Општина Нови Град започела је активности на изради трогодишњег Плана капиталних инвестиција за период 2024 – 2026. године. ЦиЉ израде Плана капиталних инвестиција је бржи и јачи развој општине и побоЉшање стандарда у сфери управЉања јавним добрима општине.

Право за предлагање пројеката за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град имају:Општинска управа Нови Град, мјесне заједнице, удружења грађана, предузетници, остали субјекти и грађани појединци са простора општине Нови Град.

Приједлози пројеката доставЉају се на утврђеном образцу, који се може преузети на wеб страници Општине Нови Град www.opstina-novigrad.com  и на инфо-пулту сваким радним даном од 7:00 – 15:00 часова. Јавни позив је отворен 10 дана од дана објавЉивања на wеб страници општине Нови Град.

Образац за подношење приједлога за инвестирање потребно је попунити и доставити најкасније до 23.02.2024. године.

Приједлози се доставЉају у коверти на инфо-пулту, шалтер број 3 лично или поштом на адресу: Општина Нови Град, Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град са назнаком „Приједлог пројекта за израду Плана капиталних инвестиција“. На полеђини коверте је потребно назначити име или назив подносиоца приједлога.

Приједлози се могу доставЉати и на е-маил: urbanizam@opstina-novigrad.com.

За додатне информације може се обратити ОдјеЉењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, на телефон број 052/720-467, сваким радним даном.

Непотпуни и неблаговремено поднесени приједлози се неће разматрати.

Јавни позив

Образац