ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

 • 2019
 • Стопа пореза на доходак
 • Неопорезиви дио дохотка (€)
 • Стопа пореза на дивиденду
 • Стопа пореза на добит
 • Стопа ПДВ-а
 • Збирна стопа доприноса на бруто плату
 • Република Српска
 • 10%
 • 250,00
 • 10%
 • 17%
 • 33%
 • Федерација БиХ
 • 10%
 • 150,00
 • 10%
 • 17%
 • 41,50%

Законска регулатива:

Индиректни порези:

1.  Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13)

2.  Закон о управи за индиректно опорезивање (”Службени гласник БиХ”, број: 89/05)

3.  Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода (“Службени гласник БиХ”, број: 55/04, 34/07 и 49/09)

4.  Закон о поступку индиректног опорезивања (”Службени гласникБиХ”, број: 89/05 и 100/13)

5.  Закон о поступку принудне наплате (”Службени гласник БиХ”, број: 89/05 и 62/11)

6.  Закон о ПДВ-у (“Службени гласникБиХ”, број: 09/05, 35/05, 100/08, 33/17)

7.  Закон о акцизама БиХ (“Службени гласник БиХ”, број:, 49/09 49/14, 60/14,91/17)

8.  Закон о царинској политици БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 и 76/11)

9.  Закон о царинској тарифи БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 58/12)

10.Закон о царинским прекршајима (”Службени гласникБиХ”, број: 88/05) 

 

Директни порези:

1.  Закон о порезу на добит (“Службени гласник РС”, број: 94/15, 1/17)

2.  Закон о порезу на доходак (“Службени гласник РС”, број: 60/15 и 66/18)

3.  Закон о порезу на непокретност (“Службени гласник РС”, број: 91/15)

4.  Закон о посебним начинима измирења пореског дуга (“Службени гласник РС”, број: 66/13 и 52/14)

5.  Закон о одгођеном плаћању пореског дуга (“Службени гласник РС”, број: 94/15)

 

Доприноси:

1.    Закон о доприносима (“Службени гласник РС”, број: 114/17)

Збирна стопа доприноса износи 33% набруто плату, одчега ће се:

          за пензијско-инвалидско осигурање издвајати 18,5%

           за здравствено осигурање 12%,

          за дјечију заштиту 1,7% иза

          осигурање од незапослености 0.8%          

 

Остале таксе и накнаде:

1.    Закон о шумама (“Службени гласник РС”, број: 75/08 и 60/13)

2.    Закон о водама (“Службени гласник РС”, број: 50/06, 92/09 и 121/12)

3.    Закон о комуналним таксама (“Службени гласник РС”, број: 4/12)

 

Царине

Царински систем Босне и Херцеговине је регулисан низом аутономних и међународних прописа  и примјењују се јединствено на подручју БиХ.

Законом о царинској политици Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 58/15) регулисани су основни елементи система за царинску заштиту привреде Босне и Херцеговине, права и обавезе свих субјеката у поступцима царињења робе и путника. Регулисано је царинско подручје, царинска линија, царински гранични појас, царински надзор, поступак царињења робе и других института који регулишу систем царинске заштите.  Царинска тарифа садржи распон стопа од 0-15 %. Царински прописи спроводе се јединствено на подручју БиХ.

Поступак царињења робе која се увози у царинско подручје БиХ, спроводи царинарница код које је роба пријављена за царињење.

У БиХ постоје 4 главна регионална центра:

·       ЦИ Бања Лука,

·       ЦИ Сарајево,

·       ЦИ Тузла,

·       ЦИ Мостар

Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању омогућен је слободан извоз готово свих роба у ЕУ које испуњавају стандарде, а истовремено се постепено отвара тржиште БиХ за робе из ЕУ према динамици уговореној у анексима и протоколима који су припадајући дио овог Споразума. БиХ је потписала Споразум о слободној трговини ЦЕФТА са земљама: Албанија, Црна Гора, Македонија, Молдавија, Србија и УНМИК/Косово. ЦЕФТА споразумом се замјењују, али и допуњују постојећи споразуми о слободној трговини са појединим земљама из регије. Тиме се омогућава већа транспарентонст и правила игре приближна стандардима ЕУ, као и приступ тржишту од око 30 милиона људи.

Такође, потписан је Уговор о слободној трговини са Турском, Споразум о преференцијалној трговини са Ираном, те Споразум о слободној трговини са државама ЕФТА-е (Швајцарска, Лихтенштајн, Норвешка и Исланд). 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина

Одредбама члана 207. Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 58/15), који се примјењује од 25.04.2018. године, прописани су случајеви ослобађања од плаћања увозних и извозних дажбина.

Одлуком о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина(„Службени гласник БиХ“, број 24/18) прописују се услови и поступак остваривања права на ослобађање од плаћања увозних дажбина при пуштању робе у слободан промет у случајевима прописаним чланом 207. тачка а) Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини и ограничења у погледу располагања робом која је ослобођена од плаћања увозних дажбина, као и за ослобађања од плаћања извозних дажбина при извозу.

Гранични прелази: Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Градишка, Брод, Шамац, Рача, Попови (Павловића мост), Каракај, Клобук, Делеуша, Вардиште, Зупци, Увац, Иваница, Братунац, Доња Градина.

 Царински прелази:
Нови Град, Козарска Дубица, Градишка, Брод, Рача, Попови (Павловића мост), Каракај, Клобук, Делеуша, Вардиште.