дистрибуција воде и одводња отпадних вода, октобар 2019

 

Извјештаји и анализе

Макроекономски показатељи Републике Српске, новембар 2019
Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа у Републици Српској за 2018. годину
Mакроекономски показатељи Републике Српске, јул 2019.
Извјештај о реализацији стратегије интегрисаног развоја за 2018.годину
Табеларни приказ остварења плана имплементације пројеката у 2018. години
Извјештај о реализацији програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2018.г.  
Извјештај о реализацији капиталних инвестиција за 2017.годину 
Извјештај о извршењу ребаланса буџета Општине Нови Град за период од 01.01.2017.-31.12.2017.
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије интегрисаног развоја општине Нови Град за 2017.годину
Табеларни преглед стања реализације стратешких пројеката у 2017.години
Анализа резултата истраживања привредног сектора о условима пословања, дступности и квалитету комуналних услуга и потреба за радном снагом, 2018.
Анализа прехрамбеног сектора у Новом Граду за 2018.годину
Анализа текстилног сектора у Новом Граду за 2018.годину
Анализа пољопривредног сектора у Новом Граду за 2018.годину
Списак и анализа издатих грађевинских дозвола физичким и правним лицима у 2018.години

Легислатива

Регистар важећих прописа Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве

Одлука о општинским административним таксама

Одлука о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у катастарској општини Нови Град

Списак накнада,такса и доприноса које се плаћају при издавању одобрења за грађење

Регистар пореских и непореских давања Рeпублике Српске

Регистар пореских и непореских давања на подручју општине Нови Град, 2019.г.

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте 2018.г.

Правилник о подстицајима у пољопривреди за 2018.г.

Допуна правилника о подстицајима у пољопривреди, 2018.г.

Правилник о подстицајима за самозапошљавање, 2018.г.

Одлука о комуналној накнади, 2019.г.

Одлука о комуналним таксама, 2019.г.

Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама, 30.05.2019.

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте, 2019.г.

Одлука о висини стопе пореза на непокретности, 2019.г

Одлука о висини вриједности непокретности, 2019.г.

Програм уређења градског грађевинског земљишта у 2019.г.

Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г.

Одлука о успостављању сервиса “Систем 48”, 2019.г.

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту,03.12.2013.

Одлука о допунама одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, 21.12.2018.