Odsjek za upravljanje razvojem

Odsjek za upravlјanje razvojem

Kontakt: 

Ljilјana Grab,  šef Odsjeka
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
Tel: 052/720-466
E-mail: ljiljana.grab@opstina-novigrad.com
E-mail kancelarije: projekti@opstina-novigrad.com

 

Odsjek za upravlјanje razvojem  predstavlјa klјučnog nosioca razvojnih procesa na teritoriji opštine Novi Grad kroz razvojne strategije, pronalaženje donatorskih sredstava i privlačenja kako domaćih, tako i stranih investitora.

Konkretnije, Odsjek za upravlјanje razvojem:

 • koordiniše svim poslovima vezanim za upravlјanje razvojem Opštine;
 • inicira, organizuje i sprovodi proces strateškog planiranja i predlaže mjere za unapređenje procesa;
 • prati, revidira, evaluira i izvještava o implementaciji Strategije razvoja i drugih sektorskih strategija Načelniku    Opštine za usvajanje na Skupštini Opštine, uz koordinaciju sa relevantnim organizacionim jedinicama Opštine;
 • prikuplјa baze podataka drugih organizacionih jedinica i redovno ažurira socio-ekonomske pokazatelјe za centralnu bazu podataka od značaja za lokalni razvoj;
 • izrađuje sve analize stanja od značaja za lokalni razvoj;
 • prati dostupne izvore finansiranja, identifikuje projekte, razrađuje projekte i priprema obrasce za apliciranje ka  domaćim i međunarodnim finansijerima;
 • implementira projekte i priprema narativne i finansijske izvještaje o roku realizacije projekta;
 • vodi i ažurira registar svih projekata;
 • pruža stručnu i tehničku podršku odjelјenjima i službama u oblasti pripreme, kandidovanja i praćenja projekata iz svih sektora;
 • obavlјa poslove koji se odnose na uspostavlјanje povolјnog poslovnog okruženja putem strateškog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju;
 • vrši studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede;
 • priprema promotivne kampanje i zajedničke sajamske nastupe privrednika;
 • vrši izradu i promociju promotivnih materijala, publikacija, vodiča, brošura i ostalih promotivnih materijala privrednika;
 • vrši organizaciju seminara, prezentacija, zajedničkih sastanaka, posjeta i sl.;
 • omogućava interaktivnu i lakšu komunikaciju sa potencijalnim investitorima preko foruma, anketa i on-lajn servisa;
 • priprema operativni plan Odsjeka za narednu godinu i objedinjuje operativne planove svih ođeljenja i službi u jednogodišnji plan rada Opštinske uprave, u skladu sa Strategijom razvoja;
 • obavlјa poslove koji se odnose na javne nabavke iz nadležnosti odsjeka;
 • obavlјa i druge poslove koji se odnose na lokalni razvoj, po nalogu Načelnika Opštine.

Odsjek za upravlјanje razvojem sarađuje sa:

 • Načelnikom opštine i svim organizacionim jedinicama Opštinske uprave Opštine Novi Grad,
 • Lokalnom privredom,
 • Ministarstvima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Javnim institucijama na području opštine,
 • Domaćim  stranim organizacijama,
 • Opštinama i gradovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Organizaciona struktura:

 • Šef odsjeka,
 • Samostalni stručni saradnik za strateško planiranje, integracije i saradnju,
 • Samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima,
 • Viši stručni saradnik za investicije,
 • Viši stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata,
 • Stručni saradnik za administrativno – tehničke poslove 

Detalјniji pregled profila svakog radnog mjesta u Odsjeku za upravlјanje razvojem:

KONTAKTI:

– Ljilјana Grab, šef odsjeka:
ljiljana.grab@opstina-novigrad.com

– Vesna Đukanović, samostalni stručni saradnik za strateško planiranje, integracije i saradnju:
vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com 

– Daliborka Umićević, samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima:
daliborka.umicevic@opstina-novigrad.com 

– Dijana Tadić, viši stručni saradnik za investicije:
dijana.tadic@opstina-novigrad.com  

– Saša Mirić, viši stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata:
sasa.miric@opstina-novigrad.com 

– Olivera Ćulibrk, samostalni stručni saradnik za podsticanje lokalne privrede i podršku investitorima:
olivera.culibrk@opstina-novigrad.com  

Kabinet načelnika

Kabinet načelnika

Kontakt:  Milan Žujić, šef Kabineta načelnika
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
Tel: 052/720-454
Fax: 052/720-901
E-mail: sef.kabineta@opstina-novigrad.com

 

Kabinet načelnika opštine, iz okvira lokalnog ekonomskog razvoja, ima koordinišuću ulogu u pripremi i implementaciji razvojnih projekata opštine, priprema finansijsku konstrukciju razvojnih projekata, uspostavlјa kontakte i kontinuirano radi na privlačenju novih investitora,  te pruža podršku postojećim investitorima.

Organizaciona struktura:

 • Šef Kabineta Načelnika Opštine,
 • Stručni savjetnik za privredu i razvojne projekte,
 • Stručni savjetnik za zastupanje Opštine pred sudovima,
 • Stručni savjetnik za pravne poslove,
 • Samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću,
 • Samostalni stručni saradnik za uspostavlјanje, sprovođenje i razvoj finanasijskog upravlјanja i kontrole,
 • Viši stručni saradnik za administrativno tehničke poslove.

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Kontakt:  Damir Šević,  načelnik Odjeljenja
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
Tel: 052/720-460
Fax: 052/720-901
E-mail: damir.sevic@opstina-novigrad.com

U nadležnosti Odjeljenja za privredu i poljoprivredu obavljaju se stručni i upravni poslovi koji se odnose na studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede (industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostiteljstvo, saobraćaj i veze), poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podsticanje razvoja institucija za razvoj i unapređenje preduzetništva – zanatstva, malih i srednjih preduzeća, razvoja zanatsko-preduzetničke djelatnosti, sprovođenje politike i strategije razvoja, podsticanje politike ulaganja u domaća preduzeća, te stvaranje uslova za dovođenje stranih investitora, definisanje i sprovođenje mjera strukture poljoprivredne i strukturne politike u poljoprivredi, sprovođenje mjera podsticaja u poljoprivredi, unapređenje mjera konkurentnosti u poljoprivredi, ekonomsko socijalne revitalizacije sela i seoske infrastrukture, obavlja i poslove iz oblasti upravljanja integrisanim razvojem Grada iz djelokruga rada Odjeljenja.

Odsjeci:

 

 Odsjek za privredu 

Šef odsjeka:  Duško Damjanić,
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
Tel: 052/720-902
Fax: 052/720-901
E-mail: dusko.damjanic@opstina-novigrad.com

Organizaciona struktura:

 • Šef Odsjeka za privredu
 • Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti preduzetničke djelatnosti
 • Samostalni stručni saradnik za upravljanje prirodnim resursima
 • Samostalni stručni saradnik za planiranje i razvoj trgovine
 • Viši stručni saradnik za analizu stanja u sektoru malih i srednjih preduzeća, preduzetničkoj djelatnosti i za informisanje
 • Viši stručni saradnik za vođenje baza podataka u sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetničke djelatnosti
 • Viši stručni saradnik za unapređenje poslovne infrastrukture
 • Stručni saradnik za istraživanje tržišta.

U Odsjeku za privredu obavljaju se sledeći poslovi:

 • Poslovi koji se odnose na uspostavljanje povoljnog poslovnog okruženja putem strateškog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju;
 • Uspostavljanje organizacionih kapaciteta za pružanje podrške privredi;
 • Rad na dostupnosti informacija relevantnih za poslovanje javnih i privatnih preduzeća;
 • Pružanje podrške osnivanju novih preduzeća;
 • Preduzimanje mjere za privlačenje investicija putem unapređenja administrativnih procedura;
 • Praćanje podataka o privrednim društvima, investicijama u privrednom sektoru, zaposlenosti i nezaposlenosti, radnoj snazi i dr.;
 • Izdavanje odobrenja za rad kod zanatsko-preduzetničke djelatnosti;
 • Vođenje evidencije o registrovanim zanatsko-preduzetničkim radnjama;
 • Drugi poslovi koji se odsjeku stave u nadležnost u skladu sa zakonom.
 • Administrativni postupci koje vrši Odsjek za privredu:
 • Registracija osnivanja samostalnog preduzetnika;
 • Promjena podataka preduzetnika (promjena ličnih podataka preduzetnika, promjena poslovnog sjedišta, promjena vrste i načina obavljanja djelatnosti, itd);
 • Prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika (trajni i privremeni prestanak);
 • Izdavanje Izvoda/Uvjerenja/Potvrde o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • Registracija čamca i izdavanje (produženje) plovidbene dozvole;
 • Registracija prevoza za vlastite potrebe (za nosioce poljoprivrednog gazdinstva);
 • Izdavanje licence prevoznika (D licenca) i licence za vozilo;
 • Izdavanje saglasnosti za prigodno radno vrijeme;
 • Izdavanje saglasnosti za produženo radno vrijeme;
 • Ispravka greške u rješenju.

Registracija poslovanja u formi samostalnog preduzetnika u Republici Srpskoj uređena je Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16), dok Uredba o preduzetničkim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 25/15) sadrži listu djelatnosti koje preduzetnik može da obavlja. Rješenje o registraciji preduzetnika se donosi na osnovu dostavljene sledeće dokumentacije:

 • Popunjen obrazac zahtjeva za registraciju preduzetnika SP-1 koji se može preuzeti kod registracionog organa ili skinuti sa ovog sajta u PDF verziji;
 • Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za stranog državljanina;
 • Uvjerenje mjesno nadležnog osnovnog suda da fizičkom licu koje registruje  početak poslovanja u formi preduzetnika, nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 • Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske da fizičko lice koje registruje početak poslovanja u formi preduzetnika, nema dospjelih a neizmirenih obaveza i koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 • Ugovor o ortakluku (dostavlja se u slučaju da su osnivači dva ili više fizičkih lica);
 • Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika koja iznosi 32,00 KM (taksa se može nabaviti na Info pultu Opštinske uprave opštine Novi Grad).

Registracioni organ dužan je da donese rješenje o registraciji preduzetnika najkasnije u roku od 2 dana, od dana dostavljanja urednog zahtjeva.

Sve administrativne radnje u vezi registracije preduzetnika se obavljaju u kancelariji 22 Opštinske uprave opštine Novi Grad (II sprat).

Kontakt za dodatne informacije: ozp@opstina-novigrad.com

 Odsjek za poljoprivredu 

Šef odsjeka:  Olivera Popović,
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
Tel: 052/720-456
Fax: 052/720-901
E-mail: olivera.popovic@opstina-novigrad.com

Organizaciona struktura:

 • Šef Odsjeka za poljoprivredu,
 • Samostalni stručni saradnik za upravljanje poljoprivredno – prehrambenim proizvodima,
 • Samostalni stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo,
 • Samostalni stručni saradnik za stočarstvo,
 • Stručni saradnik za uzgoj i selekciju.

U odsjeku za poljoprivredu obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Poslovi vezani za razvoj i unapređenje poljoprivrede i zaštite poljoprivrednog zemljišta;
 • Planiranje razvoja i realizacija  strateških planova iz djelokruga rada;
 • Upravljanje poljoprivrednim i razvojnim programima u ruralnim područjima;
 • Aktivno učestvuje u strateškom planiranju lokalnog integrisanog razvoja;
 • Poslovi koji se odnose na prilagođavanje poslovanja poljoprivrednih gazdinstava važećim zakonima i propisima;
 • Edukacija poljoprivrednih proizvođača;
 • Promocija lokalne poljoprivredne proizvodnje;
 • Uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odsjeka  i spoljnih nosioca poljoprivrednog razvoja (privatnog i zadružnog sektora, Privredne komore Republike Srpske, Zadružnog saveza Republike Srpske , udruženja poljoprivrednika , finansijskih organizacija, međunarodnih organizacija, akademskih institucija i dr.,)

Administrativni postupci koje vrši Odsjek za poljoprivredu:

 • Izdavanje rješenja za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;
 • Izdavanje uvjerenja o bavljenju poljoprivrednom djelatnošću.

Izdvojeno:

Dodatni dokumenti: