Одсјек за управљање развојем

Одсјек за управљање развојем

 


Контакт: 

Весна Ђукановић,  шеф Одсјека
Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град
Тел: 052/720-466
E-mail: vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com
E-mail канцеларије: projekti@opstina-novigrad.com

 

Одсјек за управљање развојем  представља кључног носиоца развојних процеса на територији општине Нови Град кроз развојне стратегије, проналажење донаторских средстава и привлачења како домаћих, тако и страних инвеститора.

Конкретније, Одсјек за управљање развојем:

– координише свим пословима везаним за управљање развојем Општине;
– иницира, организује и спроводи процес стратешког планирања и предлаже мјере за унапређење процеса;
– прати, ревидира, евалуира и извјештава о имплементацији Стратегије развоја и других секторских стратегија Начелнику    Општине за усвајање на Скупштини Општине, уз координацију са релевантним организационим јединицама Општине;
– прикупља базе података других организационих јединица и редовно ажурира социо-економске показатеље за централну базу података од значаја за локални развој;
– израђује све анализе стања од значаја за локални развој;
– прати доступне изворе финансирања, идентификује пројекте, разрађује пројекте и припрема обрасце за аплицирање ка  домаћим и међународним финансијерима;
– имплементира пројекте и припрема наративне и финансијске извјештаје о року реализације пројекта;
– води и ажурира регистар свих пројеката;
– пружа стручну и техничку подршку одјељењима и службама у области припреме, кандидовања и праћења пројеката из свих сектора;
– обавља послове који се односе на успостављање повољног пословног окружења путем стратешког приступа локалном економском развоју;
– врши студијске и аналитичке послове из области привреде;
– припрема промотивне кампање и заједничке сајамске наступе привредника;
– врши израду и промоцију промотивних материјала, публикација, водича, брошура и осталих промотивних материјала привредника;
– врши организацију семинара, презентација, заједничких састанака, посјета и сл.;
– омогућава интерактивну и лакшу комуникацију са потенцијалним инвеститорима преко форума, анкета и он-лајн сервиса;
– припрема оперативни план Одсјека за наредну годину и обједињује оперативне планове свих ођелјења и служби у једногодишњи план рада Општинске управе, у складу са Стратегијом развоја;
– обавља послове који се односе на јавне набавке из надлежности одсјека;
– обавља и друге послове који се односе на локални развој, по налогу Начелника Општине.

 

Одсјек за управљање развојем сарађује са:

– Начелником општине и свим организационим јединицама Општинске управе Општине Нови Град,
– Локалном привредом,
– Министарствима Републике Српске и Босне и Херцеговине,
– Јавним институцијама на подручју општине,
– Домаћим  страним организацијама,
– Општинама и градовима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Организациона структура:

– Шеф одсјека,
– Самостални стручни сарадник за стратешко планирање, интеграције и сарадњу,
– Самостални стручни сарадник за подстицање локалне привреде и подршку инвеститорима,
– Виши стручни сарадник за инвестиције,
– Виши стручни сарадник за развој, имплементацију и праћење пројеката,
– Стручни сарадник за административно – техничке послове 

Детаљнији преглед профила сваког радног мјеста у Одсјеку за управљање развојем:

Одсјек за управљање развојем- систематизација радних мјеста

Одлука о оснивању-опстинске управе- Одсјек за управљање развојем

 

КОНТАКТИ:

– Весна Ђукановић, шеф Одсјека
vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com 

– Далиборка Умићевић, самостални стручни сарадник за подстицање локалне привреде и подршку инвеститорима:
daliborka.umicevic@opstina-novigrad.com 

– Дијана Тадић, виши стручни сарадник за инвестиције:
dijana.tadic@opstina-novigrad.com  

– Саша Мирић, виши стручни сарадник за развој, имплементацију и праћење пројеката:
sasa.miric@opstina-novigrad.com 

 – Оливера Ћулибрк, самостални стручни сарадник за подстицање локалне привреде и подршку инвеститорима:
olivera.culibrk@opstina-novigrad.com  

 

Презентација Одсјека за управљање развојем

План рада Одсјека за управљање развојем за 2020. годину

План рада Одсјека за управљање развојем за 2019. годину

Извјештај о раду Одсјека за управљање развојем за 2019.годину

Закључак СО-е о усвајању Извјештаја о раду Начелника и ОУ за 2019.г.

Закључак о освајању Годишњег плана Општинске управе Општине Нови Град за 2019.годину 

План рада Одсјека за локални кономски развој за 2018.годину

Извјештај о раду Одсјека за управљање развојем за 2018.годину 

Закључак СО-е о усвајању Извјештаја о раду Начелника и ОУ за 2018.г.

План рада Одсјека за локални кономски развој за 2017.годину

Извјештај о раду Одсјека за управљање развојем за 2017.годину

Кабинет начелника

Кабинет начелника

Контакт:  Ненад Дрљача, шеф Кабинета начелника
Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град
Тел: 052/720-454, Факс: 052/720-901
E-mail: sef.kabineta@opstina-novigrad.com

Кабинет начелника општине, из оквира локалног економског развоја, има координишућу улогу у припреми и имплементацији развојних пројеката општине, припрема финансијску конструкцију развојних пројеката, успоставља контакте и континуирано ради на привлачењу нових инвеститора,  те пружа подршку постојећим инвеститорима.

Организациона структура:

– Шеф Кабинета Начелника Општине,
– Стручни савјетник за привреду и развојне пројекте,
– Стручни савјетник за заступање Општине пред судовима,
– Стручни савјетник за правне послове,
– Самостални стручни сарадник за односе с јавношћу,
– Самостални стручни сарадник за успостављање, спровођење и развој финанасијског управљања и контроле,
– Виши стручни сарадник за административно техничке послове.

 

Одјељење за привреду и пољопривреду

Одјељење за привреду и пољопривреду

Контакт:  Мирослава Пашић,  начелник Одјељења
Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град
Тел: 387 52/720 451
Факс: + 387 52/751-555
E-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

У надлежности Одјељења за привреду и пољопривреду обављају се стручни и управни послови који се односе на студијске и аналитичке послове из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, саобраћај и везе), пољопривреде, шумарства и водопривреде, подстицање развоја институција за развој и унапређење предузетништва – занатства, малих и средњих предузећа, развоја занатско-предузетничке дјелатности, спровођење политике и стратегије развоја, подстицање политике улагања у домаћа предузећа, те стварање услова за довођење страних инвеститора, дефинисање и спровођење мјера структуре пољопривредне и структурне политике у пољопривреди, спровођење мјера подстицаја у пољопривреди, унапређење мјера конкурентности у пољопривреди, економско социјалне ревитализације села и сеоске инфраструктуре, обавља и послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења.

 

Одсјеци:

1. Одсјек за привреду

Контакт: Мирослава Пашић,  
Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град
Тел: + 387 52/720 451
Факс: + 387 52/751-555
E-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

Организациона структура:

– Шеф Одсјека за привреду
– Самостални стручни сарадник за управно-правне послове из области предузетничке 
дјелатности
– Самостални стручни сарадник за управлјање природним ресурсима
– Самостални стручни сарадник за планирање и развој трговине
– Виши стручни сарадник за анализу стања у сектору малих и средњих предузећа, предузетничкој 
дјелатности и за информисање
– Виши стручни сарадник за вођење база података у сектору малих и средњих предузећа и предузетничке 
дјелатности
– Виши стручни сарадник за унапређење пословне инфраструктуре
– Стручни сарадник за истраживање тржишта.

 

2. Одсјек за пољопривреду

Шеф одсјека:  Оливера Поповић,  
Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град
Тел: + 387 52/720 451
Факс: + 387 52/751-555
E-mail: olivera.popovic@opstina-novigrad.com

Организациона структура:

– Шеф Одсјека за пољопривреду,
– Самостални стручни сарадник за управлјање полјопривредно – прехрамбеним производима,
– Самостални стручни сарадник за воћарство и виноградарство,
– Самостални стручни сарадник за сточарство,
– Стручни сарадник за узгој и селекцију.