Documents

План капиталних инвестиција

Извјештај о реализацији капиталних инвестиција за  2017.годину

Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији капиталних инвестиција за  2017.годину.

План капиталних инвестиција за период од 2018-2021.године

Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године

Одлука о усвајању Плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021.године

Јавни позив за подношење приједлога пројаката за Плана капиталних инвестиција    општине Нови Град за период од 2019.-2021.године

Образац приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године

Упутство за попуњавање обрасца приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године

Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019-2021.г.

Oбавјештење- Јавни увид у План капиталних инвестиција 

Нацрт Плана капиталних инвестиција за период од 2019.-2021.г.  

Извјештај о реализацији програма инвестиционих улагања у 2018.години 

Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма инвестиционих улагања у 2018.г.

План капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године

Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године

Закључак о усвајању Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године

Извјештаји и анализе

Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа у Републици Српској за 2018. годину

Mакроекономски показатељи Републике Српске, јул 2019.

Извјештај о реализацији стратегије интегрисаног развоја за 2018.годину

Табеларни приказ остварења плана имплементације пројеката у 2018. години

Извјештај о реализацији програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2018.г.  

Извјештај о реализацији капиталних инвестиција за 2017.годину 

Извјештај о извршењу ребаланса буџета Општине Нови Град за период од 01.01.2017.-31.12.2017.

Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије интегрисаног развоја општине Нови Град за 2017.годину

Табеларни преглед стања реализације стратешких пројеката у 2017.години

Анализа резултата истраживања привредног сектора о условима пословања, дступности и квалитету комуналних услуга и потреба за радном снагом, 2018.

Анализа прехрамбеног сектора у Новом Граду за 2018.годину

Анализа текстилног сектора у Новом Граду за 2018.годину

Анализа пољопривредног сектора у Новом Граду за 2018.годину

Списак и анализа издатих грађевинских дозвола физичким и правним лицима у 2018.години

Легислатива

Регистар важећих прописа Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве

Одлука о општинским административним таксама

Одлука о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у катастарској општини Нови Град

Списак накнада,такса и доприноса које се плаћају при издавању одобрења за грађење

Регистар пореских и непореских давања Рeпублике Српске

Регистар пореских и непореских давања на подручју општине Нови Град, 2019.г.

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте 2018.г.

Правилник о подстицајима у пољопривреди за 2018.г.

Допуна правилника о подстицајима у пољопривреди, 2018.г.

Правилник о подстицајима за самозапошљавање, 2018.г.

Одлука о комуналној накнади, 2019.г.

Одлука о комуналним таксама, 2019.г.

Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама, 30.05.2019.

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте, 2019.г.

Одлука о висини стопе пореза на непокретности, 2019.г

Одлука о висини вриједности непокретности, 2019.г.

Програм уређења градског грађевинског земљишта у 2019.г.

Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г.

Одлука о успостављању сервиса “Систем 48”, 2019.г.

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту,03.12.2013.

Одлука о допунама одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, 21.12.2018.