Заштита животне средине

Јавна установа Парк природе „Уна“, Нови Град

Сједиште: Кеј Војводе Степе бр. 23, 79220 Нови Град Телефон: 066/349-660

E-mail: parkprirodeuna@yahoo.com WEB: www.parkprirode-una.org

Оснивачи ЈУ Парк природе „Уна“ Нови Град су: Општина Нови Град, Општина Крупа на Уни, Општина Костајница и Општина Козарска Дубица.

Парк природе Уна је позициониран на сјеверозападу Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, те се простире на територији општина Крупа на Уни, Нови Град, Костајница и Козарска Дубица.

Заштићено подручје заузима укупну површину од 2 772,60 хектара. Најнижа надморска висина заузима је 94 мвн, док је највиша тачка на 135 мнв.

На подручју Парка природе дозвољено је селективно и ограничено коришћење природних богастава, контролисане интервенције и активности које су усклађене са функцијама заштићеног природног добра

Подручје одликују специфичне геолошке и хидролошке појаве као и изузетна биолошка разноврсност која се испољава кроз флористичке, фаунистичке, и екосистемске вриједности.

Долина Уне је од давнина позната по појавама великих маса седре (бигра). Читаво корито Уне је својим уздужним профилом степеничасто, што је баш и условљено каскадним појавама бигра који се измијењује с равним и мирним дијеловима тока. Према Матоничкину и Павлетићу (1963) у ријеци Уни можемо разликовати четири типа седрених формација. Најчешће су малене баријере висине од 0,5 до 1,5 м које су карактеристичне управо за ово подручје јер показују специфичну грађу и донекле се разликују од свих творевина у другим нашим ријекама.

Посебну вриједност истраживаног подручја су станишта бројних врста риба. Морфологија Уне омогућава да се на једном мјесту види много различитих врста риба. У  Уни је идентификовано чак 39 различитих врста риба, што је свакако сврстава у ред најбогатијих наших ријека.

Трећа специфичност Парка природе „Уна“ су непоновљиви пејзажи. Предио карактектеришу мозаик природних очуваних станишта, дјелимично измјењених и оних насталих антропогеним утицајима. Смарагдна ријека Уна, те низ хидролошких, геоморфолошких и других феномена међу којима се истичу многи седрени облици, брзаци, водопади, аде и ријечна језера, као и нераскидива обална вегетација, те насеља на њеним обалама чине ово заштићено подручје јединственим.

 

Републички хидрометеоролошки завод је републичка управна организација у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске која врши стручне и друге послове који се односе на: развој и функционисање хидролошке, метеоролошке и сеизмолошке дјелатности; истраживање атмосфере, водних ресурса, квалитета ваздуха и вода и сеизмолошких процеса; прикупљање, обрађивање и објављивање хидрометеоролошких и сеизмолошких података од интереса за Републику Српску и вршење и других послова у области хидрологије, метеорологије и сеизмологије. 

Подаци Републичког хидрометеоролошког завода доступни су на линку: https://rhmzrs.com/