ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

Пореска политика у Републици Српској је међу најстимулативниијим у региону

Јединствена стопа пореза на доходак износи 8%.

Порез на добит у Републици Српској се обрачунава по стопи од 10%.

Порез на непокретност -Свака јединица локалне самоуправе утврђује стопу пореза на непокретности на својој територији и она може износити највише до 0,20%. Изузетно, пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност износи до 0,10%.

Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Нови Град за 2023.г.

Одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине Нови Град 2023.г.

Детаљне информације о порезима и пореској легислативи у Републици Српској доступне су на wеб страници Пореске управе Републике Српске – www.poreskaupravars.org

Збирна стопа доприноса у Републици Српској износи 31% на бруто плату, од чега се: за пензијско-инвалидско осигурање издваја 18,5%, за здравствено осигурање 10,2%, за дјечију заштиту 1,7% и за осигурање од незапослености 0,6%. 

Стопа ПДВ-а од 17% је међу најнижим у Европи.

Царине:

Царински прописи спроводе се јединствено на подручју БиХ. Царинска тарифа садржи распон стопа од 0-15%. Управа за индиректно опорезивање БиХ одговорна је за прикупљање свих царина. У БиХ постоје 4 главна регионална центра за царињење робе: ЦИ Бања Лука, ЦИ Сарајево, ЦИ Тузла и ЦИ Мостар.

Гранични прелази: Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Градишка, Брод, Шамац, Рача, Попови (Павловића мост), Каракај, Клобук, Делеуша, Вардиште, Зупци, Увац, Иваница, Братунац, Доња Градина. Царински прелази: Нови Град, Козарска Дубица, Градишка, Брод, Рача, Попови (Павловића мост), Каракај, Клобук, Делеуша, Вардиште.

Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању омогућен је слободан извоз готово свих роба у ЕУ које испуњавају стандарде, а истовремено се постепено отвара тржиште БиХ за робе из ЕУ према динамици уговореној у анексима и протоколима који су припадајући дио овог Споразума.

Индиректни порези као и царинска политика у надлежности су заједничких институција БиХ. Више информација доступно на веб страници Управе за индиректно опорезивање БиХ- www.new.uino.gov.ba

Стопа пореза на доходак

8%

Стопа пореза на добит 

10%

Порез на непокретност 

0,20%

0,10%: за предузећа која се баве производном дјелатношћу

0,00%: за дефицитарне дјелатности

Одлука о ослобађању плаћања пореза на непокретности за обављање дефицитарне производно – занатске дјелатности на подручју општине Нови Град за 2023. годину

Неопорезиви дио дохотка (€)

511,00

Стопа пореза на добит

10%

Стопа ПДВ-а

17%

Порез на непокретности

0,20%

0,10% за непокретности у којима се обавља производна дјелатност

0,00% за непокретности у којима се обавља дефицитарна производно- занатска дјелатност (Посебну Одлуку доноси

Скупштина општине)

Збирна стопа доприноса на бруто плату

31%