Republički Zavod za zapošljavanje raspisao je 09.04.2019., javni poziv za šest različitih kategorija u okviru Programa podrške zapošljavanju, kojima bi u ovoj godini trebalo da bude zaposleno oko 4.600 ljudi. Ovo je definisano akcionim planom zapošljavanja za 2019. godinu, a oko 16 miliona maraka obezbijeđeno je iz budžeta Zavoda za zapošljavanje i Republike Srpske

Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini

(LINK za javni poziv OVDJE)

Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica aktivnih tražilaca posla sa evidencije nezaposlenih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci.

Programom je obuhvaćeno finansiranje obavljanja pripravničkog staža za 200 lica kroz dvije komponente:

 • 100 djece poginulih boraca sa VSS, finansiranje 100% iznosa bruto plate za jednu godinu (tj. bruto iznos 8.955,22 КM/god., 746,27 КM/mjesečno, 500 KM/mjesečno neto plata)
 • 100 lica sa VSS, finansiranje neto plate za jednu godinu (tj. neto iznos 6.000 KM/god., 500 KM/mjesečno)

Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2019. godini godini

(LINK za javni poziv i zahtjev OVDJE)

Programom je obuhvaćeno finansiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ciljnu grupu čine nezaposlena lica zaključno sa IV stepenom stručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju nezaposlenih.

Program se provodi kroz dvije komponente, i to:

 • lica koja se dokvalifikuju(novo znanje u okviru istog zanimanja), prekvalifikuju (novo zanimanje) i obučavaju(novo znanje i vještine). Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija će se provoditi u obrazovnim, naučnim i drugim institucijama koje su verifikovane za obavljanje tih aktivnosti. Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu odobravaju se do 3.000 КM.
 • obuka na zahtjev poslodavacakoja se organizuju zbog sticanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mjestu, na zahtjev poslodavca, ukoliko na evidenciji nema lica sa potrebnim znanjima i vještinama. Obuke se organizuju na period od jednog do tri mjeseca. Sredstva za obuku po jednom nezaposlenom licu odobravaju se do 1.500 КM.

Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2019. godini

(LINK za javni poziv, zahtjev, program, biznis plan OVDJE)

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji aktivno traže zaposlenje, a koji su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bili izjašnjeni kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda.

 • finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period na period od 12 mjeseci u iznosu od 6.000 КM
 • finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od 24 mjeseca u iznosu od 12.000 КM
 • finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od 12 mjeseci u iznosu od 7.000 КM za osobe sa VSS
 • finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od 24 mjeseca u iznosu od 14.000 КM za osobe sa VSS
 • finansiranje samozapošljavanja  Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu 5.000 КM po jednom nezaposlenom licu

Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2019. godini

(LINK za javni poziv, zahtjev, program, biznis plan OVDJE)

Programom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje 1.225 lica iz ciljne grupe Programa, koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju kako slijedi: lica starija od 40 godina, žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture, štićenici domova koji su završili školovanje, žene u ruralnim sredinama i lica koja se nalaze na evidenciji duže od šest mjeseci. Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

 • finansiranje ZAPOŠLJAVANJA KOD POSLODAVACA lica iz ciljne grupe Programa za 125 lica po 4.000 КM po jednom licu
 • finansiranje SAMOZAPOŠLJAVANJA lica iz ciljne grupe Programa za 100 lica u iznosu od 5.000,00 КM po jednom nezaposlenom licu

Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2019. godini „Zajedno do posla”

(LINK za javni poziv, zahtjev, program, biznis plan OVDJE)

Programom je predviđeno zapošljavanje 195 lica iz ciljne grupe Programa (djeca poginulih boraca VRS, demobilisani borci VRS i ratni vojni invalida VRS) koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju, kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca. Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

 • finansiranje SAMOZAPOŠLJAVANJA djece poginulih boraca VRSza 40 lica u iznosu od 8.000 КM po jednom nezaposlenom licu
 • finansiranje SAMOZAPOŠLJAVANJA ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRSza 60 lica u iznosu od 5.000 КM po jednom nezaposlenom licu
 • finansiranje ZAPOŠLJAVANJA KOD POSLODAVACAdjece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 95 lica po 4.000 КM po jednom licu

Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa 2019

(LINK za javni poziv i zahtjev OVDJE)

Programom se pruža finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

Sredstva se odobravaju bespovratno i doznačavaju u iznosu plaćenih poreza i doprinosa za radnike primljene u periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine.  Putem obrasca 1002 – mjesečna prijava poreza po odbitku dokazuje se iznos obračunatih poreza i doprinosa dok se provjera istih vrši u bazi Poreske uprave.

Program obuhvata zaposlena lica koja su bila prijavljena na evidenciju Zavoda kao aktivni tražioci zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine, a prednost imaju lica iz sljedećih kategorija:

 • dugoročno nezaposleni(prijavljeni na evidenciji 12 mjeseci i duže)
 • lica sa niskim kvalifikacijama(lica SSS i niže kvalifikacije) prijavljena na evidenciju najmanje šest mjeseci,
 • ženeprijavljene na evidenciji najmanje šest mjeseci,
 • lica starosti 40 godina i višeprijavljena na evidenciji najmanje šest mjeseci,
 • teško zapošljiva lica, i to: lica sa invaliditetom, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žrtve nasilja, samohrani roditelji i roditelji teško bolesne djece, bez obzira na dužinu čekanja na evidenciji.