Odsjek za upravljanje razvojem

Odsjek za upravlјanje razvojem

Kontakt: 

Ljilјana Grab,  šef Odsjeka
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
Tel: 052/720-466
E-mail: ljiljana.grab@opstina-novigrad.com
E-mail kancelarije: projekti@opstina-novigrad.com

 

Odsjek za upravlјanje razvojem  predstavlјa klјučnog nosioca razvojnih procesa na teritoriji opštine Novi Grad kroz razvojne strategije, pronalaženje donatorskih sredstava i privlačenja kako domaćih, tako i stranih investitora.

 

Konkretnije, Odsjek za upravlјanje razvojem:

– koordiniše svim poslovima vezanim za upravlјanje razvojem Opštine;
– inicira, organizuje i sprovodi proces strateškog planiranja i predlaže mjere za unapređenje procesa;
– prati, revidira, evaluira i izvještava o implementaciji Strategije razvoja i drugih sektorskih strategija Načelniku    Opštine za usvajanje na Skupštini Opštine, uz koordinaciju sa relevantnim organizacionim jedinicama Opštine;
– prikuplјa baze podataka drugih organizacionih jedinica i redovno ažurira socio-ekonomske pokazatelјe za centralnu bazu podataka od značaja za lokalni razvoj;
– izrađuje sve analize stanja od značaja za lokalni razvoj;
– prati dostupne izvore finansiranja, identifikuje projekte, razrađuje projekte i priprema obrasce za apliciranje ka  domaćim i međunarodnim finansijerima;
– implementira projekte i priprema narativne i finansijske izvještaje o roku realizacije projekta;
– vodi i ažurira registar svih projekata;
– pruža stručnu i tehničku podršku odjelјenjima i službama u oblasti pripreme, kandidovanja i praćenja projekata iz svih sektora;
– obavlјa poslove koji se odnose na uspostavlјanje povolјnog poslovnog okruženja putem strateškog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju;
– vrši studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede;
– priprema promotivne kampanje i zajedničke sajamske nastupe privrednika;
– vrši izradu i promociju promotivnih materijala, publikacija, vodiča, brošura i ostalih promotivnih materijala privrednika;
– vrši organizaciju seminara, prezentacija, zajedničkih sastanaka, posjeta i sl.;
– omogućava interaktivnu i lakšu komunikaciju sa potencijalnim investitorima preko foruma, anketa i on-lajn servisa;
– priprema operativni plan Odsjeka za narednu godinu i objedinjuje operativne planove svih ođeljenja i službi u jednogodišnji plan rada Opštinske uprave, u skladu sa Strategijom razvoja;
– obavlјa poslove koji se odnose na javne nabavke iz nadležnosti odsjeka;
– obavlјa i druge poslove koji se odnose na lokalni razvoj, po nalogu Načelnika Opštine.

 

Odsjek za upravlјanje razvojem sarađuje sa:

– Načelnikom opštine i svim organizacionim jedinicama Opštinske uprave Opštine Novi Grad,
– Lokalnom privredom,
– Ministarstvima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
– Javnim institucijama na području opštine,
– Domaćim  stranim organizacijama,
– Opštinama i gradovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

Organizaciona struktura:

– Šef odsjeka,
– Samostalni stručni saradnik za strateško planiranje, integracije i saradnju,
– Samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima,
– Viši stručni saradnik za investicije,
– Viši stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata,
– Stručni saradnik za administrativno – tehničke poslove 

Detalјniji pregled profila svakog radnog mjesta u Odsjeku za upravlјanje razvojem:

Odsjek za upravljanje razvojem- sistematizacija radnih mjesta

Odluka o osnivanju-opstinske uprave- Odsjek za upravljanje razvojem

 

KONTAKTI:

– Ljilјana Grab, šef odsjeka:
ljiljana.grab@opstina-novigrad.com

– Vesna Đukanović, samostalni stručni saradnik za strateško planiranje, integracije i saradnju:
vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com 

– Daliborka Umićević, samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima:
daliborka.umicevic@opstina-novigrad.com 

– Dijana Tadić, viši stručni saradnik za investicije:
dijana.tadic@opstina-novigrad.com  

– Saša Mirić, viši stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata:
sasa.miric@opstina-novigrad.com 

 

Prezentacija Odsjeka za upravljanje razvojem

Izvještaj o radu Odsjeka za upravljanje razvojem za 2017.godinu

Izvještaj o radu Odsjeka za upravljanje razvojem za 2018.godinu

Zaključak SO-e o usvajanju Izvještaja o radu Načelnika i OU za 2018.g.

Kabinet načelnika

Kabinet načelnika

Kontakt:  Milan Žujić, šef Kabineta načelnika
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
Tel: 052/720-454
E-mail: sef.kabineta@opstina-novigrad.com

Kabinet načelnika opštine, iz okvira lokalnog ekonomskog razvoja, ima koordinišuću ulogu u pripremi i implementaciji razvojnih projekata opštine, priprema finansijsku konstrukciju razvojnih projekata, uspostavlјa kontakte i kontinuirano radi na privlačenju novih investitora,  te pruža podršku postojećim investitorima.

 

Organizaciona struktura:

– Šef Kabineta Načelnika Opštine,
– Stručni savjetnik za privredu i razvojne projekte,
– Stručni savjetnik za zastupanje Opštine pred sudovima,
– Stručni savjetnik za pravne poslove,
– Samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću,
– Samostalni stručni saradnik za uspostavlјanje, sprovođenje i razvoj finanasijskog upravlјanja i kontrole,
– Viši stručni saradnik za administrativno tehničke poslove.

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Kontakt:  Damir Šević,  načelnik Odjeljenja
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
Tel: 387 52/720-460
Faks: + 387 52/720-901
E-mail: damir.sevic@opstina-novigrad.com

U nadležnosti Odjeljenja za privredu i poljoprivredu obavljaju se stručni i upravni poslovi koji se odnose na studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede (industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostiteljstvo, saobraćaj i veze), poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podsticanje razvoja institucija za razvoj i unapređenje preduzetništva – zanatstva, malih i srednjih preduzeća, razvoja zanatsko-preduzetničke djelatnosti, sprovođenje politike i strategije razvoja, podsticanje politike ulaganja u domaća preduzeća, te stvaranje uslova za dovođenje stranih investitora, definisanje i sprovođenje mjera strukture poljoprivredne i strukturne politike u poljoprivredi, sprovođenje mjera podsticaja u poljoprivredi, unapređenje mjera konkurentnosti u poljoprivredi, ekonomsko socijalne revitalizacije sela i seoske infrastrukture, obavlja i poslove iz oblasti upravljanja integrisanim razvojem Grada iz djelokruga rada Odjeljenja.

 

Odsjeci:

1. Odsjek za privredu

Šef odsjeka:  Duško Damjanić,  
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
Tel: + 387 52/720-902
Faks: + 387 52/720-901
E-mail: dusko.damjanic@opstina-novigrad.com

Organizaciona struktura:

– Šef Odsjeka za privredu
– Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti preduzetničke 
djelatnosti
– Samostalni stručni saradnik za upravljanje prirodnim resursima
– Samostalni stručni saradnik za planiranje i razvoj trgovine
– Viši stručni saradnik za analizu stanja u sektoru malih i srednjih preduzeća, preduzetničkoj 
djelatnosti i za informisanje
– Viši stručni saradnik za vođenje baza podataka u sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetničke 
djelatnosti
– Viši stručni saradnik za unapređenje poslovne infrastrukture
– Stručni saradnik za istraživanje tržišta.

 

2. Odsjek za poljoprivredu

Šef odsjeka:  Olivera Popović,  
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
Tel: + 387 52/720-456
Faks: + 387 52/720-901
E-mail: olivera.popovic@opstina-novigrad.com

Organizaciona struktura:

– Šef Odsjeka za poljoprivredu,
– Samostalni stručni saradnik za upravljanje poljoprivredno – prehrambenim proizvodima,
– Samostalni stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo,
– Samostalni stručni saradnik za stočarstvo,
– Stručni saradnik za uzgoj i selekciju.