Documents

План капиталних инвестиција

Извјештај о реализацији капиталних инвестиција за  2017.годину

Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији капиталних инвестиција за  2017.годину.

План капиталних инвестиција за период од 2018-2021.године

Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године

Одлука о усвајању Плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021.године

Јавни позив за подношење приједлога пројаката за Плана капиталних инвестиција    општине Нови Град за период од 2019.-2021.године

Образац приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године

Упутство за попуњавање обрасца приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године

Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019-2021.г.

Легислатива

Одлука о општинским административним таксама

Одлука о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у катастарској општини Нови Град

Списак накнада,такса и доприноса које се плаћају при издавању одобрења за грађење

Регистар пореских и непореских давања Рeпублике Српске

Регистар пореских и непореских давања на подручју општине Нови Град, 2019.г.

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте 2018.г.

Правилник о подстицајима у пољопривреди за 2018.г.

Допуна правилника о подстицајима у пољопривреди, 2018.г.

Правилник о подстицајима за самозапошљавање, 2018.г.

Одлука о комуналној накнади, 2019.г.

Одлука о комуналним таксама, 2019.г.

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте, 2019.г.

Одлука о висини стопе пореза на непокретности, 2019.г

Одлука о висини вриједности непокретности, 2019.г.

Програм уређења градског грађевинског земљишта у 2019.г.

Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г.

Одлука о успостављању сервиса “Систем 48”, 2019.г.

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту,03.12.2013.

Одлука о допунама одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, 21.12.2018.